داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

پرستو و پیمان (۵ و پایانی)

تو داستان های قبلی شروع سکس من و داداشم رو تعریف کردم. بعد اولین سکسمون و پاره کردن پرده بکارتم، هر وقت موقعیتش پیش میومد سکس میکردیم و دیگه کس و کونم در اختیار پیمان بود. وقتهایی که خونه بودیم و مادر بزرگ هم بود مجبور بودیم بی صدا و آروم سکس کنیم و بعضی اوقات هم می‌رفتیم خونه دوستهای پیمان یا یه ویلایی اجاره می کردیم و حسابی و وحشیانه می افتادیم به جون هم و پیمان تا کس و کونم رو یکی نمی‌کرد ول کن نبود. بعد مدتی هم مادربزرگ فوت کرد و منو پیمان هم رفتیم خونه ی خودمون که از بابا یادگار مونده بود ساکن شدیم. فانتزی های سکسیمون رو انجام می‌دادیم و کمدم پر بود از انواع لباس های سکسی و کاستوم های خودشون فانتزی. از لباس پرستاری بگیر تا لباس چرم برده و ارباب. یه روز که داشتیم سکس میکردیم، من رو تخت داگی واستاده بودم و پیمان داشت از کس منو میگایید. همزمان یه تف انداخت رو سوراخ کونم و انگشتشو هم فرو کرد تو کونم. همیشه تو داگی این کار میکرد اما اون روز یه حس دیگه داشتم. پیمان ثابت و استاد و من خودمو عقب جلو میکردم و آه و نالم‌ بلند بود.
پیمان: دوست داری دو تا سوراخت داره گاییده میشه؟
من: ارررره، کاش یه چیز کلفت تر می‌رفت تو کونم جرم میداد.
پیمان: کلفت تر میخوای؟
من: ارره، می‌خوام زیر دو تا کیر جر بخورم. دو تا کیر پارم کنن.
سرعتمو هم بیشتر کرده بودم و داشتم لذت می‌بردم که پیمان با یه اسپنک محکم هلم داد رو تخت و سریع از اتاق رفت بیرون. تو اوج بودم که ول کرد و صداش زدم چرا اونجوری کردی، جواب داد که الان میاد.
بعد یه دقیقه با یه موز تو دستش اومد.
پیمان: بیا اینم یه کیر کلفت تر.
من: اون چیه، می‌شکنه تو کس و کونم گیر می‌کنه اسیر میشیم.
پیمان: نترس، الان درستش میکنم.
برداشت یه کاندوم کشید رو موز و ازم خواست به پشت دراز بکشم. منم به پشت دراز کشیدم و کونم لبه ی تخت بود. یه بالشتی گذاشت زیر کونم و یه تف هم انداخت به کسم، کیر خودشو کرد تو کسم و ازم خواست یه ساک واسه موز تو دستش بزنم. کیرش تو کسم بود و موز رو با فشار تا ته میکرد تو حلقم نگه می‌داشت تا اوق بزنم و درمی‌آورد دوباره اینکار تکرار میکرد. کل صورتم شده بود تف و همزمان چک بود که میخورد تو صورتم و دست تفی خودشو میزد به سینه هام و سینه هام فشار میداد و محکم میزد شون. کیرشو از کسم کشید بیرون و کرد تو کونم. یه خورده که تو کونم تلمبه زد یه تف انداخت رو کسم و شروع کرد به فرو کردن موز تو کسم. تو اون حالت با کیری که تو کونم بود یه موز کلفت هم تو کسم داشت تلمبه میزد. همزمان کیر پیمان و موز داشتن کس و کونمو پاره میکردن و سرعت دست پیمان که موز رو تو کسم عقب جلو میکرد کاری کرده بود که کسم به شدت تحریک شده بود و پشت هم داشتم ارضا میشدم و اون لحظه دوست داشتم پیمان رو کامل تو بغلم بگیرم و فشارش بدم یا کاش اون موز کیر یه آدم بود که می‌تونستم کامل بغلش کنم. نایی برای ناله کردن نداشتم و کسم از شدت تحریک زیاد نبض داشت و فقط چشمامو بسته بودم و خیلی خفیف داشتم ناله میکردم. تو یک لحظه دیگه هیچ حرکتی تو کس و کونم حس نکردم و از فقط سنگینی وزن پیمان روی خودم و گرمی توی کونم فهمیدم که پیمان ارضا شده و آبش رو تو کونم خالی کرده. یه خورده که روم دراز کشید آروم از روی من خودشو کشید کنار و هر دو مون رو تخت جابجا شدیم و کامل دراز کشیدم رو تخت. دیگه نه نای بلند شدن داشتم نه نای اینکه چشمامو باز کنم. حس میکردم آب کیر داره از کونم میاد بیرون اما حس اینکه همون رو هم تمیز کنم نداشتم. پیمان هم بغل من دراز کشیده بود و دستش رو انداخته بود رو شکمم و اونم نای هیچ کاری نداشت. از عرق رو بدنش میشد فهمید چه انرژی گذاشته. همون‌جوری خوابیدیم و بعد دو سه ساعت بیدار شدیم.
دیگه موز هم شده بود نفر سوم رابطه ما و تو خریدهامون حتما بزرگترین و کلفت هاش رو انتخاب می‌کردیم. چند وقتی از این فانتزی جدیدمون می‌گذشت که یه شب پیمان اومد با یه بسته تو دستش. وقتی ازش پرسیدم چی تو بسته هستش بهم نگفت و نذاشت داخل بسته رو نگاه کنم. شام خوردیم و یخوره ماهواره نگاه کردیم و پیمان کم کم شروع کرد به مالیدن رون پام و انگشتشو هر چند لحظه یکبار به کسم میزد. یه خورده بعد چرخید سمت من و لبشو گذاشت رو گردنم و با دستش شروع کرد به مالیدن کسم. همین حرکتش کافی بود برای خیس شدن کسم.
-برو آماده شو که امشب برات برنامه دارم.
+چه برنامه ای؟
-حالا برو آماده شو بیا بهت نشون میدم؟
+چی بپوشم؟
-یه ست مشکی بپوش به انتخاب خودت.
بلند شدم رفتم تو اتاق، از بین کلی لباس و کاستوم یه شلوارک و سوتین لاتکس مشکی برداشتم. یه پوتین پاشنه بلند پوشیدم که تا روی زانوم بود و یه آرایش مات هم کردم و رفتم سمت پیمان.
پیمان هم با شورت نشسته بود رو مبل. رفتم و پشت کردم بهش و کونم مالیدن به کیرش و پیمان هم با چند تا اسپنک منو همراهی کرد. جلوش زانو زدم و کیرش از گوشه شورت آوردم بیرون و شروع کردم به ساک زدن. کل کیرش میکردم تو دهنم و تخماشو میکردم تو دهنم. حسابی براش خوردم و پیمان بلند شد، شلوارکمو درآورد و زیپ روی سوتینمو هم باز کرد و سینه هام آزاد شد. به حالت داگی نگه داشت منو و یا تفش کسمو خیس کرد شروع کرد به تلمبه زدن. بعد چند دقیقه که منو از کس گایید، خوابوندم رو مبل، رفت با یه شال چشمامو بست و ازم خواست طاق باز رو مبل بمونم. بعد یه دقیقه کیرشو تا ته فرستاد تو کسم. یه خورده احساس کردم کیرش کلفت تر و بزرگتره.
+این کیر تو نیست.موز کردی تو کسم؟ خیلی کلفته.
-اره، موزه. تو راحت حال کن.
+پیمان این چیه؟ این موز نیست.
موز تو کسم بود و آروم شروع کرد به انگشت کردن کونم. وقتی حسابی باز شدم، کیرشو کرد تو کونم.
+پیمان داری چیکار میکنی؟ اینم کیرت نیست. خیلی کلفته.
-چشم بندتو باز کن.
فوری چشم بند برداشتم و دیدم دوتا دیلدو تو کس و کونم هستش.
+اینها چیه؟
-گفتم که برات برنامه دارم. حالا بهت نشون میدم.
شروع کرد دیلدوها رو تو جفت سوراخام عقب جلو کردن. بعد یه چند دقیقه ازم خواست خودم با دیلدو تو کسم تلمبه بزنم و اونم با اون یکی کونمو میگایید. زیر دیلدوها حسابی آبم اومده بود.
دیلدوها رو گذاشت رو زمین و منو نشوند روش و خودش اومد بالا سرم وایساد و کیرشو کرد تو دهنم. یکم بعد خودش خوابید رو زمین و با کون نشون منو رو کیرش. همون‌جوری که دیلدو تو کسم بود داشتم رو کیر پیمان بالا پایین میرفتم تا اینکه پیمان تو همون حالت آبشو تو کونم خالی کرد.
دوباره دراز کشیدم و دیلدو رو کرد تو کونم و ازم خواست هر دوتا رو خودم تو کس و کونم تلمبه بزنم و رو مبل نشست و نگام میکرد.
-چه حالی میده اینجوری نگات میکنم. خیلی باحال میشه یکی بکنتت بشینم ببینم.
+خب یکی رو پیدا کن باهاش منو بکن.
-آخه کی میشه پیدا کرد، به هر کی بگیم آبرومون می‌ره.
+خب چرا باید آشنا باشه؟
-یعنی غریبه باشه؟
+یکی رو پیدا میکنیم.
اون شب تصمیم گرفتیم با هر ترفندی شده یه سکس واقعی سه نفره بریم. اگر دوست داشتید اون داستان تعریف کنم براتون.

نوشته: پرستو

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها