داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

مامان ناهید (۲)

…قسمت قبل

همونطور که گفتم ، برگشتیم خونه و مامانم رفت حموم کلی حرفا و گله ها کرد ، حموم بود محتبی زنگ زد بهم گفت مکان نداره خونه رفیقش خالیه آدرس میده بگو ناهید بیاد اونجا ، منم اوکی دادم گفتم حمومه
مادرم بیرون که اومد بهش گفتم مجتبی گفت شب بری خونش ( به مامانم گفتم خونه دوستش ) کلی بد و بیراه گفت و که نمیره و …
گفتم قول داده ویدئو رو پاک کنه وگرنه نری پخشش میکنه ، مادرم مجبوری قبول کرد رفت داخل اتاق ساعت تقریبا ۶ اینا بود دختر عمم زنگ زد که تهرانه و شب میخواد بیاد پیش ما ، مادرم حرفی برا گفتن نداشت از اون طرفم استرس شب رو داشت گفت به مجتبی زنگ بزن که نمیشه و…
به مجتبی زنگ زدم موضوع رو گفتم ، گفت من هماهنگ کردم بگو هرطور شده بیاد وگرنه آبرو براش نمیزارم
به مامانم گفتم ، استرس گرفت ، گفتم خوب به محنا بگو نوبت دکتر داری دیگه سرش شلوغه شب تایم داده
دختر عمم رسید ساعت قبل ۸ بودش بعد سلام احوال پرسی اینا و گذشت یه مقدار زمان به مادرم گفتم دیر نری یه وقت ، گفت نه یکم دیگه راه میوفتم ، محنا پرسید کجا خبریه ؟ گفت که دکتر دارمو ساعت ۱۰ وقت داده باید برم
که دختر عمم گفت خب منم میام باهات
گفت نه طول میکشه معطل میشی خودم میرم میام بعد کلی تعارف مجبوری مادرم با اسنپ رفت که بده
منم اعصاب کیری مجبوری کنار یه کس بیوه بودم که نمیشد کاریم کرد
یه ساعتی گذشت محنا گفت میرم با دوستم بیرون با ما میای گفتم نه خستم فوقش میرم دنبال مامان
بعد اینکه رفت سریع به مامانم زنگ زدم جواب نداد
قطع که شد خودش زنگ زد سریع گفت چیزی شده
گفتم نه محنا رفت بهم آدرس بدید بیام
گفت لازم نکرده قطع کرد
به مجتبی زنگ زدم گفتم لوکیشن بده بیام بی من شروع نکنید حداقل دیگه
گفت کجای کاری سعید ول کن ناهید نیست بدو بیا
رفتم سمت کوی بو علی کلی آپارتمان بود رفتم پارک کردمو رفتم بالا و جلو در در که زدم مجتبی پرسید کیه گفتم مبینم
اومد درو باز کرد لخت بود رفتم داخل دیدم مادرم زانوش روی مبله آرنج رو زمین سعید رفیق مجتبی از کون داره میکنتش گفتم ا به کونم رسید ؟
گفت کجای کاری از کون گشاده تا کص
مامانم آه و ناله میکرد
مجتبی رف پیششون یکی زد در کون مامانم
سعید موهاشو گرفته بود تلمبه میزد
مجتبی اومد پیشم گفت جنده خانوم تا فیلم رو پاک نکرد بمون لخت نشد که چرا یه ویدیو نمیگیری خودت ؟
منم حشریتم زده بود بالا گوشی رو درآوردم یواشکی فیلم گرفتن
مجتبی رفت مامانم پا شد نشست رو مبل سعید گذاشت دهنش مجتبی م نوازشش میکرد
بعد چند دقیقه ساک زدن جاشون رو عوض کردن و کیر مجتبی بعد اینکه خیس خیس شد
مامانم دراز کشید رو سعید از کس میکردش مجتبی م گذاشت کونش ، مامانمم آخ و اوخ میکرد و لذت میبرد
پا شدم دلو زدم به دریا از جلو فیلم میگرفتم
مامانم متوجه شد گفت چه گهی میخوری
گفتم گوشی خودمه
گفت همین زیر خوابیمم سره توئه گمشو اونور پاک کن اونو
پاک ک نه ولی رفتم اونور همین که مادرم گفت پاک کن مجتبی محکم تقه زد داخل کونش مامانم یه آخ بلند کشید گفت صدات در نیاد وگرنه پارت میکنم
بعد چند دقیقه کردن سعید ارضا شد آبشو ریخت تو کص مامانم ، مجتبی یه ۳,۴ دقیقه دیگه کرد مامانم دراز کشید اونم تا ته ریخت تو کونش
هر ۳ نشستن استراحت اون ۲ تا داشتن لذت میبردن کس مفتی میکنن
مادرم اومد پاشه لباس بپوشه
گفتن کجا
گفت بریم دیگه
گفت پرو شدی سریع ؟؟
تا صبح جنده مایی بشین هنوز مونده
مامانم اصرار که نه دیگه بزارید برم مهمون اومده و …
آخرشم مجتبی موهاشو کشید سرشو گذاشت رو کیرش گفت این تا فردا اربابته التماسش کن بکنتت بیشتر از اینم نرو رو مخ
مادرم مجبوری کیرشو میبوسید
من این طرف سیخ سیخ بودم میخواستم واقعا بشینم جق بزن
یکم حرف زدیم و بعد یه نیم ساعتی مجتبی گفت دوست داری ؟ گفتم خیلیییی ، فانتزیمم بیشتر از ایناس
گفت بیشتر چی ؟
گفتم مردای بیشتر بکننش
گفت اتفاقا یه رفیقی دارم کیرش خیلی کلفته عربه خوزستانه بگم بیاد
مادرم گفت نه دیگه واقعا دیگه شورشو در نیارید هر غلطی میکنید خودتون بکنید و ولم کنید برم بسته دیگه و…
با مجتبی هماهنگ کردم که بگه عماد بیاد رفیقش
جفتی کیرشو دادن مامانم ساک بزنه
ساک زد تا درس درمون سیخ کردن و آماده کردن شدن
سعید نشست رو مبل مامانم رفت رو کیرش بالا پایین میکرد مجتبی م گذاشت دهنش یه چند دقیقه کردن یهو سعید دوباره آبش اومد ریخت تو کس مامانم
که مجتبی برگشت گفت خروسی ؟؟؟
گفت نه ارضا شد گرمای کصش یه حال خوبی بم داد نشد تحمل کنم
مادرم تو اوج لذت بود و کیر میخواست
مجتبی فرغونی رفت و کردن مامانم با کیر مجتبی شروع شد
منم به مامانم گفتم میشه برا منم ساک بزنی
یه نگام کرد گفت بیا پسر کسکشم بیا
یه چند دقیقه ساک زد داشتم دیونه میشدم خیلی نرم بود داخل دهنش خیلییی فرق داشت
مجتبی مادرم رو بر گردوند از کون مشغول کردن شد یه چند دقیقه‌ای از کون کرد گوشیش زنگ خورد نگاش کرد به من گفت اومد ، رفتم سمت در دی دیدم یه پسر ۳۰,۳۲ ساله یه مقدار پوست سبزه اومد داخل
مامانم پشت بهش بود داشت کون میداد
دست دادیم و مستقیم لباس رو کند
مادرم برگشت گفت قرارمون یه چیز دیگه بود برگشت کیر مجتبی اومد بیرون ، گفت قرار نبود این بیاد ، مجتبی فک کنم داشت ارضا میشد اعصابش کیری شد مامانم رو محکم گرفت برگردوند گذاشت تو کصش گفت هیچی نمیگم داری زیادی ضر میزنی کصتو بده تا کل ساختومنو نگفتم بکننت
عماد شورتش رو درآورد یه کیر درست درمونی داشت خدایی بالای ۲۰ سانت مشکی کلفت کله کیرشم زیادی کلفت بود
اومد جلو کیرشو گذاشت جلو دهن مامانم ، مامانم گفت بعد این کیر دیگه پاره میشه این چیههه
سرشو گرفت گذاشت دهن مامانم ، مامانمم شروع به ساک زدن کرد ، شروع کردم به فیلم گرفتن ( دوستانی که با من چت کردن ویدیو و عکسای مامانم رو دیدن ) یه کیر کلفت داخل دهن مامانم تف مالی شده یه صحنه خیلییی سکسی بود برام
مامانم پشت کرد به عماد عماد فقط میمالوند به کصش داخل نمیکرد
سعید دستشویی بود مجتبی داشت سینه هاشو میخورد یهو مامانم آروم گفت بکن مجتبی گفت چی نشنیدم مامانم یکم بلندتر گفت بکن
گفت قشنگ التماس کن و بگو بلند ، بگو آقا مجتبی بگو رفیقتون بکنتم
مامانمم همینو گفت یهو عماد کیرشو فرستاد داخل مامانم مستقیم ارضا شد گفت آخخخخخخ جرم بده وااااای
سروع به تلمبه زدن کرد و مامانمو مثله زن خودش میکرد مجتبی رفت زیر مامانم خواست اونم کیرشو بزاره تو کصش هرکاری کرد نشد مامانمم جیغ میزد عماد رفت سمت کون مامانم ، مامانم هییییچ اعتراضی نکرد حتی نگفت آروم عماد اما آروم آروم کیرشو تو کونش جا داد مجتبی م از کس میکردش بعد ۳,۴ تا تلمبه عماد آبشو کامل ریخت تو کون مامانم
منم اومدم جلو پشت سره عماد بدون اینکه به مامانم بگم کیرمو کردم تو کونش همین که رفت داخل یکی دو بار عقب جلو کردم منم خالی شدم روش
مجتبی یکم کرد اونم ریخت داخل کصش
مامانم وقتی پا شد کله رونش آب ۴ تامون بودش
خواست بره دستشویی مجتبی نزاشت گفت ساپورت رو بپوش ، پوشید و آب کاملا معلوم بود لکه سفید رنگ از کس به پایین
ریمل اومده بود زیر چشماش دور دهنش تف مالی مو شلخته
یه مانتو کوتاه که حتی به باسن مامانم نمی رسید رو تنش کرد دکمه هاشو بست بدونه هیچ لباسی زیرش
یه شال بهش داد گفت همین شکلی برو تو بازارچه از سوپری کاندوم بگیر و بیا ، مامانم گفت نمیشه که اینجوری ضایس گفت بدو منتظریم ، منم که حس بیغیرتیم گل کرده بود گفتم برم باهاش ؟ گفت برو
۲ نفری رفتیم مامانم با آستین مانتو دور دهنشو پاک کرد ، رفتیم تو آسانسور یه مرده داخل بود اوضاع مامانم رو دید بوی منی یکم نگاش کرد منم که هی آدم حساب نکرد ، گفت جر خوردیا چقد بت دادن مگه ، مادرم هیچی نگفت ، مرده گفت زبون نداره این ؟ گفتم یکم خجالتیه ، گفت کسکشه‌شی گفتم آره مامانمه ، یه خنده کرد گفت کون خوبیم داره چنده مامانت ؟ گفتم شب خواب ۳ میگیره ولی امشب رزرو کردن گروپم میاد ، مادرم یه جوری نگام میکرد که میخواد منو بکشه فقط یه کلمه حرف زد اونم گفت ببند
در آسانسور که باز شد مرده یکی زد در کون مامانم گفت را بیا فردا مهمون ما باشی
مادرم حرکت کرد رفتیم داخل بازارچه همه بدجور نگا میکردن رفتیم سوپری مامانم گفت یه بسته کاندوم میدین ؟
پسره گفت واسه خودمم میخری ؟
مامانم گفت عجله دارم
گفت عجله داری همینجام میتونیا
مادرم کارت رو داد
گفت به به ناهید خانوم
ناز نکن راه بیا دیگه
گفتم مامان رمزت چنده
گفت مامان ؟؟؟
این کس مامانته ؟
گفتم آره
گفت عجب کس کشی تو بده مام مامانتو بکنیم دعا
گفتم مشتری داره مفت نیست که
بعد یکم حرف زدن که فهمید مامانم را نمیاد کاندوم رو داد و اومدیم بیرون همه انگار میدونستن مادرم جندست
رسیدیم خونه و تا فردا ۲,۳ بار کردن و …

نوشته: مبین

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها