داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

لز من با نرگس


من دختري هستم كه مجرد هستم و با دوستم نرگس تويه يه خونه نقلي تويه تهران زندگي ميكنم.من دانشجو هستم و دوستم نرگس يه آرايش گر هستش اونم مثل من مجرد هستش خوب اما من الان حدود يك سال كه با نرگس هستم تويه اين مدت خيلي دلم ميخواست بدن خودم رو با بدن نرگس مقايسه كنم ميخواستم سينه هاش رو كامل نگاه كنم اما من كمي خجالت ميكشيدم كه اين موضوع رو به نرگس بگم اون پيش من بدون كرست مينشست و سينه هاش رو بازميزاشت اما من ميخواستم اون سينه ها رو نوازش كنم تا اينكه خجالت رو كنار گذاشتم موضوع رو باهاش درميون گذاشتم قبول كرد شب بود من اول لخت شدم بعد هم نرگس اون از بدن من تعريف ميكرد منم از بدن اون بدن نرگس واقعا زيبا بود اندازه سينه هاش تقريبا بود با بدني كاملا زيبا كه اون سينه ها زيبا ترش كرده بود با كوووس كاملا بي مو اين از عادات نرگس بود خودش بهم گفته بود ديگه تحمل نداشتم بهش نزديك شدم ميخواستم به سينه هاش دست بزنم تا دستم رو بردم دستم رو كنار زد با تعجب گفت چيكار ميخواي بكني منم گفتم كه ميخوام سينه ات رو نوازش كنم لبخند شيريني زد گفت مطمئني;;; منم گفتم آره اون به من نزديك شد لباش رو گذاشت رو لبام و شروع كرد به بوسيدن با دستاش هم سينه ام رو ميماليد يه حال تازه ايي پيدا كردم كه برام تازگي داشت بعد منو خوابوند و خودش رفت سراغ سينه ام و شروع كرد به بوسيدن و ليسيدن سينه ام داشتم از اين كارش لذت ميبردم بعد كه حسابي سينه ام رو بوسيد كم كم رفت پايين تر تا به كوووسم رسيد اول كمي كوووسم رو ماليد بعد با زبونش شروع كرد به ليسيدن اطراف كووووسم زبونش رو هل ميداد تو كوووسم داشتم لذت ميبردم ازش خواستم كه كارش رو ادامه بده ازش خواهش ميكردم كه اين كارش رو بيشتر انجام بده با يكي از دستاش هم يكي از پستونام رو ميماليد كوووسم رو ليس ميزد خيلي با علاقه اين كا رو ميكرد تا كه كاملا كووووسم خيس شد و ارضا شدم تا متوجه شد اومد كنارم و لبام رو بوسيد از من خواست كه همينكار رو براش انجام بدم منم شروع كردم به ماليدن پستوناش اول سرسينه اش رو بوسيدم بعد مثل وحشي ها شروع كردم به مكيدن و بوسيدن سينه اش كمي آه ه ه اوه ه ه ه ميكرد بعداز كمي كه اين كارو كردم يه راست رفتم سراغ كووووووسش شروع كردم به بو كردن كووووووسش با زبونم آروم اطراف كووووسش رو مليسيدم مثل خودش زبونم رو توكووووووووسش هل ميدادم با اين كارم لذت ميبرد چوچولش رو حسابي مليسيدم ازم خواست كه با انگشتم بكنم توكووووووووسش منم همينكار رو كردم ديگه صدايه ناله هاش بيشتر شده بود خودشم طوري تكون ميداد كه بدون حركت انگشتم ميرفت توكوووووووسش كمي كه اين كار رو ادامه دادم آب كوووووسش اومد اونم ارضا شد بعد ازم خواست كه به صورت بخوابيم كه اين واقعا برام خيلي لذت بخش بود اون كوووووووس منو ليس ميزد منم مال اون رو صداي ناله هاش هم به من لذت ميداداينكار رو تاجايي ادامه داديم كه هردوتامون ارضا شديم بعد من خسته شدم و شبو تو بغل نرگس خوابيدم.اين يك تجربه بسيار خوبي برايه من بود واقعا خيلي برام لذت بخش بود كه توصيفش غيرممكنه بعد از اون شب هرشب كارما شده همين.پایان

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها