داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

کردن پسر خوشگل همسایه (۲)

…قسمت قبل
.

بعد از اولین تماس بدن من و امیر محمد به هم،جفتمون انگار به یه منبع بزرگ لذت وصل شده بودیم. دیگه اون بود که دنبال من میومد چون همه جوره بهش حال میدادم ولی نمیدونست که اخر همین حال کردنا کونشو به باد میده .
تقریبا یه ماه با همین مالیدن های گاه و بیگاه گذشت. تو هرفرصتی که پیدا میکردیم لخت میپریدیم تو بغل هم. وقتی باهم حرف میزدیم دیگه درمورد دخترا زیاد حرف نمیزد و منم کاملا متوجه این موضوع شده بودم. تو گوشیش پر فیلم گی بود خودمم بعضی وقتا براش میفرستادم. همه اینا از امیر محمد یجورایی یه سیسی ساخته بود. وقتی بدنشو میمالیدم عین دخترا ناله میکرد و تو بغلم وول میخورد.
من کلا فتیشم اینه که بدن پسرای نوجوون که مو ندارن رو لیس بزنم و از این کار جفتمون لذت میبردیم. مخصوصا وقتی دوش گرفته باشه و تمیز.
وسطای تابستون بود و طبق معمول سر ظهر از خواب بیدار شدم و ناهار خوردم دیدم امیر محمد پیام داده. دوتا فیلم فرستاده بود. دانلود کردم و بعد از ناهار رفتم تو اتاقم تا فیلما رو نگا کنم.
تو فیلم دوتا پسر بودن که مفعول جوراب بلند زنونه پوشیده بود و توله سگ خیلی ناز بود . بدجور امپر چسبونده بودم. سریع بهش پیام دادم: کصکش اینا چیههه؟؟ دارم میمیرم
– خوشگله نه؟

خیییلیییی. کیرم داره میترکه.
-خوبه پس خوشت اومده.
ارههه.کی میتونی بیای؟
-نمیام
+کصشر نگو میام جلو ننه بابات میکنمتااا.
+ساعت ۵ منتظرتم.
– اوکی.
تا ساعت ۵ نفهمیدم چطور گذشت و رفتم دوش گرفتم و کامل شیو کردم. نمیدونم چرا این کارو کردم ولی فکر کردم بیشتر شبیه فیلمه میشیم. آینه اتاقمو هم اوردم گذاشتم روبروی تخت که وقتی روش میخوابیم خودمونو نگا کنیم.
خلاصه امیرمحمد اومد و من همون دم در یه اسپنک به کونش زدم و گفتم دیوث چه سلیقه ای هم داری. خندید و رفتیم تو اتاقم.
موهاش هنوز نم داشت معلوم بود اونم تازه دوش گرفته و کاملا اماده س.
در اتاق که بسته شد ضربان قلبم رفت بالا. مثل وحشیا افتادم به جونش و اون فقط نگام میکرد. تیشرت و شلوار جینشو در اوردم و با یه شورت مشکی جلوم وایساده بود. خودمم لخت شدم و یه لحظه ازش فاصله گرفتم و بدنشو برانداز کردم. میخاستم خودمو به مرز جنون برسونم پس تا جایی که تونستم اروم پیش رفتم تا هردومون حشری تر شیم.
خوب به بدنش نگاه میکردم. سینه های برامده ش با نوک قهوه ای کمرنگ بدن بدون مو و نرمش اووففف رونای تپل و حتی لبای گوشتیش که تو اون لحظه دلم میخاست لباشو بخورم.
دستمو کشیدم به صورت و گردنش…اوممم چه نرمه. نزدیکش شدم طوری که کیرامون از زیر شورت همو تاچ کردن. شروع کردم گردنشو خوردن… یه نفس عمیق کشید . انگار خودشو کامل تسلیمم کرده بود. هلش دادم رو تخت و پاهاشو باز کردم و خوابیدم روش. عین یه دختر باهاش عشق بازی میکردم. وقتی داشتم گردن و ممه هاشو میخوردم کیرمو چسبوندم به شومبولش خودااا چه ناز بود. شق کرده بود پسرمون.
از گردن و سینه ش شروع کردم بوسیدن و اومدم پایین…بعضی جا ها هم اروم گازش میگرفتم که میگفت آییی من میمردم برا صداش.
به شورتش که رسیدم برخلاف دفه های قبل کیرشو نخوردم. برش گردوندم و شورتشو اونقد کشیدم بالا تا رفت لای کونش شبیه شورت زنونه شد. جووون چقد خوشگل تر شده بود با این شورت. عین وحشیا شرو کردم چنگ زدن کون نرمش رون ها و کونشو حدودا ۵ دقیقه مالیدم و دستمو از زیر شورتش میرسوندم به سوراخ داغش… آههه اونم لعنتی داشت خوشش میومد وقتی به سوراخش دست میزدم کونشو میاورد بالاتر.
بلخره شورتشو در اوردم و کون نازش افتاد بیرون.
یهو یه فکری به سرم زد. بهش گفتم : نظرت چیه روغن بیارم بمالیم به هم روی هم لیز بخوریم؟؟
-اومم خوبه.
اول یه ملافه پهن کردم رو تخت که کثیف کاری نشه. بعد رفتم روغن مایع اوردم همینطور که خوابیده بود ریختم روی سینه ش و پاهاش
خودمم شورتمو در اوردم چون کیرم داشت میشکست دیگه از فشار.
نشستم رو پاهاش طوری که کیرامون به هم چسبیدن. روغنو پخش کردم رو شکم و ممه هاش و حسابی مالیدمش. اومدم پایین تر و کیرشو گرفتم تو دستم و یکم بالاپایین کردم…چشماش خمار شد و رفت تو فضا. کیر خودمم روغن زدم و دادم دستش یکم برام جق زد که گفتم کافیه نمیخام فعلا ابم بیاد.
دوباره برش گردوندم کون خوشگلشو حسابی روغن مالی کردم و با دندونام گازش گرفتم انقد که نرم و کردنی بود.
همینطور که با انگشتام سوراخشو میمالیدم اروم انگشتمو هل دادم توش.
دیدم چیزی نگفت فقط یکم تکون خورد منم دیدم اعتراضی نداره دوباره رو سوراخ کونش روغن ریختم و انگشتم لیز خورد رفت توش.
واااای لامصب خیلی داغ بود. وقتی انگشتم تا ته رفت توش حس کردم توش تمیزه.
تقریبا ۱۰ دقیقه داشتم انگشت تو کونش میکردم. دیگه حسابی حشری شده بود معلوم بود داره حال میکنه ولی مطمئن بودم کیرمو بکنم توش جر میخوره
ولی دیگه تحمل نداشتم تو همون حالت خوابیدم روش و شروع کردم گردنشو از پشت خوردن.
یه نگاه انداختم تو آینه کنار تخت… اووففف چه صحنه ای بود. کون قلمبه امیر محمد زیرم بود و داشتم میمالیدم درش
از همون اول مشخص بود امروز رفتار امیر محمد یه جور دیگه س و فقط خودشو در اختیار من قرار داده بود. شاید تاثیر فیلما بود که گرایششو عوض کره بود. بهرحال این به نفع من بود.
سر کیرمو که حسابی چرب کرده بودم گذاشتم در سوراخش و بازی بازی میدادم.
یه خنده سکسی کرد و گفت : نکن قلقلکم میشه:)
جووون تو بخند فقط خوشگلم.
نشسته بودم روی پاهاش و کیرم به سوراخ کون تنگش فشار میدادم. دوباره انگشت شصتمو کردم توش یذره که باز شد سریع سر کیرمو کردم توش…
اووو فااک چقد داغه!!
روش چنبره زده بودم که تکون نخوره…نفساش تند شده بود. عاااه یذره دیگه فشار دادم تا بیشتر بره تو.چشماشو بسته بود و سرشو تو بالش فشار میداد. این صحنه خییییلی سکسی بود.
دو طرف کونشو گرفتم و از هم بازشون کردم…اوففف یه سوراخ تنگ که کیرم تا نصفه رفته بود توش دلم میخاست مثل وحشیا توش تلمبه بزنم ولی امیر محمد بیچاره جر میخورد
بازم فشار دادم که رون هاش شروع کردن به لرزیدن. واای خداا از شدت تنگی داشت میلرزید.
+درد داره؟
-اوم
لپشو یه بوس کردم و گفتم یکم دیگه اوکی میشه.
کیرم تا جایی که لپای کون تپلش اجازه میداد رفته بود تو کونش.
خوابیدم روش و بدنای داغمون چسبیدن به هم… شکمم قوس کمرشو پر کرده بود و یه تصویر خیییلی جذاب رو توی آینه ی جلوی تخت نمایان میکرد.
چن دقیقه همینطور توش نگه داشتم و درحالی که روش خوابیده بودم گردنشو لیس میزدم
یکم بعد دستامو حلقه کردم دور شکمش و آروم یکم کیرمو کشیدم بیرون و با یه ریتم مِلو فشار دادم توش.
-آااییی
+چیشد؟
-میسوزه
دستمو بردم سمت ممه هاش و چنگ میزدمشون
یه دستمم بردم سمت کیرش. اوممم پوست نرمش دیوونم میکرد وقتی میمالیدمش.
همزمان کیرمم تو کونش آروم عقب و جلو میکردم
هربار میکشیدم بیرون و دوباره با فشارر میکردمش داخل یه آه ریز میکشید که دل منو میبرد لامصب
وقتی دیگه مطمئن شدم که اوکیه و کونشو تسلیمم کرده از روش بلند شدم چون نمیخاستم آبم به این زودی بیاد.
کونشو با دندونام گاز گرفتم و گفتم: کصکش چه کونی دارییی!!
برش گردوندم و تخمای کوچولوشو کردم تو دهنم اوففف خیلی خوشمزه بود بعد پاهاشو باز کردم و دادم بالا و دوباره حیدر حیدر
یکم روغن زدم وخیلی آروممم هلش دادم توش.اینبار راحت تر بود.
رونای نرمش تو دستام بودن و کیرم تا دسته تو کون داغش…امیر محمد جنده ی خودم شده بود:))
داشت با شوشولش ور میرفت
با دیدن بدن لختش مثل سگ حشری شدم و خودمو انداختم رو بدن نازش.
اونم بدجور داغ شده بود داشت تند تند جق میزد.
نفهمیدم چی شد یهو تو اوج تلمبه زدن لبامو چسبوندم رو لبای سکسیش… اوففففف داغ و خوشمزه و نرممم
قفل لباش بودم که تو همین حین حس کردم ابم داره میاد. یکم دیگه ادامه دادم تا ارضا شدم و آبم با فشار خیییلی زیاد ریخت تو کون امیر محمد… همچنان تو بغلش بودم تا اخرین پامپ آبم توش خالی شد.
بعد از ارضا شدنم انگار چن لحظه رفتم تو خلسه اصلا تو این دنیا نبودم.
به خودم که اومدم دیدم آب امیر محمد ریخته رو شکمش و با چشمای عسلی خمارش داره به سقف نگاه میکنه.
هردومون خیلی خسته بودیم و چند دقیقه با همون وضع کنار هم لش کرده بودیم.
نگاش کردم… طاق باز روی تخت افتاده بود و سوراخ کونش عین یه غار باز شده بود و ازش آبم داشت بیرون میریخت… آب خودشم پاچیده بود رو شکمش و کیر کوچولوش شل شده بود.
لپشو بوسیدم و دستمو کشیدم تو موهای خرماییش:)
هردومون سکوت کرده بودیم.
یه آرامش لذتبخش.
ادامه دارد…

نوشته: عرشیا

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها