داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

كون ناكام مونده من

سلام.لطف كنيد جاي فحش دادن راهنمايي كنيد كه داستاناي بعدي بهتر از اب دربياد.من اسمم اشكانه.٢٥ سالمه.تاحالا با همجنسم سكس نداشتم.همه سكسام به دوست دخترام ختم ميشد.تا اين كه يه روز كه رفته بودم خونه يكي از دوست دخترام وسط سكس گفت برگرد تعجب كردم اما از شدت شهوت بي توجه به اين كه ميخواد چيكار كنه برگشتم و قمبل كردم اسمش مژگان بود.مژگان شروع كرد به ليس زدن كونم انگشت تو كونم كردن.تف ميكرد تو كونم و انگشتشو تا ته ميكرد تو كونم درد داشت اما توام با لذت بود.اصلا دلم نميخواست كارش و تموم كنه.از طرفي هم روم نميشد بگم ادامه بده.پيش خودم ميگفتم خيلي ضايس مثلا اومدم بكنم اما دارم ميدم.يكم گذشت با دو انگشت ميكرد تو كونم خيلي درد داشت اما حس ميكردم سوراخ كونم قشنگ باز شده.گفت حال ميده از ته دلم با شهوت گفتم اره رفت از تو يخچالش خيار ورداشت و ٥ مين گذاشت زير اب داغ.بعد از اين كه سرديش از بين رفت چربش كرد و اروم كرد تو كونم واي چه دردي داشت زماني كه ميكشيدش بيرون خيلي عذر ميخوام ( حس عن كردن بهم دست ميداد)اما واقعا لذت داشت.اينقدر شهوتي شده بودم كه براي اولين بار بدون دست زدن به كيرم و ناخوداگاه ارضا شدم.اون شب تموم شد.اما فكرم خيلي درگير اين موضوع بود كه عايا من يه گي هستم يا اين لذت طبيعيه و اين حس تو همه هست.بعد از اون چند بار تو خونه كه تنها شدم بعد از ديدن فيلم پورن و شهوتي شدن خودم و انگشت ميكردم و با يه خيار كه زير اب گرمش ميكردم سره خيارو ميكردم تو كونم.كونم كه يكم باز ميشد اروم اروم تا وسطاش ميكردم تو كونم خيلي درد داشت اولش اما توام با لذت بود.سختيش اين بود كه نميتونستم تند تند عقب جلوش كنم.وقتيم كه به اوج لذت ميرسيدم و ارضا ميشدم از كارم پشيمون ميشدم و چند ساعتي كون درد ميگرفتم.تا فكر سكس با يه پسر به سرم خورد.اولش ميترسيدم دورو بريا متوجه بشن و ابروريزي بشه اما شهوت زيادي به اين حس غلبه ميكرد.

يه روز تو تاپيكاي همين سايت يه پسره به اسم پدرام درخواست گي دوطرفه کرده بود. بهش پيام دادم و شمارش و گرفتم و تو صحبتام بهش گفتم من بي مو يا كم مو نيستم و تپلم اخه شنيده بودم دوستان گي عاشق بدناي لاغر اندام هستن.خلاصه قرار گذاشتيم و رفتم سره قرار .محل زندگيش با من فاصله داشت.من فرديس كرج پدرام سيد خندان.همديگر و ديديم و (يه پسر فوق باشخصيت و خوشگل.رفتيم خونشون بعد از پذيرايي مختصر اومد پيشم نشست و شروع كرد دست كشيدن روي صورتم خيلي حشري شده بودم شروع كردم خوردن گردنش صداي ناله هاش تو كل اتاق پيچيده بود.دستشو لاي موهام ميكشيد رو سينه هام حالم خيلي بد شده بود لباساشو در اورد لباساي منم دراورد خودش يه شورت توري فسفري تنش بود كه شديدا حشرييم ميكرد.اينقدر لباش و قيافش سكسي بود كه كلا حس دادن از وجودم پرييد. از روي شرتش كيرش و اروم گاز ميگرفتم و كونش و ميماليدم شرتش و در اوردم كيرش و كردم تو دهنم و با ولع شروع كردم خوردن .به كمر خوابوندمش رو مبل و پاهاش و دادم بالا شروع كردم ليس زدن زير تخماش و سوراخه كونش.بعد از يك ربع ليس زدن گفتم توام شروع كن .از سينه هام شروع كرد داشتم از شهوت ميمردم.شروع كرد خوردن كيرم و تخمام.تخمام و خيلي حرفه اي ميكرد دهنش.برگشتم سوراخ كونم و ليس بزنه.تا زبونش و گذاشت رو سوراخ كونم همون حس دادن و گاييده شدن اومد تو وجودم.زبونشو تو كونم ميكردو از پشت تخمام و با دستاي پر از اب دهنش ميماليد كيرم داشت منفجر ميشد ميگفت اشكان امروز بايد جرم بدي.گفتم عزيزم منم دوست دارم اولين كيري كه ميره تو كونم كيره خوشمزه تو باشه.كيرش زياد بزرگ و كلفت نبود و براي اولين بار كه ميخواستم بدم خوب بود.اومد جلو دره گوشم گفت اشكان من اصلا دوست ندارم بكنم فقط كيره تورو ميخوام كه بره تو كونم. گفتم پدرام منم ميخوام گفت زر نزن حالم بده فقط بكن. هم از طرفي شدييدا حشري بودم پدرام و با اون بدنه سفيد و كون گردش جر بدم هم ازطرفي ميخواستم واسه اولين بار مزه كير و بچشم.من مونده بودم و كونم كه تو حسرت كير بود.قيد دادن و زدم و انگشتم و چرب كردم و اروم كردم تو كونش بعد از چند دقيقه دو انگشتي ناله ميكرد و ميگفت كثافت بكن توش بكن و جر بده كونم و.سره كيرم و كه چرب بود و گذاشتم دم سوراخ كونش .اروم فقط سرش و عقب جلو ميكردم.اروم تا وسطاش كردم توش حس كردم داره درد ميكشه چون خودش و به طرف جلو ميكشوند اما ممانعتي نميكرد.كيره من قطرش نرماله اما درازه.(مثل بعضي از دوستان سانت نكردم)بعد از چند بار عقب جلو كردن اروم سرعتمو بيشتر كردم.سوراخ ناز و صورتيش باز شده بود و كل كيره منو تو خودش جا داده بود.دستم رو كمرش بود و با هر تلمبه زدنم فقط صداي خوردن خايه هام به كونش مي اومد و پدرامم فقط با صداي التماس گونه ميگفت محكم تر بكن عوضي محكم.تقريبا بعد از بيست دقيقه تلمبه زدن ديدم دارم ارضا ميشم سريع كشيدم بيرون و با دستم چرخوندش و شروع كردم جلق زدن و كل ابم و ريختم رو صورت و سينش.پدرامم با زبون ابهايي كه ريخته شده بود رو لبش و ليس ميزد.شديدا منم دوست داشتم يكي كيرش و بكنه تو كونم بهش گفتم تو نميخواي بهم حال بدي.لمس و بي جون افتاده بود رو كاناپه و با سرش اشاره كرد نه.ارضا نشده بود بهش گفتم بخورم تا ابت بياد راضي شد و شروع كردم واسش خوردن.دوست نداشتم ابش بريزه دهنم گفتم هر وقت داشتي ارضا ميشدي بگو بعد از ده مين خوردن زد رو شونم فهميدم داره ارضا ميشه از تو دهنم در اوردم و جلق زدم و كل ابش ريخت رو دستم و كون من باز بي نصيب موند از دادن.

نوشته: Ashkan topol

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها