داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

مونا و لوله کش

سلام ،این داستان فانتزیه و حقیقت نداره.

من مونا ۲۲ ساله ،قدم۱۶۷، وزنم ۶۸ ،تک فرزندم
خونه ی ما دو طبقه اس ،ما تازه چند ماهی میشه که اینجا ساکن شدیم زیاد همسایمونو نمیشناسم
پدر مادرم برای مراسم ختم یکی از بستگان نزدیکمون رفتن شیراز اما چون من دانشگاه میرفتم باهاشون نرفتم ،شنبه بود که رفتن قرار بود آخر هفته برگردن.
تقریبا یک سال پیش یه دوست پسر داشتم که تو اولین سکسمون پردمو زد فاز اینو داشت ک زن خودمی، میگفت از الان تا آخر عمرت قراره زیر خودم باشی ،این کص مال منه و دلم میخواد کیرمو بزارم توش
کصخل بودم باهمین حرفا خرم کردو پردمو زد چند ماه بعدش انقد بحثو دعوا داشتیم که کات کردیم البته بخاطر همین موضوع پرده من چند وقت افسردگی گرفتم

خلاصه یه روز در واحد رو باز کردم که وسیله ای رو بزارم پشت در همسایه بالایی با یه اقایی که فک کنم لوله کش بود داشتن از پله ها میومدن پایین ،لباس من یه نیم تنه مشکیه تنگ بود که یا بدن سفیدم تضاد داشت و یه شورت جذب که خط کس تپلم کاملا مشخص بود شاید چن ثانیه نشد که پریدم تو ولی نیازی به تایم بالا نداشت دید زدن بدن گوشتی و سفیدم
اونا با صدای بلند صحبت می کرد و همسایه تا در خروجی باهاش رفت.
شب فک کنم ساعتای ۱-۲شب بود که صداهایی شنیدم و بیدار شدم از پنجره بیرونو نگاه کردم دیدم خبری نیست اما صداها بیشتر شدن ،خواستم در خونه رو باز کنم ببینم کیه چون چشمی درمون خرابه مجبور بودم بازش کنم ،همین که در باز شد یکی هولم داد داخل تا اومدم داد بزنم یکی خوابوند تو گوشم ،تو شوک بودم که اومد دستشو گذاشت رو دهنم و یه چاقو که نوکشو داشت فشار میداد پهلومو گفت داد بزنی شکمتو میریزم بیرون با یه دستمال دهنمو بست از موهام گرفت و کشید به سمت مبل منو نشوند دو زانو جلو مبل و خودش نشست رو مبل تازه اونجا متوجه چهره اش شدم فهمیدم که همون اقاهه اس که منو دیده بود تو راهرو ،تا اومدم داد بزنم دوباره یکی زد تو گوشم گفت صدات در نیاد هیشکی تو ساختمون نیس که به دادت برسه،مثل آب یخ بود این حرفش ،
همینطور که کمربندشو باز میکرد گف که قراره حسابی باهم حال کنیم پس دختر خوبی باش که مجبور نشم تنبیه ات کنم وقتی کیر نیم خیز شو انداخت بیرون سعی کردم فرار کنم که از مچ پام گرفت و کشید خوردم زمین به پشت خوابوندتم نشست روم و شروع کرد چک زدن بهم و میگفت جنده کوچولو رامت میکنم انقدر چک زده بود که صورتم سر شده بود . نیم تنه ام رو جر داد و ممه های سفیدمو کشید بیرون و نیپلمو گاز گرفت که باعث شد از در جیغ بزنم که باز خوابوند زیر گوشمو سیلی زد به ممه هام

-دهنتو میگام مادرجنده، هنوز زوده وقتی کیرمو کردم تو کس تپلت اون موقع اس که باید جیغ بزنی حرومزاده

داشتم التماسش میکردم که هرچی میخواد برداره و کاری بمن نداشته باشه که گفت من واسه این کس تپلت اینجام جنده خانوم
مثل اینکه با همسایه حرف زده بود و میدونس اونا خونه نیستن اومده بود لوله ابشونو درست کنه که در نبودشون خیالشون از لوله ها راحت باشه.

تموم لباسامو در اورد ممو کشید رو خودش ،کونم بالا بود و هی اسپنک میزد کونم سرخ شده بود
کیرشو گرفت سمت دهنم میمالید به لبام که بخورمش مقاومت مو که دید دوباره شروع کرد به کتک زدنم

-اینجوری نمیشه باید درستت کنم که هروقت هرچی خواستم جز چشم نشنوم

کمربندشو برداشت و محکم زد ب بدنم ،مقاومت و جیغو داد فایده ای نداشت ،دلش به رحم نمیومد ،منو رو شکم خوابوند و میزد رو کونم یه پاشم گذاشته بود روپشتم که تکون نخورم
رون و کونم بشدت میسوخت
نشست بالاسرم کیرشو کرد تو دهنم گف اگه دندون بزنی تنبیه میشی پاهامو باز کرده بود و کصمو میمالید ،نمیتونستم نفس بکشم که دندونم خورد به کیرش همزمان با اخی که گفت کمربندو محکم زد رو کصم و کیرشو تا ته حلقم برد ،و شروع کرد تند تند تلمبه زدن

دیگه نا نداشتم هرچی میگفت میگفتم چشم که زود کارشو بکنه و بره

همینجوری که کیرش تو دهنم بود از فیلم می گرفت کیرشو کشید بیرون و ازم پرسید کیرمو دوست داری جنده خانوم ،با سر تایید کردم ،کمربند و اورد بالا و گفت نشنیدم تخم حروم ک هترس باعث شد بگم

-+بله دوست دارم
-کامل بگو
+کیرتونو دوس دارم

فیلمو قطع کرد دوباره دهنمو گایید یجوری تا ته گلوم میرفت ک انگار میخوای گلومو گشاد کنه

بهم گفت داگی شو ،و از پشت یک ضرب کیرشو چپوند تو کصم که دادم رفت هوا ،کیرش تقریبا ۱۶سانت بود اما کلفتتتت که واقعا انگار دوباره مردمو زده باشن وقتی کشید بیرون گفت که

-مثل اینکه قبلا گاییدنت خارکصده ،تو که اینکاره ای این همه ادا تنگا واسه چیه مادرجنده

همینطور که وحشیانه تلمبه میزد تو کصم ،
انواع مختلف منو گایید
فرغونی داشت میکرد که با هر تلمبه یه چک رو ممه هام میزد و حرف های تحقیر آمیز میزد

-جنده ی منی ،دیدی چه حالی میکنی زیرم خوابیدی ،قراره از این به بعد همینجوری بگامت، ازت یه ماده سگ خوب میسازم ،دیگه قراره تا هروقت که من بخوام اینجوری بهم سرویس بدی فهمیدی جنده؟

و من تایید میکردم حرفاشو
منو یه وری خوابوند کیر کلفتشو کرد تو کصم ،بخاطر یوری بودنم کصم بشدت تنگ شده بود و اون امانم نمی داد حسابی گایید و ازم فیلم گرفت ،نزدیک ارضاش بود که ازم خواست کیرشو بخورم و اگه یه قطره بریزه بیرون دهنمو سرویس میکنه ،دوربینو قطع نکرده بود ،دهنمو باز نگه داشتم و ابشو خالی کرد تو دهنم ،مجبورم میکرد نگاش کنمو ابشو قورت بدم .
فیلمو قطع کرد و رفت لباساشو پوشید
گوشیمو گرفت رمزشو زدم با گوشیم به خودش زنگ زد و رفت
فردا عصرش گفت که هوس کوستو کردم باید بیای، آدرس یجا خارج از شهرو داد ،یه ویلا بود رفتم پیشش هر چقدر التماس کردم فایده نداشت ، دوباره مث دیشب دهنمو ایید و بعد کصمو یه بات پلاگ هم آورد چربش کرد و کردش تو کونم ک از دردش به خودم میپیچیدم
یک ساعتی بود که از گاییدنم گذشته بود بساط مشروب اورد منکه شاید دوبار تا حالا خورده بودم برام تقریبا ۶پیک ریخت و مست مست بودم که زنگ ویلارو زدن و ۳تا از دوستاش اومدن ،منکه فهمیده بودم برنامه چیه اما از مستیه زیاد هیچ حرکتی نمیکردم
این پسره که اسمش علی بود یه چی شبیه قلاده بست به گردنم منو چهار دست و پا راه میبرد به دوستاش معرفی میکرد که این جنده سگ جدیدمه
اونام به اسم محمد ،صادق و امین بودن ممه هامو ناز میکردن فشار میدادن میگفتن خوبه سگ قشنگی بنظر میاد
خلاصه انقدر دست به دست شدمو مالیدنم که نا نداشتم رو رو زانوم راه برم اونام مشروب خوردن ،لخت شدن کامل
کیرشو گرفتن تو دستشون که علی گف بدو سگ قشنگم از مهمونامون پذیرایی کن که با نرفتن به سمتشون کمربند نشست رو لپای کونم و چند بار پشت سر هم به کمرو کونم ضربه زد که با التماس کردن رفتم سمتشون
تا خواستم کیر صادقو بگیرم گفت نمیشه باید التماس کنی ،همینجوری که التماسش میکردم صادق بذاره کیرشو بخورم علی گفت که ناراحتش کردی مادرجنده شروع کرد کتک زدنم منم التماس میکردم

+تروخدا بزار کیرتو بخورم،بخدا خوب میخورم به جندتون رحم کنین بزارید کیرتونو بخورم ،کیرتونو بزارید تو دهن زیر خوابتون
انقدر کتک خوردم و التماس کردم گفت بیا بخورش
چهارتایی بالا سرم بودنو کیرشونو نوبتی میخوردم
صادق منو انداخت رو دسته مبل خودش نشست پشتم کیرشو فرو کرد تو کونم تا داد زدم امین کیرشو چپوند تو دهنم که صدام در نیاد ،نوبتی تلمبه میزدن و کیرشو میکردن تو دهنم بعد اینکه کونمو گاییدن ،از کونم خون میومد که علی گفت بفرما عروس خانوم این یکی پردتم ما زدیم
محمد خوابید رو مبل منو نشوند با کس رو کیرش علی اومد پشتم کرد تو کونم دو کیره داشتن میگاییدنم که امین و صادق نوبتی کیرشونو میکردن تو دهنم
آبشون اومد و همه رو تو سوراخام خالی کردن و پاشدن رفتن

بعدش دوباره مالیدنم و گفتن تموم صحنه ها فیلم برداری شده صدات دربیاد پخش میکنیم فردا عصر بیا همینجا که مهمون داریم
برام اسنپ گرفتن که برم خونه.

اگه دوست داشتین ادامش می نویسم

نوشته: شین

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها