داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

سكس امير با خالش


;من امیرم و عاشق سکس خانوادگي هستم.من يه خاله دارم که سالشه و ازدواج کرده شوهرشم معلمه و رابطم با خالم خيلي صميمي و نزديکه.من هميشه دوست داشتم باهاش سکس کنم چون واقعا شاه کسه.تيپش ادمو ديوونه ميکنه.من دست خودم نبود تا ميديدمش راست ميکردم.البته اونم حال ميداد هميشه و لباساي سکسي و تنگ ميپوشيد جلوم.چون بهم اعتماد داشتن زياد خونشون ميرفتم.من تو کامپيوتر و ماهواره خيلي واردم و فاميل کاراشونو به من ميگن.يه بعدازظهر شوهر خالم زنگ زد گفت ماهوارمون ريخته بهم بيا درستش کن.تو راه يه فکرايي به سرم زد.رفتم گفتم ريسيورتون بايد آپگريد بشه ميبرمش خونه خودم درستش ميکنم فردا ميارمش و رديابي و تنظيماتشو اينجا انجام ميدم.بردمش خونه و با خودم گفتم صبح ميام که خالم تنها خونه باشه شايد يه حالي کرديم.تا صبح به سکس با خاله جونم فکر ميکردم.صبح رفتم خونشون خالم تنها بود تازه از حموم در اومده بود به شوخي گفتم خاله ديشب خبري بوده که زد زيره خنده گفت نه شيطون روزه که خبري نيست.منم جدي نگرفتم.ولي چشم بهش بود آخه يه شلوار تنگ کوتاه با يه بلوز تنگ پوشيده بود.راه که ميرفت خط کسشو کونش معلوم بود منم حالم بد شده بود.خلاصه رفتم ماهواررو رديف کردمو نشستم به تنظيم و قفل کانالا.خالم اومد نشست پيشمو يه ليوان شربت داد بهم.به شوخي گفتم خاله برو ديگه دنباله کارت من بايد کانالايه زشتو قفل کنم خنديد گفت من که بخوام هميشه مي بينم پس حرف مفت نزن کارتو بکن.يه جوري شدم گفتم بهترين موقعيته.رويه کانالايه سکسي ميموندم تا قفلشون کنم يه کم مي ديديم خالمم هي خودشو جمو جور ميکرد.تا اينکه رسيدم به شبکه محبوب همه اسپايس پلاتينوم.تا تصوير اومد يه مرد داشت کيرشو ميکرد تو کس زنه من سرخ شدم زود کانال رو عوضش کردم يهو خالم گفت آخ جون اين کانالم باز شده مرسي کنترلو ازم گرفتو زدش اسپايس و نشست به نگاه کردن.منم پررو شدم گفتم خاله عوض کن بابا الان حالم بد ميشه کسي نيست به دادم برسه تو خوبه شوهر داري من چي;.گفت پرو مگه توام از اين کارا بلدي.گفتم نه ولي منم جوونم دل دارم.بسه خاله جونه من عوضش کن.گفت اگه من کمکت کنم چي; گفتم اخه چجوري;.گفت اينجوري.اومد جلوم کيرم که راست شده بودو گرفتو و ماليد بعد درازم کرد و نشست روم و از رويه شلوار کسشو ميماليد به کيرم.گفتم خاله چيکار ميکني; گفت ميخوام کمکت کنم عزيزم مگه خودت نخواستي; گفتم چرا.مرسي.منتظره تاييد کردنه من بود پريد رومو شروع کرد به لب گرفتن منم با دستم کسشو ميماليدم.گفت سريع پاشو لخت شو منم از خدا خواسته لخت شدم وقتي کيرمو ديد بزرگ و کلفته گفت جووووووووووون عجب کيري داري بردم تو اتاق خودشم لخت شد رفتيم رو تخت.واي وقتي شرتشو دراورد کسشو که ديدم مردم.چه کس گوشتيو سفيدو تميزي بود تازه ام از حموم در اومده بود.ديگه طاقت نداشتم خالم يه کرم ليز کننده زد به کيرمو گفت من از ساک زدن و تف بازي بدم مياد.اومد به کمر خوابيد و پاهاشو باز کرد و گفت زود باش مردم امیررررررررررر..رفتم جلو کيرمو گذاشتم در کسش و اروم کردمش تو.خيلي داغ بود و نرم.کسش کيرمو کشيد تو.اروم عقب جلو کردم تا کسش باز شد.يه اه کشيد گفت چه کيري داری امیر جون جان زود باش بکن.جررررررررم بدههههههههه يه لبه آبدار ازش گرفتم و افتادم روش و محکم تلمبه زدم.چنان محکم ميکردم که صداش دراومده بود و اه و نالش منو ديوونه ميکرد.گفتم خاله پاشو روي زانوهات بشين و خم شو.رفتم پشتش کيرمو از پشت کردم تو کسشو محکم کردمش و تلمبه زدم.ابم داشت ميومد خالم گفت بريز تو کسم قرص ميخورم نترس.اخخخخخخخخخخخخخ اه ه ه ه ه ه همشو بريز.منم تند تند تلمبه زدمو ابمو ريختم تو کسش.خالم خوابید و منم افتادم روش.گوششو بوس کردم گفتم مرسي…خاله گفت تو زحمت کشيدي پس من از تو ممنونم.گفتم قابلي نداشت.خاله جون اين اخريش بود يا بازم کمکم ميکني.گفت عزيزم هرموقع شد من از خدامه.رفتم خونمون و هرموقع ميشد با خالم سکس ميکرديم.پایان

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها