داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

لذت بخش ترين گی زندگيم

سلام
اسمهاي داستان مستعار هستن
من سامان ٢٢ ١٧٠ ٦٥ فري پوز هستم.فري پوز يعني پوزيشن آزاد بسته به علاقت به طرف مقابل پوزيشن ميگيري.واسه بعضي ها تاپ واسه بعضي ها بي و واسه بعضي ها دوطرفه.علاقه ام به اينه كه با پسرهاي كم سن يا همسن خودم سكس كنم
خب اما داستان بهترين و لذت بخش ترين گي زندگي من:
مدتها بود با كسي نبودم و شخص مورد علاقم رو پيدا نميكردم چون لاغر و قد بلند دوس دارم.يه روز ب حسب كار تو يه دفتر تايپ و تكثير نشسته بودم تا مقالم آماده شه كه يه پسر ١٧-١٨ ساله قد بلند لاغر و فوق العاده سفيد اومد داخل از مسئول اونجا پرسيد كه ميخوام روي ليوان يه عكس چاپ كنم آدرس شمارو دادن اونم گفت نه من نميزنم و كسي آشنا ندارم از قضا من يكي رو ميشناختم كه اين كارو انجام ميداد ديدم بهترين موقعيته كه با اين كيس تازه باب دوستي راه بندازم تا به هدفم اگه پايه باشه برسم خلاصه گفتم من يه جا ميشناسم بيا بريم اونم خوشحاااال گفت مرسي بريم.واي از خوشحالي پوستش از سفيدی به صورتي ميزد ديگه داشتم كسخل ميشدم ميخواستم همونجا وسط پاساژ بپرم بغلش تا ميتونم بوسش كنم اما خريت محض بود خودمو هي نشگون ميگرفتم تا رسيديم دمه دفتر اون دوستم كه كارش اين بود ديديم بسته است گفت واااي كيرم تو اين شانس.دفتر دوستم تو يه مجتمع كه تو طبقه اونا چهار تا اتاق هست.ي خانمه منشي دفتر روبوويب بود پرسيدم ازش گفت امروز نيومده به گوشيش زنگ زدم جواب نداد رو كردم به پسره گفتم تو شماره تو بمن بده فردا صبح ميام بش سر ميزنم جوابشو بت خبر ميدم شماره شو داد تو كونم عروسي بود گفتم چي سيو كنم گفت اسمم آرمينه گفتم پس ميزنم آرمين ليوان كه قاطي نكنم.اون شب گذشت حالم ي جوري بود فردا رفتم پيش دوستمو گفتم پسرهالم مبخواد رو ليوان عكس چاپ كنه و اينا هواشو داشته باش به آرمين زنگ زدم ج نداد نيم ساعت زنگ زدم ج داد گفتم واسه ليوان پرسيدم هنوز انجام ميده خيلي سرد و بي روح گفت باشه مرسي خدافظ.كپ كردم خيلي ناراحت شدم چرا اينطوري رفتار كرد؟گذشت ديگه قيدش نبودم فردا شب تو تلگرام پي ام داد سلام شرمنده ديروز زنگ زده بودي من اصفهان بودم فوتبال داشتيم گوشيم خونه بوده داداشم ج داده دوباره خونم جوش اومد خوشحال شدم خودش پي ام داده.ي كم چت كرديم و بردمش تو فاز شوخي و اينا اونم كلي شوخي كردو خنديدم شب بخير گفتيم خوابيديم چن روز به همين منوال گذشت ولي ديگه خيلي صميمي شده بوديم شوخي كسشعري زياد ميگفتيم بهم.روز اخر امتحانم بود خيلي دلم ميخواست زودتر باش اوكي شم بحثو راه انداختم باش گفتم كيرم تو كونت خنديد و ي استيكر كير فرستاد منم فرستادمو ديگه شروع شد بحث سكسي استيكرو عكس سكسي ميفرستاديم گفتم انگار بدت نمياد گفت كيه ك بدش بياد.از قضا شب جمعه بود گفتم حشري گفت من نه ولي دوستم امروز ميگفت حشريه بيا ي ثوابي كن برو بش بده گفتم خودت كير نداري واسه دوستت جور ميكني گفت منو اون نداريم اون بكنه انگار من كردم گفتم خودتو عشقه.بچه كجايي گفت فلان جا اصفهان گفتم عه بت نميخوره گفت چرا؟گفتم اخه اصفهاني اينقد سفيد و خوشگل نديدم گفت مگه چقد سفيدم گفتم خيييييلييييييييييي بدجور چشم ادمو ميگيره خنديديم و ادامه داشت.گفتم كون سراغ نداري بكنيم؟گفت نه باو من خودم تو كفم.ديدم بهترين موقعس گفتم من كون جور كنم پايه اي بكنيم گفت جوووووون آره جا داري؟گفتم يه چند روزي خونه فاميل مون دستمه رفتن مسافرت دو هفته اي نيستن گفت خيلي خوبه كي هست حالا اين؟گفتم خودم گفت آخه تورو سگ ميكنه خخخخخ.مردم از خنده گفتم ديوس اگه ميدونستي چيه اينطوري گه خوري نميكردي خخخخ.گفت جووووون بده عكسشو ببينم چيه اين باورم نميشد اينجوري اينقد راحت داشت جور ميشد.ي عكس خوشگل از اونم گرفتم فرستادم واسش يكي ام از كيرم دادم گفت جووووووووون حرف نداره عاليه كي بريم بكنمت؟گفتم اگه ميخواي بكني خودتم بايد بدي گفت ارزششو داره باشه كي بريم؟گفتم شنبه صبح گفت اگه تأخيري داري ميام اگه نه كه نميام چون زود آبم مياد دوس ندارم ميخوام كلي وقت اين كونو بكنم حال بيام گفتم باشه پماد زايلكس-اچ دارم ميارم بزنيم به تخما مون دير آبمون مياد هم ميزنيم به سوراخ مون درد مون كمتر شه اخه از كلفتي كيرم ترسيده بود.خلاصه شد شنبه صبح سر يه چهار راه قرار گذاشتيم رفتم دنبالش و رفتيم خونه روش نميشد لخت بشه گفتم مگه عجله نداري زودباش ديگه تي شرت شو دراورد واااا
اااااي خدا سفيديش كسخلم كرد سينه صاف سفيد خوش فرم بدون ي تاره مو واااااااي.شلوارشو دراورد خدااااااااااااي من پاهاي كشيده و لاغرش كه فقط روي ساق پاش ي كم مو داشت ديگه طاقت نيوردم زود رفتم جلوش زانو زدم دوتا بوس از كيرش كردم هنوز بلند نشده بود تازه ميخواست خيز ورداره شرتشو دادم پايين اووووه چقد ناز بود سفيييد سرش صورتي بود كردمش دهنم اينقد ساك زدم تا تو دهنم كامل شق شد مست كيرش بودم بخودم اومدم ديدم واااااو چقد كلفته فك كنم ١٧ سانت ميشد كلفتم بود ولي فوق العاده بود حسابي ساك زدم براش گفت تو اول ميكني يا من؟گفتم من رفتم پشتش وااااي خدااااا ي كون خوشگل و جمو جور ولي سفييييييييد كردمش دهنم گازش ميگرفتم بوسش ميكردم اونم جووون جوووون ميكرد خوابوندمش كف زمين زبون ميكشيدم رو سوراخش ميگفت اولين باره ميخواد بده ولي كس ميگفت حسابي سوراخشو خوردم از پماده زدم رو انگشتم ماليدم به سوراخش نازش نوازشش دادم اين پماد زود اثر ميكنه و اون موضع رو خيلي زود سر ميكنه سوراخش بي حس شد يكم ديگه زدم سر انگشتم و كردم تو سوراخش كلي عقب جلو كردم بعد دوتا انگشت كردم و تند تند عقب جلو كردم اينجا بود ك فهميدم كس ميگه تاحالا نداده.كرم زدم سر كيرم و ي كم تف زدم ك ديگه حسابي ليز بشه با ي فشار نصف كيرم رفت توش اومد بلند شه خوابيدم روش نگهش داشتم جا باز كنه اروم اروم همه شو توش كردم تلنبه ميزدم يكم گذشت گفت سامان خدايي بذا منم بكنمت همش تو فكر كونتم از روش بلند شدم خوابيدم زمين نشست پشتم گفت جووووووووووون ي سيلي زد روش عجب كوني داري ديوث پماد زد ب سوراخمو به تخم خودش كرم و تف زد و گذاشت رو سوراخم و اروم اروم فشار داد توم واااااي داشتم ميمردم كيرش خيلي كلفت بود تقريبا يه ماه بود نداده بودم دردم اروم شد ديگه سوراخم زود بي حس شد و اونم تند تند تلنبه زد برگشتم هفتي شدم كرد توم گفت به همه مدلي ميخوام بكنيم همو حسابي حشري بود هربار دير ميورد كيرشو از پماده ميزد به تخماش.يه وري شدم كرد توم چشمش خورد به تخمام دستشو گرفت بهش و گفت گاييدمت عجب گندايي داري خخخخ كلي خنديديم باهم باوجودي كه كيرش گنده بود ولي نميدونم چرا هر كدوم از تخماش اندازه يه بادوم بود كوچولو بودن خلاصه تخما منو گرفته بودو همينطوري تلنبه ميزد فوق العاده بود گفت بيا دساتو بذار لبه اپن كونو بده عقب قنبل كردم واسش كيرشو يه هل داد توم اااي پاره شدم كسكش اروم گفت جون عجيب حال ميده دوباره گفت بيا رو اپن بشين هفتي بكنم كيرشو كرد توم عقب جلو ميكرد من تو اوج اسمونااا بودم ك كثافت يهو تا ته كرد توم پريدم هوا گفتم اااااي كسكش پارم كردي خنديد گفت ديدم داري حال ميكني گفتم ضدحال بزنم خخخخ خنديديم باهم گفتم نوبت توام ميشه جرت ميدم گفت نه گه خوردم ديگه آروم ميكنم ديگه آدم شد خوب ميكرد كلي باهم حال كرديم و هي ميخنديديم و لذت ميبرديم ديگه خسته شد ديوث اينقد پماد زده بود به تخمش ابش نميومد نگاه ساعت كرديم يه ساعت و نيم بود داشت منو ميكرد و هنو آبش نيومده بود خبري ام ازش نبود گفتم بش كسكش بخودت رحم ميكردي اينقد زدي كمرت خشك شده ديگه و خنديديم.خوابيد گفت بكن باز پماد زدم بش و زدم به تخمم ب اندازه منم سه چهار مدل هفتي سگي خوابيده كردمش ي ورش كردم كردم توش داشتم تلنبه ميزدم آبم اومد ريختم توش همونطوري توش نگه داشتم تا كيرم خوابيد اونم حال کرده بود اومد روم خوابيد و كرد توم بازم همه مدلي كردم ديگه واقعا داشتم جر ميخوردم سرجمع دو ساعت زيرش بودم تا بالاخره آب ارمين جونم اومد با فشار خاليش كرد توم هي داد ميزد و ااااااه ميكشيد نشستيم باز كلي خنديديم باهم لباسامونو پوشيديم و زديم بيرون گفت سامان فوق العاده بود خيلي بم جسبيد پايه اي هفته اي ي بار سكس كنيم گفتم اره هروقت بخواي پايم
خلاصه رفتيم خونه و كلي خسته بودم ظهر ساعت دو بود خوابم برد از خستگي تا ساعت ٨ بيدار شدم ديدم كلي زنگ زده بم و اس داده ببخشيد اگه طولاني شد تمام داستان واقعي بود بغير از اسما مون و سعي كردم لحظه ب لحظه شو بگم براتون.
نوشته: سامان (مستعار)

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها