داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

سكس با دختر عمه هام 3


پری جون نداشت بلند شه وبعد از چند دقیقه منم کیرم رو که دیگه کوچیک شده بود از تو کونش کشیدم بیرون و برش گردوندم و شروع کردیم به لب گرفتن.. سوراخ کون پری گشاد مونده بودو آب من هم از کونش زده بود بیرون. از روی میز کنار تخت چند تا دستمال کاغذی برداشتم و خودم و پری رو تمیز کردم و همونطور لخت رفتم سمت حموم که دیدم الناز با چشمایی که هم عصبانی به نظر میرسه و هم حشری داره منو نگاه میکنه و من هم بی اعتنا رفتم تو حموم و در رو بستم.با اینکه از سکس با پری لذت کافی برده بودم و ولی نمیدونم چرا وقتی زیر دوش رفتم و شروع کردم به شستن کیرم ناخودآگاه به یاد الناز و اون بدنش افتادم و همین باعث شد که بعد از یه مدت دوباره کیرم بلند شه. داشتم خودم رو میشستم که که یدفعه صدای الناز و پریناز رو شنیدم.که الناز داشت سر پری داد میزد که: چرا اینکار رو کردید و شما که قرار نیست با هم ازدواج کنید پس چرا با هم خوابیدید. منم که دیدم اینطوریه برای اینکه زیاد بحثشون بالا نره سریع خودم رو شستم و با یه حوله که اونجا بود الکی خودم رو خشک کردم و لخت از توی حموم اومدم بیرون و رفتم سمت اتاق اونا. الناز با دیدن بدن لخت من و کیر راست شده من شوکه شد و سریع از اتاق رفت بیرون و پری هم که مث دفعه قبل یه ملافه دور خودش پیچیده بود و رو تختش نشسته بود; بهم خندید و گفت : بی حیا حداقل یه دادی بزن که آدم بفهمه داری میای تو.این چه وضعشه آخه. بعدشم خندید و بلند شد و ملافه رو از رو خودش انداخت زمین و گفت : خدا بگم چکارت نکنه که نزاشتی بدنم خشک بشه و دوباره باید برم حموم. خندیدم و گفتم : تو هم که بدت نیومد; و بعدش با سرم با الناز اشاره کردم و اونم با اشاره بهم گفت هیچی و همینه که اومد بره سمت حموم یه دفعه کیر من رو گرفت و چرخوند که آهم بلند شد و خوابیدم و تا بیام بگیرمش بدو بدو رفت تو حموم و در حموم رو از پشت بست. لباسم رو پوشیدم و رفتم تو پذیرایی که دیدم الناز رو یکی از مبل های تکی نشسته و مثل آدما عصبی هی داره ناخن هاش رو میجوه. یه نگاهی بهم کردو گفت : کیا از تو انتظار نداشتم; شما که نمیخواستید با هم ازدواج کنید پس چرا اینکار رو کردید; گفتم : خوب یه اتفاقی بود که افتاد و الان که چیزی نشده; پری هم هنوز دختره. عصبانی بودو تیکه تیکه حرف میزد ولی مثل این بود که تیکه تیکه حرف زدنش بیشتر از روی شهوت بود تا عصبانی.اومد بلند شه که دامنش تا بالای زانوش رفت کنار و من تا نزدیکیای رونش رو دیدم. کیرم دوباره بلند شده بود و از زیر شلوار معلوم بود الناز هم انگار این رو فهمیده بود.اومد از کنار رد شه بره که ناخودآگاه دستش رو محکم گرفتم.

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها