داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

وقتی آدم سکس نخواد

– من دقیقه دیرتر رسیدم یه دربست گرفتیم و رفتیم خونه اول اون رفت بعد ; ;دقیقه من یه آپارتمان کوچیک با دیوارای سفید نمیدونم شاید اضطراب داشتم
چون یکربع تموم داشتم راه میرفتم هی برو بیا برو بیا سرگیجه گرفتم نشستم; ;روی کاناپه اون نشسته بود اون سمت کاناپه خودشو کشید طرف من دستشو انداخت
دور گردنم صورتم سمت تلوزیون بود اونم داشت حرف میزد نمیدونم چی میگفت; ;اصلا نمیشنیدم برام مبهم بود یک لحظه سرمو برگردوندم سمتش تا بفهمه هواسم
بهش هست چونمو گرفت و آروم لبشو گذاشت روی لبم یخورده نگه داشت بعد لبشو; ;برداشت یک بوس کوچیک زد روی لبم دوباره لبشو گذاشت روی لبمو نگه داشت چند
بار همین کار رو تکرار کرد بعد با لبهاش لبمو تکون داد میخواست لبمو باز; ;کنه یخورده لبهامو شل کردم لب پایینم رو میک میزد لبهاش خیلی غنچه بود; ;لبهای پر و درشته من واسه لبهاش لذت بخش بود لبهاشو میکشید توی لبهام; ;دستشو گذاشت رو کووووونم که یعنی دهنتو باز کن دهنمو باز کردم زبونشو کرد
توی دهنم زبونشو میکشید روی زبونم بعد یکدفعه زبونشو تکون داد نا خودآگاه; ;ناله کردم حشری تر شد چند بار دیگه زبونشو تکون داد ولی دیگه ناله نکردم; ;دوباره یک بوسه کوچیک روی لبهام کرد رفت روی گونه ام لبهاشو میمالید به
گونه و صورتم بعد رفت لاله ی گوشمو مکید اومد پایین تر روی گردنم بعد رفت; ;روی اون یکی گوشم سرشو برد عقب و نگام کرد بعد آروم دستشو برد توی مانتوم
دستش سرد بود همه چی سرد بود کاناپه . دستش . من . دیوار خونه. همه چی; ;سرد بود دکمه ی مانتومو باز کرد داشتم دیوار رو نگاه میکردم دیوار سفید; ;دستشو انداخت دور کمرم یخورده کشید بالا و مانتوم رو درآورد هیچوقت زیر; ;مانتو چیزی نمیپوشم سوتینم مشکی بود خواست بره سراغ سوتینم ولی یک لحظه; ;انگار تصمیمش عوض شد دوباره اومد لب گرفت گفت برگرد نمیدوستم توی اون; ;کاناپه ی کوچیک با وجود دو تا آدم بزرگ چه جوری میشه برگشت ;/; پاهاش دو
طرف بدنم بود بلند شد دوباره گفت برگرد روی شکم دراز کشیدم مچ پام بیرون; ;از کاناپه بود روی دسته کاناپه شالم روی دسته کاناپه بود پام میخورد به; ;جنس حریر شالم خوشم اومد یخورده پامو مالیدم به شالم اومد روم پاهاش دو; ;طرف بدنم چند بار دست کشید روی کمرم بعد شروع کرد ماساژ دادن گردنم کیفم
پایین کاناپه بود همیشه زیپ کیفم بازه توی کیفم فندکمو دیدم دستمو دراز; ;کردم فندک و برداشتم یخورده دستمو اینطرف اونطرف کردم تا سیگار رو هم; ;پیدا کردم یک نخ روشن کردم بعد چند تا پک تازه به فکر افتادم که خاکسترش
رو چیکار کنم ;/; هنوز داشت گردنم رو مالش میداد سیگار رو توی دستم نگه; ;داشتم و بهش زل زدم بعد از چند ثانیه یک آهی کشید و از روم بلند شد رفت; ;از آشپز خونه یک زیر سیگاری آورد یک زیر سیگاری سفید خاکسترو تکوندم
دوباره اومد روم دستهاشو گذاشت روی کمرم وقتی داشت ماساژ میداد دستهاش; ;گرم شده بود ولی تا رفت آشپز خونه و اومد دوباره سرد شد کمرمو میمالید; ;نگاهم رفت سمت پنجره پردش سفید بود با خطهای کرم رنگ پرده رو کشیده بود
ولی من میخواستم بیرون و ببینم بهش گفتم پرده رو بکش یک آه ه ه کشید و; ;دوباره بلند شد پرده رو کشید داشت برف میومد گفت چرا زیر مانتو هیچی; ;نپوشیدی ;/; سردت نمیشه ;/; سیوشرتم هم نیاوردی ;/; هیچی نگفتم اومد روم; ;سیگارو خاموش کردم دراز کشید روم سرشو گذاشت روی سرم گونه اش افتاد روی; ;گونه ام بولیز بافتنیش اذیتم میکرد تکون خوردم بلند شد دوباره شروع کرد; ;کمرمو مالیدن دوباره دستهاش گرم شدن بند سوتینمو باز کرد از بغل دست
انداخت به سینه هام فقط لمسشون کرد یخورده جا بجا شد و گفت برگرد برگشتم; ;و روی کمر خوابیدم یکم سینه هامو نگاه کرد اومد بالا یک لب گرفت بعد رفت; ;پایین با انگشتش نوک سینمو گرفت کشید چند تا نفس عمیق کشید بعد سرشو آورد
پایین نوک سینمو کرد توی دهنش اخخخخ دهنش سرد بود پس واسه همین نفس عمیق; ;کشیده بود میخواست دهنش سرد شه خوشم اومد یک نفس صدا دار کشیدم نوک سینمو; ;میک میزد دهنش گرم شد دهنشو باز کرد و تا جاییکه میتونست سینمو کرد توی; ;دهنش جا نمیشد بعدش سینمو لیس زد آب دهنش روی سینه ام بود بعد فوت کرد
روی سینه ام وااااااای سینه ام خنک شد ناله کردم با اون یکی سینه ام هم
همین کار رو کرد بعد رفت پایین روی نافم زبونشو کرد توی نافم یخورده; ;چرخوند بلند شد کمربندمو باز کرد حالتش خشن بود بعد دکمه و بعدشم زیپ; ;شلوارمو کشید پایین امکان نداشت بتونه اون شلوارو روی اون کاناپه درازکش; ;از پام دربیاره خودشم فهمید گفت پاشو وایستا خودمو از زیرش کشیدم بیرون
وایستادم شلوارمو کشید پایین خودم از پام درآوردم و دوباره صاف وایستادم; ;یکم نگاه کرد به پاهام و شورتم شورتم مشکی بود دست کشید لای رونهام زانوم; ;ساق پام اومد بالا شورتمو گرفت و کشید پایین تا زانوم پامو تکون دادم که
شورتم افتاد روی زمین دوباره نگاه کرد بعد گفت بشین روی مبل نشستم پا شد; ;لباسهاشو درآورد شورتشو که درآورد کیررررررش پرید بیرون کلفت و سفید اومد
نشست روی زمین جلوی پاهام دستشو انداخت پشت کونم کشیدم جلو ولو شدم روی; ;مبل پاهامو باز کرد و یخورده به کوسم نگاه کرد بعد سرشو آورد جلو و شروع
کرد لیس زدن لبه های کوووووسم یکم که لیس زد زبونشو کرد لای لبه هاش سرشو; ;کشید عقب بلند شد یک دستشو انداخت کمرم یک دستشم پشت زانوهام و بلندم کرد; ;برد سمت اتاق توی اتاق یک تخت دو نفره بود با روتختی قرمز پرده های قرمز
آباژور قرمز منو گذاشت روی تخت اومد دراز کشید روم کیرش لای پاهام بود; ;شروع کرد لب گرفتن بعد رفت پایین تا گردنم از گردنم گاز گرفت مکید بوسید; ;و رفت پایین رسید به سینه هام کلی سینه هامو خورد گاز میگرفت لیس میزد; ;میمکید بوس میکرد نمیدونم چقدر گذشته بود که رفت پایین و یخورده با نافم
بازی کرد بعد رفت پایین روی کوسم لای کوسمو باز کرد و یک لیس به چوچوله; ;ام زد لرزیدم چوچوله امو انداخت توی دهنش و به شدت میک میزد یک بار یک; ;گاز هم گرفت که بلند آ ه ه ه ه کشیدم کلی کوسمو خورد کوسم خیس بود; ;نمیدونم از خودم بود یا آب دهن اون ;/; پاهام روی تخت بود پاهامو کشید
توی شکمم منم نگه داشتم رفت پایین و یک لیس زد به سوراخ کونم تکون خوردم; ;فهمید خوشم نیومد دوباره اومد روی کوسم زبونشو میزد روی سوراخم به چوچوله
ام ضربه میزد و گاز میگرفتو لیس میزد حوصله ام سر رفته بود داشتم فکر; ;میکردم حتما اسپری زده که آبش نمیاد ;/; آخه خیلی وقت بود داشت با من ور; ;میرفت شاید فهمیده بود حوصله ام سر رفته دراز کشید روم نمیخواستم لب بدم; ;تازه کوسمو خورده بود صورتمو برگردوندم داشت با دست سینه هامو میمالید
بعد کیررررررشو گرفت و میمالید به کووووووووسم پاهامو جمع کردم عصبانی شد; ;گفت چیزی اذییت میکنه ;;/;; هیچی نگفتم عصبانی تر شد گفت کار خاصی هست که
دوست داشته باشی ;/; هیچی نگفتم داد زد پس چراااااااااا ارضا نشدیییییییی;/; زن ساله هم بود تا حالا کوسش آب انداخته بود و صد دفعه ارضا شده; ;بود هیچی نگفتم بلند شد نشست پاهاش دو طرف بدنم بود با عصبانیت نگاهم
میکرد سرمو برگردوندم با خشونت سرمو برگردوند گفت بمن نگاه کن زل زدم توی; ;چشمهاش چند ثانیه نگاه کرد بعد سرشو برگردوند دراز کشید روم گفت بغلم کن
نکردم عصبانی شد دستمو گرفت دستمو از دستش کشیدم بیرون عصبانی تر شد دور; ;و بر اتاق و نگاه کرد یک چیزی دید بلند شد رفت آورد دوباره اومد روم توی
دستش یک پارچه بود نمیدونم شاید بولیز بود;/; دستمو گرفت و بست بالای تخت; ;خیلی محکم بست با خشونت رفت پایین روی کوسم با خشونت داشت کوسمو میخورد
چوچولم رو گرفت و محکم فشار داد خیلی محکم وووااااااایییییی جیغ زدم اونم; ;داد زد آررررررره جیغ بززززززززن دوباره یک فشار محکم داد و منم ناله; ;کردم همینطور محکم فشارررررر میداد و من ناله میکردم اونم داد میزد; ;آهااااااااان اینه ناله کنننننننن جیغ بززززززن آه بکششششششش خودمو نگه
داشتم تا ناله نکنم اونم یکی دو بار فشار داد بعد دید هیچی نمیگم دستشو; ;کشید عصبانی بود دست کشید توی موهاش بعد دستهامو باز کرد کیرش خوابیده; ;بود نمیدونم کی خوابیده بود متوجه نشده بودم دراز کشید کنارم چند دقیقه
گذشت رفت بیرون از اتاق نیم ساعت بعد برگشت کیرش قرمز بود احتمالا جلق; ;زده بود اومد دراز کشید کنارم منو گرفت توی بغلش همینطور ساکت بودیم تا; ;خوابمون برد.پایان

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها