داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

کیر تو نت

سلام هیچ وقت اون شب رو فراموش نمیکنم رو کاناپه نشسته بودم داشتم میوه میخوردم که دیدم دخترم بایه حالی رفت تو اتاق خوابمون منم پشت سرش رفتم کنارش خوابیدم تو چشماش زل زدم و بهم گفت: ددی می…
تا اومد بگه میخوام لبامو چسبوندم به لباشو قفل کردم با یه دستم سرشو گرفتمو موهاشو نوازش کردم بایه دستم هم بدن دختر خوشگلمو ناز کردم لب پایین شو گذاشتم لایه لبام شروع کردم به خوردنشون اوووم اوووووم اوممممممممم
لباشو میییک میزدم بازبونم زبونشو بازی میدادم چونه شو یه گاز کوچیک زدم و گردنشو لیییس آروم کشیدم چند تا هم میییک زدم اوووووم اومممممممم
آروم سمت گوشش رفتم با نفسام بهش گفتم جنده کوچولو من، ددی میخواد اشکاتو از لایه پاهات دربیاره‌. جووووون
با زبونم نرمی گوششو بازی دادم و میییک میزدم؛ اینم بگم که من عاشق خوردنم و کلی سوپرایز برای دختر کوچولو خوشگلم دارم
نیم تنه شو در آوردن به بیب کوچولو هاش نگاه کردم لایه سینه شو لیییس زدم با کف دستم هم سینه هاشو میمالیدم و فشار میدادم. آروم با نوک زبونم سمت نیپل اش رفتم شروع کردم به بازی کردن و دورشو لیییس زدن با نوک انگشتم هم اون یکی نیپل شو میمالیدم آروم آروم میییک میزدم میییک اوووووم اوممممممممم
یه دفعه دختر کوچولوم با صدای هورنیش صدام زد ددی ددییییی بیشتر بازم میخوام منم بیشتر میخوردم شورتشو در اوردم و پاهاشو باز کردم پرده های پنجره کنار تخت رو زدم کنار تا نور مهتاب بتابه آروم روی کص شو بو کردم و یه لیییس زدم زبونمو لایه کصش بالا پایین میکردم و با نوک زبونم چوچولشو بازی میدادم دور چوچولشو با زبونم میچرخوندم با پهنای زبونم چوچولشو میلرزوندم چوچولشو لای لبام گذاشتم کشیدم و میییک زدم اوووووف
صدای ناله هاش با نفساش قاطی شده بود منو بیشتر هورنی میکرد هی میخوردم میییک میزدم صدای اه اه اه و ناله هاش تو کل اتاق پیچیده بود آروم انگشت فاکمو کردم تو کصشو عقب جلو میکردم و میچرخوندم چوچولش هم تو دهنم میییک میزنم و بازی میدادن
یه دفعه با صدای هورنیش گفت : ددییی اوووف اووووم تو ددی منی مال منی اوووووف
جایه انگشتمو با زبونم عوض کردم زبونمو تو کصش میلرزندم و با انگشتم چوچولشو میمالیدم دستشو گذاشت روی سرم و موهامو چنگ میزد سرمو فشار داد تو تر منم همین طوری شروع کردم به میک زدن سوراخ کصش پاهاشو جمع کرد که بلرزه یدفعه یه آه کشید تو دهن ددیش ارضا شد اوووف جوووون
با زبونم دور کصشو لیییس زدم و آب دهنمو قورت دادم که دیدم مثل یه گربه کوچولو داره بهم زل میزنه توله کوچولو من هورنی هورنی شده با نگاهش فهمیدم که کیر ددی رو میخواد منو هول داد دراز شدم رو تخت اومد لایه پاهام کیرمو گرفت بهم نگاه کرد
گفت : ددی میخوام دیگ تو خیس کنم اوووووف
گفتم : جنده کوچولوی من دیگ ددی برای تو فقط توتوله هر کاری دوست داری بکن اووووم
جنده کوچولوم با زبونش کیرمو لییس میزد اووف آروم که داشت نگام میکرد سرشو مییک زد تو دهنش با زبونش سر کیرمو لییس میزد و مییک میزد دیونه شده بودم اون نگاهش هورنی ترم میکرد اااخ اووووف تا ته میخورد سرعتشو زیاد کرد با دستاش تخمامو میمالید کیرمو دراورد و یه لیییس زد تخمامو کرد تو دهنش اوووف جوووون
بهش میگفتم : جنده کوچولو من کیه؟؟؟
بااین که دهنش پر بود ولی بلند می گفت: من مممن
اوووف اومممم جووووون دیگه طاقت نیاوردم و با دستم سرشو گرفتم رو زانوهام وایسادم کیرم مالیدم به لباش و کردم تو دهنش تلمبه زدم تا ته هی عقب جلو میکردم اووووف توله
یه دفعه کیرمو تا ته تو گلوش نگه داشتم نفس بالا نمیومد اووووف دیوث
بعد از چند ثانیه کیرمو دراوردم و نفس گرفت
رو تخت گرفتمش چسبوندمش به شیشه پنجره سرد فشارش دادم و نگاهش کردم
گفتم: ددی میخواد جنده کوچولوشو جر بده
خیلی هورنی بودم به جز این که با کیرم ارضاش کنم فکر دیگه ای نمیکردم کیرمو گذاشتم لایه کصش میمالیدم جنده کوچولوم هی هورنی تر میشد
میگفت: ددی میخوام ددییی توروخدا جرم بده
یه اسپنک زدم رو کونش داگ استایلش کردم صورتش رو به پنجره بود انگار دلم میخواست همه ببینن جنده کوچولوم رو دارم جر میدم که این توله دختر کوچولو منه
سرکیرمو گذاشتم جلو سوراخ کصش اروم فشار دادم تا ته اوووووف دیوث
که یه دفعه چشمام به پلاکتی که براش خریدم تو کونش کرده بود خورد اووووف جنده من
پلاکتو آروم کشیدم دوباره فشار میدادم اوووف هر بار اینکارو میکردم اه و ناله ش بیشتر میشد
کیرمو عقب و جلو میکردم اووووف اه اه
صدای اه و ناله مون زیاد شد به خودم اومدم دیدم کمرشو با دستام گرفتم دارم تند تند تلمبه میزنم و هی اسنپک میزنم موهاشو دور دستم گرفتم و میکشیدم اووووووف
بهش میگفتم: جنده کوچولو من کیه؟؟؟
دختر کوچولو ددی کیه؟؟؟
توله سگ من کیه؟؟؟
اونم با اه ناله بلند میگفت: منم مممن جنده کوچولو ددی منم اووف جووون اووووم
خوابیدم رو تخت دختر کوچولوم اومد روم کصشو گذاشت رو کیرم و دستاشو گذاشت رو سینه هام. کصشو میمالید به کیرم انگار کص و کیرمون داشتن باهم میرقصیدن.
کیرمو یدفعه کرد تو کصش تندتند بالا و پایین میکرد اوووف جوووون
منم چک میزدم به سینه هاش و میمالیدم
سرعتشو بیشتر کرد و گفت: ددی آب تو بریز توم کصم آب کیرتو میخواد ددییی لطفا
منم کمرشو گرفتم باهاش همراهی کردم سرعت مونو زیاد کردیم اووووف
تن جفتمون هات بود تند تند داشتم میکردمش
جووووون جنده من اوووووف اه اه اه
کیرمو تاته تو کصش نگه داشتم و همزمان باهم ارضا شدیم تمام آبمو ریختم تو کس دختر کوچولوم میلرزیدیم که تو بغلم افتاد منم محکم بغلش کردم لبامو چسبوندم به لباش اووووف
اون شب یکی از بهترین شب ها بود برام
پایانoxb

نوشته: oxb

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها