داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

مامان دوستم قسمت دوم


منم گفتم بدبخت بیا ببین مامانت داره به همسایه کوس میده.یکدفعه رنگش پرید با ترس گفت اگه قول بدی به کسی نگی منم یه چیزی بهت میگم که حال کنی.گفتم بگو بعدا در موردش فکر میکنم;;/;;.گفت فردا قراره مامان مجید(یکی دیگه از دوستامون ) بیاد خونمون.گفتم خوب که چی;;/;;.گفت میخوای همجنس بازیشون رو ببینی;;/;; من خشکم زد ولی زود گفتم باشه.گفت فقط به کسی نگو باشه;/; گفتم به روی تخم چشمام.فردا بعد از مدرسه رفتیم خونشون من یکجوری که مامانش نبینه رفتم تو و صبر کردم.بعد از دقیقه زنگ در بصدا دراومد.بلههههههه مامان (م) بود.با هم سلام کردن و اومد تو.من توی اتاق دوستم (ا) بودم بعد از دقیقه اومدم بیرون و از لای در توی اتاق بغلی رو نگاه کردم.واااااااای افتاده بودن روی هم و همدیگه رو میمالیدن.مامان (م) سینه های مامان (ا) رو میمالید نزدیک به دقیقه از هم لب گرفتن و کووووووس هاشون رو مالیدن بهم بعد مامان (م) شروع کرد به لیس زدن کوس مامان (ا) که آه ه ه کردنش بالاخره دراومد و هی میگفت بخورررر بخورررشششششش همش مال خودته بخوررششششششش بعد از چند دقیقه صداش بلندتر شد به ارگاسم رسیده.مامان (ا) رفت از توی کشو یه کیرررررر مصنوعی برداشت و افتاد به جون مامان (م) که لنگهاشو داده بود هوا و منتظر بود.اومد سر کیر مصنوعی رو آروم کرد تو کوسش.مامان (م) که چشمهاشو بسته بود و حال میکرد در همون حال دراز کشید روش و سینه هاشو لیس میزد که حس کردم صدای بسته شدن در حیاط اومد;/;.تعجب کردم چون دوستم قرار نبود بیاد;;/;;.سریع رفتم توی اتاق و گوشهامو تیز کردم.بلههههههه علی آقای دیروزی بود اومد تو و در یه چشم بهم زدن لباسهاشو دراورد.من دوباره به جایگاه امنم برگشتم.افتاد روی مامان (م) و کیرشو گذاشت جلوی سوراخش.مامان (ا) کیر یارو رو گرفت و ساک زد و چند تا بوسش کرد بعد جلوی کون مامان (م) رو توف کرد و انگشتشو کرد توی کوووووون مامان (م) تا جا باز کنه بعد اروم کیرشو جلو سوراخ گذاشت و با یه فشاررررررر کله کیرش رفت توشششششششش جیغ مامان (م) بلند شد همونموقع مامان (ا) رفت و شروع کرد به لب گرفتن از مامان (م) تا درد یادش بره که یدفعه علی کیرررررشو تا تههههه کرد توی کووووووون مامان (م).اونم التماس میکرد میکرد که تو رو خداااااااا کیرتو بکش بیرون اومد از زیره کیر در بره ولی دو تایی گرفتنش علی شروع کرد به تلمبه زدن.مامان (ا) از زیر سه انگشتی میکرد توی کوس مامان (م) علی هم شالاپ شالاپ کونش میذاشت هر سه تا داشتن کلی حال میکردن بعلاوه منکه داشتم میمردم.پس از کلی تلاش علی گفت آبم دار میاااااااااد که مامان (ا) کیرش رو دراورد و گرفت جلوی دهنش و براش جلق زد.آب علی با قدرت و فشار پاشید توی دهن مامان (ا).مامان (م) هنوز ارضا نشده بود دو نفری افتادن بجونش.علی ازش لب میگرفت و مامان (ا) کوووووس و کوووووونش رو لیس میزد تا آبش اومد ولی هنوز یکنفر مونده بود.حالا دیگه نوبت مامان (ا) بود.علی که کیرش دوباره بلند شده بود رفت سمت کوس مامان (ا) و کیرشو کرد توششششش.مامان (م) هم کیر مصنوعی رو برداشت و کرد توی کوووووون مامان (ا) از دو طرف داشت گاییده میشد و معلوم بود خیلی حال میکنه چون چشمهاش رو بسته بود و آه ه ه و ناله میکرد. علی همزمان که میکرد توش داشت گوش مامان (ا) رو میمکید.صدای آه ه ه و نالش خیلی بلند و شهوت انگیز بود بعد از چند دقیقه حرکاتشون سریعتر شد و بعد از یه ناله ی بلند فهمیدم دیگه کار تمومه.بعد دو تا مامانها خوابیدن دو طرف علی آقا و ازش لب میگرفتن و کیرشو میمالیدن تا آبش اومد و اونها هم همش رو خوردن. بعد از دفیقه لب بازی لباس پوشیدن.من سریع از توی خونه اومدم بیرون و رفتم.پایان

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها