داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

شکست عشقی و مرهم تازه

با گریه از مغازه زدم بیرون، خیلی رک و صریح گفت که دیگه موی دماغش نشم و منو نمیخواد
بعد از ۶سال حس میکردم که خیلی چیزا از دست دادم توی این رابطه، من همه ی خودمو گذاشته بودم ولی اون خودشو بین چند نفر تقسیم کرده بود و حالا مطمئنا با یکیشون میخواست فاب بشه که منو اینجوری پس زد
من خیلی درو داف نبودم ولی خیلیا دوست داشتن که با من باشن و من تو این ۶سال همه موقعیت هارو برعکس اون نادیده گرفتم
تو همین افکار داشتم خیابون ولیعصرو(ولیعصر تهران) رو به پایین میومدم
یه موتوری از کنارم رد شد و یه چیزی گفت، جدی نگرفتم، ولی دوباره برگشت اومد جلوم وایساد و راهم رو بست
گفت خوبی؟ میتونم برسونمت؟ گفتم نه ممنون
و به راهم ادامه دادم، ولم نکرد و دوباره اومد کنارم گفت مزاحم نیستم لطفا سوار شو
تیپ و چهره ش به اراذل نمیخورد مودب بود
سوار شدم و تو راه یه کم باهاش حرف زدم و ماجرارو گفتم، از قضا خونه ی علیرضا تو کوچه کناری مغازه مهرداد بود، مهردادو شناخت و گفت من خیلی میبینمش و فلان
خلاصه آمار مهرداد رو گرفتن شد بهانه ای برای صحبت هرروز من و علیرضا
من هنوز تو دوره ی شوک بودم و هر روز گریه زاری داشتم که یه روز علیرضا گفت بیا بریم بیرون، دو هفته ای می گذشت از اون ماجرا و من فقط رفته بودم سر کار و برگشته بودم و هیچ تفریح و سرگرمی نداشتم
یه کم به خودم رسیدم و خوشگل کردم، نمیخواستم علیرضا منو ببینه بگه مهرداد حق داشت ولت کنه :)))
از خودم بگم که قدم بلنده و هیکلی ام، قدم ۱۷۵ و وزنم حدود ۸۵ کیلو، رنگ پوست گندمی متمایل به سبزه، موهای مشکی و بلند
بیشتر وزنم تو پایین تنمه و باسن و رونای بزرگی دارم
علیرضا رسید سر خیابون و من رفتم سوار شدم(با ماشین)، رفتیم رضا لقمه (خ جمهوری تهران) غذا گرفتیم و گفت شراب دوس داری؟ گفتم آره چطور؟ گفت من خودم شراب میندازم و تو خونه داریم، اگر دوست داری بریم با غذامون بخوریم من تو اون لحظه همه خاطره هامو با مهرداد مرور میکردم، اولین نوشیدنی رو با اون خوردم اولین سیگارو با اون کشیدم و اولین سکس رو با اون کردم… به خودم اومدم دیدم دم خونه ی علیرضاییم
خونه شون تو یه مجتمع بود همونطور که گفتم کوچه کناری مغازه مهرداد، رفت داخل پارکینگ
گفت مادر و پدرم بالا تو خونه ان، اگه بخوای میتونیم یه سلام کنیم بریم تو اتاق من و یا بریم تو انباری خونمون که تو طبقه منفی۲ عه، من آمادگی مواجهه با پدرو مادر و نگاه سنگینشون رو نداشتم و گفتم بریم انباری
اسمش انباری بود ولی خیلی مجهز و بزرگ و تمیز بود، معلوم بود که محل ریلکس کردنشه، کتابخونه و کاناپه و میز و آباژور و …
لباسامو در اوردم و نشستم و علیرضام شروع کرد به پذیرایی
موزیک گذاشت و شراب ریخت، بعد از گیلاس دوم من سرمو گذاشته بودم رو شونه ش و اونم دستشو باز کرده بود و دورم حلقه کرده بود، تُن صدای آرام بخشی داشت و من که فاز ناراحتی گرفته بودم رو سعی داشت دلداری بده، انقدر بهم نگاه جنسی نداشت که منو حریص تر میکرد و کم کم شروع کردم نزدیک تر شدم بهش و دستمو گذاشتم روی رونش و شروع کردم ماساژ دادن پنج دقیقه ای گذشت و صدای نفسای هردومون بلند شده بود، سرمو از روی شونه ش بلند کردم که تو چشماش نگاه کنم که لباشو رو لبام قفل کرد و شروع به بوسیدن هم کردیم
چشامو بستم و خودمو تو بغلش رها کردم، همونطور که لب تو لب بودیم رو کاناپه دراز کشیدم و اومد روم، بوی عطرش حشری ترم میکرد، شروع کرد از روی تاپ سینه هامو لمس کردن، نوک سینه هام سفت شده بودن و از رو لباس مشخص بود، اونارو میگرفت و میکشید و من توی دهنش ناله های خفیف میکردم، همزمان زانوشو گذاشت روی کصم و شروع کرد آروم فشار دادن منم بدون هیچ مقاومتی پاهامو باز کردم که راحت کارشو بکنه(چیه این الکل)
اومد روی گوش و گردنم و همچین حرفه ای می بوسید و زبون میزد که من دوست داشتم زمان بایسته
تاپ و سوتینمو یه جا داد بالا و ممه هام افتادن بیرون، سرشو اورد بالا یه نگاه کرد و یه جوووون گفت و افتاد به خوردن و لیس زدن سینه هام، بی شرف نوک سینه هامو یه جوری با انگشت و زبون بازی میداد که من پاهام خالی میکرد نمیدونم چقدر گذشته بود ولی اومد روم دراز کشید و گفت آمادگیشو داری؟ هر لحظه که بگی تمومش میکنم!! گفتم کصخل نشو ادامه بده
با بوسه از روی سینه هام و شکمم رفت به سمت پایین و دکمه و زیپ شلوار جینمو باز کرد و با شورت تا زیر باسنم کشید پایین
شروع کرد به بوسیدن کس تپلم که چیزی جز یه خط وسطش معلوم نیست، انگشتشو گذاشت روی خط کصمو شروع کرد مالیدن از بالا به پایین و کم کم دستشو بیشتر برد داخل و لاشو باز کرد، من پایینو نگاه میکردم و اونم تو چشام زل زده بود و ری اکشنامو میدید، زبونشو گذاشت لای کصم و خیلی حرفه ای شروع کرد لیس زدن و بازی با زبونش
چشای من که دیگه رفته بود و فقط آااااه میکشیدم و با هر بار فرو رفتن زبونش لای چاک کصم یه موجی به کمر و باسنم میدادم
بلند شد شلوار و شورتمو کامل از پام کشید بیرون و پرت کرد، با تاپ و سوتینمم همین کارو کرد، وایساد جلوم و گفت تو نمیخوای لباسای منو دراری؟ پاشدم و ایستادم و تیشرتشو کشیدم بالا و خودش درآورد، محو سینه ها و سرشونه ش بودم، دختر من ۶سال عمرمو گذاشتم پای کسی که نه هیکل خوبی داشت زیاد و نه حتی کص لیس زدن بلد بود (حتی متعهدم نبود لاشی) هلم داد آروم سمت کاناپه که بشینم، منم نشستم و کمربند و دکمه شلوارشو باز کردم و کشیدم پایین و با یه کیر قلمی زیر شورت مواجه شدم، از رو شورت یه کم مالیدم و با لبام گاز گرفتم
شورتشم کشیدم پایین و یه کیر سیخ که حدودا یه وجب من میشد جلوی صورتم بود، گرفتم تو دستم و شروع به بوسیدن و لیس زدن زیرو روش کردم، کم کم کردم توی دهنم و تخماشو ماساژ دادم، دستشو گذاشته بود رو سرم و به سمت خودش هل میداد که کیر بیشتری تو دهنم جا شه، منم باهاش همکاری میکردم که جبران لذتی که بهم داده بشه، چند دقیقه ای ساک زدم که کشید بیرون و گفت بسه دیگه دراز بکش و دوباره اومد وسط پام نشست، دیگه شلوار تنم نبود راحت پاهامو دادم بالا و تو شکمم جمع کردم و شروع کرد لیسیدن و کم کم دیگه با انگشتشم با سوراخم بازی میکرد و فشار میداد داخل، من کامل خیس شده بودم و صدای شلپ و شلپ انگشت مهرداد اینو تایید میکرد
دیگه نتونستم خودمو نگه دارم و گفتم و میشه لطفا منو بکنی؟؟؟؟ اونم نذاشت حرفم تموم شه که کیرشو کرد تو کصم یه کم عقب جلو کرد سرشو تا جا باز کنه و منم که صدای ناله هام به اوج رسیده بود، با دستاش رونامو گرفته بود و فشار میداد تو شکمم و سرعت تلمبه هاشو بالا برد تخماش میخورد به کونم و صداش انباریو برداشته بود، بعد چند تا تلمبه کشید بیرون و گفت داگی شو، منم قمبل کردم و از پشت یهو کل کیرشو فرستاد توم من یه جیغ زدم و خودمو کشیدم جلو، دستشو گذاشت رو پهلوهامو محکم و بی رحمانه تلمبه میزد، گفت با دستات چاک کونتو باز کن، سرمو تکیه گاه کردم و با دست لاشو باز کردم، فقط جوووون جووون میگف و تلمبه میز…
-چه کون گنده ای داری عشقم این برای کیه؟
-واسه توعه علی اااااه اههههه
-این کص تپلو کی قراره بکنه ازین به بعد؟؟؟ جوووووون
-تو علیرضا ازین به بعد میخوام بهت بدم هر هفته هر روز
-دستامو از باسنم برداشتمو دسته ی کاناپه رو گرفتم، علیرضا دستشو از کنار شکمم رد کرد و به چوچولم رسوند و همزمان با تلمبه زدن شروع کرد به مالیدن، اوج حشریت و لذت بودم که علی گفت میشینی روش؟ گفتم با کمال میل، کشید بیرون و کیر به دست نشست رو مبل و من پشت بهش نشستم رو کیرش و آروم روش سوار شدم و شروع کردم یه کم بالا پایین کردن، علی دستشو گذاشت رو چوچولم و لبش رو گردنم، ۵دقیقه نشده بود که من ارگاسم شدم و خودمو مچاله کردم تو بغلش، شروع کرد به بوسیدن سرو صورتمو گفت حالا دیگه نوبت آب منه
دوباره به حالت فیس تو فیس شروع به تلمبه زدن کرد، نوک سینه هامو گرفته بود میکشید و محکم میزد تو کصم، گفت داره میاد گفتم بریز رو سینه هام
سریع کشید بیرون و ریخت رو شکم و ممه هام و پایین پام ولو شد…
این شد شروع رابطه من و علیرضا
اگر پسندیدید ادامه ماجرا و رابطه هامونم میگم
قلب و بوس بهتون
صنم❤️

نوشته: صنم

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها