داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

سکس باور نکردنی مامان با عموم

بالاخره بعد از چند وقت کلنجار رفتن با خودم تصمیم گرفتم این خاطره رو بنویسم و واقعیت داره من 22 سالمه و مامانم 50 سال یه زن مومن چادری و نماز خون و عموم 58 یا 60 داره بابام مسافرت بود و من مامانم تنها خونه بودیم صبح جمعه بود که من واسه چند تا کار زدم بیرون ابتدا رفتم کارواش ماشین و شستم که بعدش واسه خرید یه قطعه ماشین به خارج از شهر برم که طول میکشید ماشین که شستم حوصلم نشد و اومدم طرف خونه نزدیک که شدم دیدم ماشین عموم پارکه جلو خونه ضد حال خوردم خیلی هم ازش خوشم نمیاد (عموم هم معروف بود به جنده بازی و اینکه تمام پولاش خرج جنده ها کرده بود یعنی فقط به کیرش اهمیت میداد) اومدم پارک کنم دیدم موبایلم زنگ خورد شماره خونه بود الو مامان کجایی کجا رسیدی تعجب کردم گفتم چیزی شده چیزی احتیاج داری گفت نه می خاستم ببینم چیکار کردی گفتم تازه از شهر خارج شدم یک ساعت تا برسم اونجا ، ظهر نون میگیرم و میام قطع کردم دلهره برم داشت شیطون اومد تو سرم اروم از ماشین پیاده شدم رفتم تو حیاط از پشت رفتم در کوچیک داخلی حال که چوبی بود و راهرو مستاجر بالا بود که رفت و امد زیادی نداشتن و یه تیکه شیشه پایینش نصف حال پیدا بود تا صحنه رو دیدم می خاست قلبم واسه مامانم پایین مبلها جلو تلوزیون نشسته روبرو من داره قلیون میکشه و پاهاشو دراز کرد
ه و عموم هم کنارش پاهاشو دراز کرده و زیپش و باز کرده داره خیلی خونسرد با کیرش ور میره مامان قلیون رو لبش بود و اروم زیر چشی نگاه میکرد و انگاری نگاش به تلوزیونه بعد از یه دقیقه عموم خودش کشید نزدیک تر و تقریبا نزدیک مامانم شد و همون جوری که مامانم نگاهش اونبر بود زیر چشمی نگاه میکرد دست چپ مامانم رو گرفت گذاشت رو کیرش و مامانم اروم شروع کرد با کیر عموم ور رفتن و زیر چشمی نگاه میکرد ’ کیرش از کیر من خیلی بزرگ تر بود و یکم زیادی کلفت بود که دیدم قطره قطره کم اب ازش میاد بیرون مامانم ابرو میمالید به سر کیرش و همه سیر کیرش خیس شده بود و عموم خم شد پایین تر و حر
کت نمیکرد که مامانم قلیون رو گذاشت کنار و خم شد رو پاها عموم و حرکت دستشو تند کرد و اروم سر کیر عموم و گذاشت تو دهنش شروع کرد مک زدن اصلا یه دقیقه هم نشد که از دهنش در اورد و لباس بلنده شد داد بالا تا بالا سینه هاش و شلوارشو دراورد همونجا همونطوری رو کمر خوابید یه کس تمیز کوچولو یکم سبزه بود و بسته جمع جور یکم خیس شده بود که واسه کیر عموم یکم تنگ بود عموم بلند شد و فقط شلوارشو دراورد و پیرهنش تنش بود و نشست بین پاها مامانم و پیرهنشو گذاشت تو دهنش عموم پشت من بود و دیدم دستشو اورد پایین فهمیدم کیرشو گرفته و می خاد بکنه تو تا سفت شدن مامانمو دیدم و حرکت دست
و پاهاش و فهمیدم کیرشو کرده تو کس مامانم و دستشو برد سینه هاشو گرفت و یه دقیقه بعد خابید رو مامانم ’ مامانم دستشو اورد دور گردنش قفل کرد و عموم شروع کرد عقب جلو خودشو داد بالاتر که حرکت کیر عموم تو کس مامانم و دیدم تا نصفه در میومد دوباره میرفت تو و هیچ وقت باورم نمیشد تو این سن اینقدر خوب سکس کنن بعد از 10 دقیقه که عقب جلو میکرد یه چیزی زمزمه میکردن نشنیدم درست که مکث کردن و عموم کیرشو تا اخر کرد تو کس مامانم و مکث کرد و یه چیزی میگفتن فکر کردم ابش اومده که از جاش بلند شد و اروم کیرش و دراورد کس مامانم قرمز شده بود و یکم باز عموم بلند شد رفت طرف حموم ترسید
ه بودم یکم می خاستم بلند شم برم که دیدم مامانم برگشت خابید رو شکم و بالشت رو گذاشت کنار زیر دستش که عموم همون جوری کون لختی اومد شیشه شامپو تو دستشه و نشست رو کون مامانم اندام مامانم اصلا افتاده و داغون نبود خیلی سر حال مثل یه زن 35 ساله دیدم یکم شامپو زد به سرکیرش و عقب جلو کرد و همون دستشو مالید لای کون مامانم ، مامانم یکم سرشو اورد بالا و عموم کیرشو گرفت گذاشت رو کون مامانم یکم فشار داد که مامانم تکون خورد خودشو یکم داد بالا که دوباره دراز کشید دستشو اورد عقب و کیر عموم رو گرفت اروم اروم فشار داد داخل که دو باره پاهاش سفت کرد فهمیدم کیر عموم رفته تو کونش عموم خم شد و شروع کرد عقب جلو کردن بعد از چند دقیقه کیرش و دراورد یکم اب دهن بهش زد و دوباره کرد تو کون مامانم و حرکتشو تند کرد و یباره مکث کرد دو باره یه چیزی دم گوش مامانم گفت و مامانم 7.8 تا دستمال کاغذی کشید بیرون گذاشت رو کمرش و عموم کیرشو دراورد و ابشو ریخت رو دستمال کاغذی رو کمر مامانم و مامانم سرشو داد بالا عقب نگاه میکرد که یه دستمال دیگه گذاشت سر کیر عموم و خشک کرد و دیدم عموم داره همون جوری شلوراشو میپوشه سریع زدم بیرون دور واسادم سریع زد بیرون و رفت منم 20 دقیقه بعد اومدم خونه مامانم داشت دوش میگرفت و بهم گفت چرا زود اومدی گفتم خوصلم نشد برگردشتم و خیلی عادی و رلکس بود .
نوشته: رامین

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها