داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

سیروس پنجه طلا (۴)

…قسمت قبل

سیروس ماشین رو پارک کرد و ساک رو از ماشین برداشت . و با هم وارد حمام عمومی شدیم .
اونجا با صاحب حمام آشنا بود و حسابی باهم حال واحوال پرسی کردند . و صاحب حمام هم چند تا تیکه بهش انداخت و با هم خندیدند.
و بعد یه شماره حمام به اوستا گفت . که بریم اونجا .
که اون حمام از همه تمیز تره.
منم احساس خجالت می‌کردم و سرخ شده بودم . حس میکردم صاحب حمام متوجه شده…
رفتیم داخل حمام شدیم و آقا سیروس لباساشو در آورد و کامل لخت شد و منم لباسامو در آوردم و گفت شورتتو هم در بیار که خیس نشه .
و بعد رفت زیر دوش و منم کشید زیر دوش و بقل کرد .
گفت .
حامد جان من میخوام منو بشوری .
گفتم باشه . لیف رو صابونی کرد و داد دستم و منم اول کمر و پشت رو شروع کردم.و بعد اومدم رو سینه . بعد دستشو شستم . و آخر گفت . کونمو و کیر و خایمو هم بشور .
دوباره صابون زدم به لیف و شروع کردم کیر و خایه و لای کونشو شستن.
بعد. خودش لیف رو گرفت و صورتشو شست .
و سرشو خودش شست .
و بعد گفت که . حامد بیا حالا من تو رو بشورم .
و شروع کرد حسابی با دستای قویش منو شستن و لای کونمو هم حسابی دو بار شست .
بعد منو آورد قسمت رختکن. و گفت دستتو بزار رو سکو و خم شو .
ومن این کار رو کردم و خودش نشست . و کونمو بادستش باز کرد و شروع کرد کونمو خوردن. حسابی خورد . با اشتها وبا ولع کامل.
منم قلقلکم میومد و اما خیلی هم خوشم اومد . و داشتم کیف می‌کردم. چنان لای چاک کونم زبونشو میکشید . که تو اوج میرفتم و از قلقلکش لذت می‌بردم.
بعد فکر کنم نیم ساعت .طول کشید .
پاشد و واستاد و شروع کرد سینمو خوردن و شکممو می‌خورد و زیر گلو و گوشمو می‌خورد و منم خیلی حال می‌کردم.که یکی که من تا حالا میخوردم کیر و خایشو .
اینجوری داره کونمو و بدنمو میخوره . با اشتهای کامل.
بعد مدتی بلند شد و گفت کیرشو بخورم و منم شروع کردم خوردن کیر و مالیدن خایش.
بعد حسابی کیرش سفت شد .
و روغن وازلین رو از تو ساک برداشت و سوراخمو روغنی کرد .
و به کیر خودشم مالید .
گفت :
حامد جان اجازه بده بکنم تو کونت .
اگه درد داشتی سریع میارم بیرون.
نمیخوام اذیت بشی.
ما دو تا باهم دوستیم . و نمیخوایم همدیگه رو اذیت کنیم …
گفتم باشه.
و اونم با انگشت کردن شروع کرد. و بعد منم دستمو گذاشتم رو سکو رختکن و قمبل کردم.
و اونم کیرشو گذاشت رو سوراخم و فشار داد و سرش رفت تو.
و باز یه آخ گفتم و گفتم داره میسوزه.
گفت؛
یه کم تحمل کن الان درست میشه .
و بعد چند دقیقه یه هل دیگه داد و کیرش بیشتر رفت تو کونم . و بعدش منو از پشت بغل کرد و شروع به خوردن گوشم کرد .
یه کم دردش کم شد . اما کونم هنوز میسوخت .
و گفت . حامد جان می خوام تکونش بدم .
و شروع کرد آروم تکون دادن‌.
یه کم که تکون داد . گفتم آقا سیروس تو رو خدا در بیار . خیلی درد دارم .
سیروس هم سریع کیرشو در آورد. و دستمو گرفت گفت .
انگشتشو بکن تو کونت . با سو راخت بازی کن .
و منم انگشتمو کردم تو کونم و اونم دستمو عقب جلو کرد . گفت این کارو بکن تا عادت کنی و خودتم خوشت بیاد.
و رفت داخل حمام و کیرشو با صابون شست و اومد . تو رختکن و گفت بخور آبش بیاد و منم نشستم رو سکو و اونم ایستاده جلوم و شروع کردم کیرشو خوردن و خایشو مالیدن .
بعد چند دقیقه گفت آبم داره میاد . برگرد میخوام بریزم تو کونت .
منم قمبل کردم . و اونم کیرشو چسبوند به سوراخم و سرشو کرد تو و ابشو ریخت تو سوراخم.
گفت ؛،
کونت آب کیری . شد .
از این به بعد میخواره و خودش میگه کیر میخوام .
دیگه تو هم کاری از دستت برنمیاد.
اونوقت خودت میای که حال کنی .
منو بوس کرد . و رفتیم زیر دوش و دوش گرفتیم و اومدیم خودمونو خشک کردیم و لباس پوشیدیم و اومدیم بیرون و پول حمومی رو حساب کرد و سوار ماشین شدیم و منو رسوند سر کوچه مون و من رفتم خونه.
فردا رفتم سر کار .
و آقا سیروس خط کشی لایی رو بهم یاد داد و حتی قیچی کوچک برقی رو هم داد و من لایی رو برش زدم .
و برش لایی رو یاد گرفتم.
و خیلی خوشحال بودم.
و اون روز ازم نخواست که خایشو بمالم . و چند روز اصلا بهم هیچی نگفت . و یه بارم که گفتم بمالم گفت نه نمیخواد .
یه یه هفته ای اصلا بهش دست نزدم.
بعد چند روز که گذشت . تو رختخواب به یادش حتی جلق هم میزدم. و تو توالتم حتی جق میزدم .
اونم انصافا تو این هفته فقط بهم کار یاد میداد و توضیح می‌داد.
و می‌گفت. از تو یه برشکار موفق می‌سازم. حواستو جمع کن خوب یاد بگیری.
تقریبا یه ۳ هفته ای نخواست بهش دست بزنم .
اما حقیقتا من دوست داشتم که بهش دست بزنم و کیرشو بخورم .
خودم خیلی علاقه داشتم و لذت می بردم .
یه روز گفتم . اوستا . از دستم ناراحتی .
گفت نه : چطور .
گفتم ؛تو که عاشق این بودی که با کیرت بازی کنم .
چرا دیگه نمیزاری دست بزنم .
اونم گفت ؛
دوست ندارم اذیت بشی .
گفت: میخوام که هم تمرکزمو بزارم که بهت کار یاد بدم. چون بهت قول دادم.
و تو هم حواست پرت نشه.
منم . گفتم دستت درد نکنه اوستا .
اما الان احساس وابستگی میکنم و شبا به یاد شما و کیر قشنگت میخوابم .
اینو که گفتم .
آقا سیروس ذوق کرد و اومد این ور میز و از لبم یه ماچ حسابی کرد و گفت که عاشقتم بچه جون.
وزیپ شلوارشو کشید پایین و منو سریع نشوند.
و بدون اینکه کیرشو بخورم . کیرش سیخ شده بود . و مثل اینکه یا دلش تنگ شده یا حرفم حشریش کرده بودش . که بدون دستمالی سیخ شده بود.و کیرشو کرد تو دهنم .
خایه هاش یه کم بو میداد . اما یه یه دقیقه ای کیرشو خوردم.
که یه دفعه صدای زنگ اومد و سریع کیرشو در آورد و زیپشو کشید و پیراهن شو انداخت رو شلوارش.
و منم رفتم درو باز کردم.
آقای مرادی بود . اومد وبعد خسته نباشید . دستور برش یه مدل رو داد و رفت.
بعدش آقا سیروس گفت .که پنج شنبه بریم حمام . گفتم باشه .
گفت پس خودتو انگشت کن این سری میخوان تلمبه بزنم .
گفتم باشه.
پنج شنبه شد و ما ساعت ۴ تعطیل کردیم و رفتیم همون حمام عمومی.
و دوباره داخل همون کابین .
و طبق قبل .
فقط این سری . آقا سیروس واجبی برداشت و تو حمام داد به من که به کیر و خایش بمالم . و منم همین کارو کردم .و کل پشماش ریخت و کیر و خایش سفید و خوشگل شد.
و بعد لیف زدم و اونم منو شست و باز لای کونمو چند بار لیف کشید.
و افتاد تو رختکن به جون سوراخ کونم و چه لیس میزد چه لیسی میزد .
منو می‌برد تو آسمون و داشتم عشق می‌کردم و بعد بلند شد و سینه و گردن و گوشمو خورد . و منم بعد کیرشو خوردم و حسابی که سفت شد .
روغن رو زد به سوراخم و نشست و همینطور که انگشتم می‌کرد. کونمو هم بوس می‌کرد و خودش داشت انگشت کردنشو میدید و به قول خوشحال می‌کرد. از این کار و دیدنش و دو انگشتی می‌کرد.
بعد روغن داد دستم گفت .
کیرمو روغن بمال منم زیاد ورداشتم و کیرشو کلی وازلین زدم .
و بعد دراز کشید رو سکو رختکن و گفت . بشین روش .
و منم رفتم روش و کیرشو رو سوراخم تنظیم کردم . و نشستم و سریع سرش رفت تو . اونم سریع با یه حرکت کمر .
کل کیرو داد تو و دادم در اومد .
و بعد منو کشید تو بغلش و شروع کرد کمرمو مالیدن و بوسم کردن .
یه چند دقیقه ای تو این حالت بودیم . که گفت . خودت بالا پایین شو و منم آروم شروع به حرکت کردم .
و اونم دستاش زیر سرش بود و منو نگاه می‌کرد و جون جون می‌گفت.
و بعد گفت پاشو و منم پا شدم و گفت قمبل کن منم حالت داگی شدم و کرد تو کونم .
کونم میسوخت
اما این سری خیلی حال میداد . هم تحمل کردم و هم زیرش لذت بردم و شروع کرد تلمبه هاشو محکم کردن .
چند دقیقه تلمبه زد . افتاد روم و آبش اومد و کل ابشو ریخت تو کونم .
و روم چند دقیقه افتاد و بعد کیرشو کشید بیرون . و بوسم کرد و منو بلند کرد و شروع کرد کیرمو مالیدن.
یه دقیقه هم نشد . تا کیرمو مالید سریع ارضا شدم و آبم اومد.
و اونم سر کیرمو بوس کرد .
و بعد هر دو دوش گرفتیم و خشک کردیم و اومدیم بیرون .
و آقا سیروس متوجه شدم که یه پول اضافه تر هم به حمومی داد .
و خدا حافظی کرد .
و سوار ماشین شدیم.و منو رسوند سر کوچه . و من رفتم خونه.
و این سری خیلی بهم حال داد .و رفتم تو توالت و یه بارم اونجا جق زدم . و بعد رفتم داخل خونه.
و گرفتم خوابیدم…
ادامه دارد…

نوشته: حامد

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها