داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

سکس با دختر دایی ندا

من میلادم
۲۷ سالمه،قدم بلنده و سایز کیرمم بد نیست
قیافمم کاملا معمولیه

چند سال پیش،یکم وضع مالی داییم بهم ریخت و صاحب خونش جوابش کرد.
ما تو یه ساختمون دو واحدی مستاجر بودیم که هر دو واحدش برای صاحبخونه ی ما بود.
بابام با صاحبخونه صحبت کرد و اونم چون چند سال ما رو میشناخت قبول کرد واحد زیریو با یه مبلغ کمی به داییم اینا اجاره بده.
رابطه ی من با دختر داییم یه رابطه ی خیلی ساده بود ولی بعد از اینکه همسایه شدیم،یواش یواش رابطمون صمیمی شد.
صمیمیت بینمون به حدی زیاد شده بود که هر حرفیو پیش هم میزدیم،مدام شوخی می کردیم و همه جا باهم بودیم. ولی به هیچ عنوان به مسائل جنسی حتی فکرم نمیکردیم.
یه روز رفتم خونشون، با دایی و زنداییم سلام علیک کردم و نشستم پیششون ولی خبری از ندا نبود.
بعد تقریبا ۲۰ دقیقه گفتم:

+زندایی ندا کجاست؟!
-بیرونه عزیزم،میاد کم کم!

زیاد طول نکشید که ندا اومد.منو دید و با خنده گفت:

+تو بازم اینجایی؟کار و زندگی نداری مگه میلاد
با جدیت گفتم ناراحتی پاشم برم!
چشماشو ریز کرد و گفت اوه!چه اداها پاشو بیا کارت دارم

اینو گفت و رفت سمت اتاقش منم دنبالش رفتم.
از صحبتاش فهمیدم رفته بود دنبال کار
همینطوری که داشت تعریف میکرد برام،یهو لباسشو درآورد!!
ای وای از بدنش…
سینه های تقریبا درشت و سفیدش،کنار رنگ مشکی سوتینش خیلی قشنگ شده بود
یه کوچولو شکم داشت ولی هیکلش فوق العاده بود
به عمرم همچین بدنی از نزدیک ندیده بودم
همینطوری که مات دید زدن بدنش شده بودم گفت:
+خب حالاااا چشمات در نیاد!من همینکه میرسم خونه باید لباسامو عوض کنم
یه جوری وانمود کردم که انگار برام اهمیتی نداره
-اوه!ببخشید خانوم محترم…حالا انگار چه تحفه ای هستی ایکبیری
+از لب و لوچه ی آب افتادت مشخصه عزیزم
اینو گفت و لباس راحتیشو پوشید.
ذهنم مدام درگیر چیزی بود که دیدم
دختر داییم ندا!همچین بدن سکسی و خوش فرمی داشت و همیشه زیر لباس های گشاد و اور سایز قایمش میکرده
از اونجا برگشتم ولی هنوز فکرم تو اتاق ندا بود.
چون خیلی باهم صمیمی بودیم یکم سخت بود برام که به سکس باهاش فکر کنم ولی خب یه لحظه هم نمیتونستم از فکر بدنش بیرون بیام
اون ممه های خوش فرم و گرد
ناف پیرسینگ زدش
ست لباس زیر مشکیش که با سفیدی پوستش ترکیب شده بود
همه اینا کافی بود که ذهن منو آماده ی فکر کردن به سکس باهاش بکنه
با خودم کنار اومده بودم و دنبال فرصت برای کردنش بودم…
تا یه روز همگی خونه ی خالم دعوت شدیم
روز مهمونی ندا بهم تکست داد و گفتش که اگه میشه بمونم تا آماده بشه و باهم بریم
منم حسابی به خودم رسیدم و لحظه ی آخر با ادکلن دوش گرفتم
رفتم در خونشون،درو باز کرد و رفت کنار
گفت بیا تو تا حاضر بشم
اولش حواسم نبود ولی وقتی رفتم تو دیدم حوله تنشه
بوی بدنش،خیسی موهاش و لپای گل انداختش تحریکم میکرد
پشت سرش رفتم تو اتاق و دیدم پای میز آرایشش نشسته
خندیدم و بهش گفتم بابا خوشگلی پاشو بپوش بریم
یکم نگاهم کرد و گفت چشمات خوشگل میبینه،الان تموم میشه
حرفش کاملا عادی بود و خیلی از این حرفا میزد ولی این دفعه برام فرق میکرد
تو فکر بودم که یهو صدام کرد
+میلاد میشه بری بیرون؟میخوام لباس عوض کنم
-بابا در بیار حولتو من همه چیو دیدم
+اون فرق میکرد بیشعور الان لباس زیرم ندارم
-بهتررررر
با چشم غره ای که بهم رفت فهمیدم باید برم بیرون
تو پذیرایی تقریبا ۵ دقیقه منتظرش شدم تا اومد
چه لباسای قشنگی تنش بود
مانتوی مشکی جلو باز،یه کراپ مشکلی و شلوار سبز
شلوارش به حدی تنگ بود که خط کصش از روی شلوار معلوم بود

+ندا این چیه پوشیدی؟همه جات معلومه
-اولا که به تو ربطی نداره!بعدشم تو ماشینیم دیگه مگر اینکه تو هیز بازی در بیاری
راه افتادم سمت در و اونم پشت سرم اومد
تو راه چندبار دستمو گذاشتم روی رون پاش و اونم یهو گفت
+میدونم عادت کردیا ولی دستتو بردار من خوشم نمیاد
-ببخشید دست خودم نبود!تقصیر خودت شد دیگه
+چقدر تو پررویی میلاد

شب موقع خواب بود که خالم میخواست ظرفارو بشوره ولی ندا نذاشت و گفتش من خوابم نمیاد میشورم
با اصرار خالم رفت خوابید
منم یکم دراز کشیدم و با خودم فکر میکردم که الان فرصت خیلی خوبی دارم
دلمو زدم به دریا و پاشدم رفتم سمت آشپزخونه
+هنوز نخوابیدی تو؟
-نه خوابم نبرد
+پس بیا اینجا کمک من
-میام الان
رفتم پشت سرش ولی دل تو دلم نبود
آروم چسبیدم بهش
خودشو کشید جلو و بعد چند ثانیه گفت میلاد اینور وایسا اینارو آب بکش
بهش توجه نکردم
دستمو انداختم دورش و کشیدمش عقب چسبوندمش به خودم
+میلاد چه شوخیه مسخره ایه؟نکن بیشعور زشته
خودشو کشید جلو دوباره
در گوشش آروم گفتم این تازه اولشه
با تعجب نگام کرد و گفت
+دیوانه شدی تو؟چی داری میگی
-اره دیوانه شدم!هیچیم حالیم نیست ندا
حس کردم ترسیده ولی نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم
یه دستمو چسبوندم به سینش و فشار دادم
یواش بهش نزدیک شدم جوری که کیرم کاملا چسبیده بود به کونش
اولش مقاومت میکرد ولی یواش یواش انگار خوشش اومده بود و حرکتی نمیکرد
دستمو بردم سمت کصش که دستمو گرفت و گفت
+میلاد بسه دیگه!یکی میاد میبینتمون آبرومون میره
-هرچی تو بگی؛میریم تو تراس که کسی نبینه
تراسشون پوشیده بود و از بیرون معلوم نبود
از توهم پشت درش یه پرده ی ضخیم بود و تو شب هیچی مشخص نبود
بهش گفتم تو تراس منتظرتم بیا
رفتم و بعد چند لحظه اومد
+واقعا به نظرت کارمون درسته؟
-هیچی نگو ندا!یکم خوش میگذرونیم
اینو گفتم و کشیدمش سمت خودم
لبمو چسبوندم به لبش و یه دستمو کردم تو یقش
با ممه هاش بازی میکردم که صدای ناله های آرومش در اومد
دست انداخت کیرمو از رو شلوارم گرفت
+چقدرم سفت شده
-برای تو اینجوری شده عشقم
یه لبخند زد و جلوم زانو زد
دستشو کرد تو شورتم و کیرمو در اورد
+اوووف میخوامش
-همش برای خودته
یکم کیرمو مالید و بعدش شروع کرد به خوردن کیرم
ولعی که موقع ساک زدن داشت بیشتر حشریم میکرد
کیرمو تا ته فرو کردم تو حلقش و باعث شد اوق بزنه
حالا نوبت من بود که کصشو بخورم
نشستم رو زمین و لباس ندارو در آوردم
سینه های خوش فرمش از سوتین زده بود بیرون
دست انداختم و اونم در اوردم و باهاشون بازی کردم
بعد که حسابی ممه هاشو مالوندم و خوردم،گردنشو یه بوس ریز کردم و رفتم سراغ کصش…
شلوارشو کشیدم پایین
باورم نمیشد!تپلی و خیسی کصش از روی شورتش معلوم بود
از روی شورتش بوسش کردم و بعد شورتشو در آوردم
شروع کردم به لیس زدن کس خیسش
صدای آه و نالشو نمیتونست کنترل کنه و این منو حشری تر کرده بود
با لذت کصشو میخوردم و براش لیس میزدم
اونم هر لحظه حشری تر میشد و التماس میکرد
+میلاد بسه بکن تو کصم
میلاد دارم میمیرم زود باش
دست از خوردن کصش کشیدم و اماده ی گاییدنش شدم
همونطوری که خوابیده بود کیرمو گذاشتم رو کصش
کیرمو میمالیدم در کصش که گفت
+میلاد زود باش کیرتو بکن تو کصمو بگا
باورم نمیشد این ندا بود که بهم التماس میکرد بکنمش
آروم سر کیرمو فرو کردم تو کصش که چشماشو بست و لبشو گاز گرفت
یواش باقی کیرمو هل دادم تو کصش و اونم شروع کرد آه کشیدن
کم کم سرعت تلمبه هامو تو کصش بیشتر کردم و اونم مدام برای کنترل صدای نالش لبشو گاز میگرفت
حسابی کیرمو تو کس قشنگش عقب جلو کردم و گاییدمش
همینطوری که داشتم میکردمش یهو شروع کرد لرزیدن
زیر کیر من ارضا شده بود و منو دیوونه ی خودش کرد
یکم دیگه تلمبه زدم و اب خودمم داشت میومد
ازش اجازه گرفتم که آبمو بریزم رو سینه هاش
حسابی کصشو گاییدم و کیرمو کشیدم بیرون
گرفتم رو سینه هاش و تمام آب کیرمو رو ممه هاش خالی کردم
یه ذرشو با زبون لیس زد و باقیشو با دستمال تمیز کردم از روی ممه هاش
کنارش دراز کشیدم و بهش گفتم
+ممنوم ازت خیلی حس خوبی دادی بهم،عالی بودی
-منم خیلی وقت بود نداده بودم و زیر کیر ارضا نشده بودم
ای کاش میشد همینجا تو بغل هم بخوابیم
پیشونیشو بوس کردم و در گوشش گفتم دوست دارم
بعد از اون شب رابطمون خیلی فرق کرد
یه رابطه ی احساسی بینمون شکل گرفت و هردومون همو دوست داشتیم
ولی بعد از تقریبا یک سال سر بچه بازی تموم شد و بعد از یه تایمی از اونجا رفتن
الانم خیلی وقته که از هم بی خبریم

اسم دختر داییم مستعار بود و داستان یکم اغراق داشت
مرسی که خوندین امیدوارم خوشتون بیاد

نوشته: Milad

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها