داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

من محسن و چادر مسافرتی

چند دقیقه ای بیشتر نگذشته بود مثل همیشه از پشت خودمو چسبوندم بهش کون فوق العاده نرمش رو داشتم لمس میکردم.شروع کردم به مالیدن کونش و اروم اروم ماساژ میدادم .رفتم جلو تر دستمو دراز کردم و از روی شلوار کیرشو گرفتم کم کم داشت سفت میشد.کمربندش رو باز کردم و دستمم رو بردم توی شلوارش و کیرشو گرفتم و شروع کردم به مالیدن خیلی دیر ارضا میشد و این برای اون چیز خوبی بود.با سختی کمی شلوارشو اوردم پایین و با تف کیرشو خیس خیس کردم و لای انگشتام ماساژ میدادم.صدای نفساش تغییر فاحشی داشت برگشت دراز کشید و من شلوارشو تا نزدیک زانوش پایین آورم.یه کیر شق شده داغ و خیس .شروع کردم به خوردن کیرش و با ولع خاصی سعی داشتم تمام کیرش رو توی دهنم جا بدم و روی زبونم قشنگ سر میخورد .دیگه سفت تر از این نمیشد بهم گفت بخواب .دراز کشیدم بین پاهام نشست و شلوارمو تا زیر زانوهام پایین اورد.بهم گفت با دست بازش کن و من با دست چاک کونمو باز کردم به روال قبل تف انداخت و سر کیرش رو روی سوراخم گذاشت و من همچنان با دست باز نگهش داشته بودم .اروم اروم کیر کلفتشو برای فرو کردن هل داد و بعد از چند تلمبه کوچیک چند سانتی از کیرش توی کونم بود توی کردن من خیلی حرفه ای بود پتو رو کشید زیر شکمم و کیرشو رو فرستاد توی کونم کمی نگه داشت و دوباره اروم درمیاورد و جا میداد.چند سالی بود که تو هر موقعیتی کیرش توی کونم جا خوش میکرد.با دست پهلوهام رو گرفت و شروع کرد به صورت وحشیانه ای تلمبه زدن و تمام چادر تکون میخورد بهش گفتم اروم تر ممکنه کسی ببینه و متوجه بشه .ولی گوشش بدهکار این چیزا نبود سوزش زیادی رو توی کونم حس میکردم. کمی بعد منو چرخوند و کیرمو تو دستاش گرفت کیری که هیچ وقت به این سفتی نبود.تا به خودم اومدم سر کیر بزرگم توی حلقش بود و داشت جانانه میخورد بهش گفتم دراز بکشه و کونشو با دست باز کنه تو چند ثانیه کل سوراخش خیس خیس بود با اینکه همیشه از سایز کیر من واهمه داشت اما چاره ای جز تحمل نداشت یه کیر راست کلفت و بزرگ .کون نرمش رو کمی مالوندم و وقتش بود که سوراخشو با کیر کلفتم جر بدم با کمی سختی سفتی سوراخش رو سر کیرم رد کرد و همزمان گوزید.اما این باعث نشد بار دوم کیرم توی کونش نره تلمبه ها کم کم شروع شد و عاشق این بودم کیرم رو تا انتهای توی کونش نگه دارم با سرعت تند تری کیرم تو کونش میرفت و میومد و من درد کشیدنش رو متوجه بودم تا جایی که کیرمو درآورد و برعکس شد .کیرش رو با تف خیس کردم و نشستم رو کیر سفتش و تمام کیرش توی کون من جا شده بود به ارومی بالا و پاییین میکردم ونمیزاشتم از توی کونم در بیاد و وقتی تمام کیرش توی کونم بود مکث طولانی تری میکردم .بعد چند دقیقه اونو برگردوندم و کیرم رو توی کونش فشار میدادم و اون درد میکشید و چقدر چسبیدن بدنم به کونش رو دوس داشتم.به لحظه ارضا شدن نزدیک شدم و با یه فشار کیرمو فرستادم توی کونش و تمام ابم توی اون خالی شد و بدترین چیز این بود که اون خیلی دیرتر ارضا میشد و من مجبور بودم تایم بیشتری تو پوزیشن ها مختلفی بهش کون بدم.با تمام بی حالی حالت داگ استایل گرفتم و به شکل وحشیانه ای شروع کرد به تلمبه زدن به طوری که حس میکردم میخاد انتقام بگیره .سوراخ کونم باز باز شده بود و براحتی کیرش تو کونم جا میشد و برمیگشت.منو خوابوند و پاهام رو داد بالا که خیلی انتخاب خسته کننده ای بود شروع کرد به تند تند تلمبه زدن که باهاش دیگه دل درد گرفتم تو یکی از تلمبه هاش سفت منو نگه داشت و تمام آبش خالی شد توی کونم و چند ثانیه ای نگه داشت و کیرشو بیرون کشید .بغل هم خوابیدیم تا صبح واین داستان سالها ادامه داشت…

نوشته: عرفان

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها