داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

ستاره و مهدی

– ستاره و مهدی
این داستان قدیمیه اسم مستعار من ستاره ست.من سالمه و يه عالمه فانتزی
سکسی دارم که دوست دارم از اونا براتون بنويسم.تا حالا خودم سکس نداشتم.
ولی عاشق سکس هستم. پسر عمه ام مهدی تقريبا; سال از من بزرگتره و –
ساله که ازدواج کرده اما بچه ندارن.هميشه مهدی يه جور خاصی به من نگاه
ميکرد. من از نگاهش لذ;ت ميبردم. ام;ا شايد به خاطر تيزبينی بيش از حد
مادرم و حسابی که از پدرم ميبرد حرفی نميزد و اشاره ای نميکرد.اون روز
مهمونی خونهء ما پدر و مادرم نبودن; رفته بودن مسافرت… صبح با صدای زنگ
در از خواب بيدار شدم. ساعت صبح بود.آيفون رو برداشتم و مهدی گفت در رو
باز کن.من اين قدر گيج و خوابالو بودم که اصلا; حواسم نبود که فقط يه تاپ
و يه شلوارک پوشيده بودم.رفتم جلوی در ورودی. مهدی تا من رو ديد لبخند
زد:- خواب بودين; ببخشيد.- اشکال نداره. ميای تو;نگاهی به سر تا پای من
انداخت و آروم پرسيد: ـ بقيه کجان;- طبقه بالا خوابن.- باشه ميام.و بدون
کلمه ای حرف اومد تو. منم رفتم آشپزخونه که چائی رو آماده کنم. يه شکلات
روی ميز بود; برداشتم گذاشتمش تو دهنم; کتری رو آب کردم و وقتی گذاشتم
روی اجاق گاز يهو مهدی خودش رو از پشت چسبوند به من. کنارم گوشم گفت:- يه
لب ميدی;برگشتم; لبام رو گذاشتم رو لباش… همديگه رو بوسيديم. هنوز توی
دهنم شکلات بود. ناله کرد و زبونم رو مک ميزد.منو به خودش فشار ميداد.
خودم رو کشيدم عقب و گفتم:- الان نه; ممکنه کسی بيدار بشه.چشماش پر از
شهوت بود. با صدای آروم گفت:- خواهش ميکنم.. لب ميخوام..خواستم ببوسمش;
گفت:- بازم شکلات بذار تو دهنت.منم همين کار رو کردم. وقتی دوباره لبم رو
مک ميزد خودش رو به من ميمالوند. کيرش سفت شده بود.. دستاش رو از پشت
گذاشت رو کونم; آروم ميماليدش و بعد دستش رو گذاشت لای پام. ديگه نتونستم
تحمل کنم و ناله کردم. آروم بهم گفت:- شب يه لباس خوشگل واسم بپوش.ازش
خواستم که فعلا; تمومش کنيم; چون نميخواستم آبرو ريزی بشه.اونم قبول کرد
و با چشمای پر از شهوت و کير باد کرده از خونه رفت. منم کسم خيسه خيس
بود. وقتی رفت منم خودم رو تو دست شوئی ارضاء کردم.برای مهمونی يه شلوار
سفيد و بلوز سبز سير انتخاب کردم که بپوشم; رنگ تيرهء بلوز سفيدی پوست
بدنم رو خوب نشون ميداد و شلوار سفيد هم برجستگی باسنم رو کاملا; نمايان
ميکرد. مطمئن بودم که خوشش مياد.شب همش منتظر بودم که زودتر بياد.با زنش
اومد. من رفتم جلو; خيلی عادی سلام احوال پرسی کرد. کم کم مهمونا اومده
بودن و کلی مجلس شلوغ شده بود. قبل از شام بود که تلفن زنگ زد. من گوشی
رو برداشتم; عمه ام بود; مادر مهدی. گفت که ميخواد با مهدی صحبت کنه.منم
از دور به مهدی اشاره کردم که تلفن داره; اونم بهم اشاره کرد که برم طبقه
بالا منم رفتم بالا توی اتاقم. پشت سر من با فاصله اومد تو. آروم لبم رو
بوسيد و تلفن رو از من گرفت و مشغول صحبت با مادرش شد.رو به روی هم
ايستاده بوديم. کمی به صورتم دست کشيد و همون جور که صحبت ميکرد رفت پشت
سرم. من رو به سمت در هل داد. و از پشت خودش رو به من چسبوند. دهنش رو
آورد پشت گوشم و وقتی مادرش حرف ميزد پشت گوشم رو ليس ميزد و وقتی خودش
حرف ميزد گرمای نفساش به گردنم ميخورد.دستش رو کشيد روی باسنم و لای
کونم. نشست پشت سرم و آروم باسنم رو بوسيد. من کون بزرگی دارم که هر مردی
رو وسوسه ميکنه.سرش رو لای کونم ميذاشت و بو ميکشيد. داشتم ديوونه ميشدم.
تلفنش تموم شد. گوش رو کنارش روی زمين گذاشت و در حالی که کف تا دستش
رو روی باسنم گذاشته بود گفت:- عجب لباسی پوشيدی.. چه کونی داری.. از
وقتی اومدم ديوونه شدم. جووووووون چه کونی داری. اين کون مال کيه;در حالی
که از شدت شهوت صدام ميلرزيد گفتم:- همش مال خودته عزيزم; همش..پاهام رو
از من باز کرده بودم و حسابی داشت با کونم حال ميکرد. پا شد و گفت:-
ستاره دارم ديوونه ميشم.. کيرم داره ميترکه. جاهامون رو با هم عوض کرديم.
ون تکيه داده بود به در و من نشستم جلوی پاش.کيرش باد کرده بود. مثل سنگ
سفت شده بود. از رو شلوار ميماليدمش. دکمه و کمربندش رو باز کرد. شلوارش
رو تا زانو کشيد پائين. شرت مشکی پوشيده بود که برجستگيه کيرش رو خيلی
سکسی و تحريک کننده نشون ميداد.کيرش رو از روی شرت ميبوسيدم. چشماش رو
بسته بود و ناله ميکرد. سرم رو با دستش به کيرش فشار ميداد و ميگفت:-
جووووووووون چه حالی ميده.. آخ بخورش.. خواهش ميکنم بخورش.. تخمام درد
گرفته.تا اين رو گفت شرتش رو کشيدم پائين و کيرش پريد بيرون. با ديدن
کيرش ضعف کردم. يه کير خيلی خوشگل.. سفيد بود و سر بزرگی داشت. آب شيشه
ای رنگی از سوراخ کيرش اومده بود بيرون. صداش رو شنيدم که گفت:- بکنش تو
دهنت.. کيرمو بخور.. ليسش بزن; مکش بزن اما من آروم با انگشت شصت آبش رو
به سر کيرش ميماليدم. ناله ميکرد.. حسابی تحريک شده بود. موهام رو گرفت و
سرم رو به کيرش فشار داد و گفت:- د لامصب ميگم بخورش.. کيرمو بخووووووور
کيرش رو کردم توی دهنم که دوباره ناله کرد. نفسش يه لحظه تو سينش حبس شد.
شروع کردم مک زدن. سر کيرش رو مثل آبنبات مک ميزدم. زبونم رو ميکشيدم به
سوراخ کيرش; اونم ناله ميکرد و موهام رو نوازش ميکرد.خودم حسابی تحريک
شده بودم. کسم داغ شده بود. دلم ميخواست بمالم کسم رو. ام;ا اينقدر مهدی
حرف ميزد که مجبور شدم حواسم رو به ساک زدن بدم.حسابی کيرش رو مک زدم; سر
کيرش قرمز شده بود. تخماش رو توی دستام گرفته بودم و ميماليدم. نگاش
کردم. درش تو تکيه داده بود به در و چشماش رو بسته بود.عرق کرده بود
حسابی. آروم همون جور که نگاش ميکردم يکی از تخماش رو کردم توی دهنم..
يهو صدای ناله اش رفت بالا.. مک ميزدم.. اروم با لبام پوست تخماش رو
ميکشيدم.دوباره کيرشو کردم تو دهنم. مک زدم براش. کيرشو گرفتم بالا و از
زيره تخماش تا سر کيرشو با کف زبونم ليس زدم. خيلی حال داد نگام کرد و
گفت:- داری چه کار ميکنی; خوشت مياد.. همينو ميخواستی; نه; نگاش کردم;
سره کيرشو يه مک آبدار و گنده زدم و گفتم:- دارم کيرتو ميخورم.. آره خوشم
مياد; خيلی حال ميده.. عاشق کير خوردنم.- جون. هروقت خواستی ميدم
بخوريش.. مکش بزن… مال خودته. من آخرش يه روز تو رو ميکنم.دوباره مشغول
مک زدن شدم. کيرش سفت تر شده بود. سر کيرش باد کرده بود. تخماش به سمت
بالا جمع شده بود. نفساش تند تر شده بود. نگاش کردم; چشماش رو بسته بود و
صورتش قرمز شده بود.يهو دهنم داغ شد.. پر از آب کير… عق زدم و همش ريخت
رو زمين.. آب کيرش از گوشهء چونه ام آويزون بود..با دست دهنم رو پاک
کردم. گفت:- ببخشيد.. نشد زودتر بهت بگم.- اشکالی نداره ام;ا ديگه حواست
باشه- مگه خوشت نيومد;- من که مزه اش رو نفهميدم; دفعهء بعد زودتر بگو که
آمادگيش رو داشته باشم.کيرشو ماليد به لبم و گفت:- خب حالا مزه اش
کن.آروم ليس زدم کيرشو; هنوز سفت بود. آبش شور بود; خوشم اومد ام;ا چيزی
به روی خودم نيوردم.شرت و شلوارش رو پوشيد. گفت:- يه جائی جور کن يه حال
درست حسابی با هم بکنيم که منم از خجالتت در بيام. آروم صورتم رو بوسيد و
از اتاق رفت.منم همون جا خودم رو ارضاء کردم و پيش خودم گفتم:- بايد هر
جور شده يه بار باهاش حال کنم. طعم آبش هنوز زير زبونم بود.حدود هفته
بعد از اون شب مهمونی; با يکی از دوستام برنامه ريزی کردم که من رو ناهار
دعوت کنه خونه شون. آخه مامان و باباش به يه مسافرت کاری رفته بودن و اون
و برادرش تنها بودن.قرار بود ساعت صبح من برم پيشش. به مهدی گفته بودم
قبل از اونجا باشه; آخه اگر کسی من رو ميرسوند نبايد مهدی رو اون دور
و برا ميديد.خلاصه ساعت حدود : بود که من رسيدم. وقتی زنگ زدم و رفتم
تو; مهدی يهو از پشت من رو بغل کرد.مريم خنده اش گرفته بود; گفت: – ای
بابا حالا تا عصر يه عالمه وقت داريد; اينقدر عجله نکنيد.رفتيم تو
پذيرائی.. توی اون فاصله که مريم رفته بود برامون شربت بياره مهدی لبام
رو بوسيد و گفت: – مرسی که جورش کردی; مطمئن باش بهت خوش ميگذره. و
دوباره قبل از اينکه من بتونم حرف بزنم; لبام رو کشيد تو دهنش و مک
ميزد.مريم که اومد از هم جدا شديم و روی مبل نشستيم. کمی با مريم صحبت
کرديم و بعد از حدود – دقيقه مريم گفت که به اتاقش ميره چون يه سری
کار ترجمه بهش دادن که بايد تحويل بده. گفت اينجا رو خونهء خودتون بدونی
دو راحت باشيد. به من گفت اگه بخوام ميتونم لباسام رو تو اتاق مهمان عوض
کنم و رفت.بعد از اينکه مريم رفت; مهدی گفت: – نميخوای لباسات رو در
بياری; منم گفتم: -آره و رفتم به سمت اتاق. مهدی هم پشت سرم اومد. نشست
روی صندلی پشت ميز تحرير و من هم مانتو و روسريم رو به جا رختی آويزون
کردم. داشت من رو نگاه ميکرد. يه تاپ مشکی يقه باز و يه شلوار کرم پوشيده
بودم.مهدی گفت: – ستاره ميشه بيای اينجا; منم رفتم کنارش.. خم شدم و لباش
رو بوسيدم; صندلی رو کشيد عقب و ازم خواست دستام رو بذارم روی ميز و کمی
به جلو خم بشم. منم اين کار رو کردم. از پشت باسنم رو ميماليد و ميگفت: –
هميشه عاشق باسنت بودم. سرش رو ميکرد لاي پام. بو ميکرد.. پاهام رو از هم
باز کرده بود دستش رو از عقب گذشته بود لای پام. من حسابی تحريک شده
بودم.گفتم: – مهدی کسم رو ميمالی; در حاليکه داخل رونام رو ميماليد گفت:
-نه; هنوز وقتش نشده.. کيرم واست راست کرده بد جور. بشين روش..نشستم روی
کيرش… کمرم رو گرفته بود و همون طور که از هم لب ميگرفتيم کمرم رو عقب
جلو ميکرد. کيرش مثل سنگ سفت شده بود. تکيه داد به صندلی و ناله
ميکرد.کمرم رو از بالا به پائين ميماليد. بعد اومد چسبيد به من و سينه
هام رو گرفت توی دستاش و فشارشون ميداد.منم کونم رو روی کيرش ميماليدم.
داغ کرده بودم حسابی. يه لحظه من رو به خودش فشار داد و محکم کيرش رو
فشار داد به کسم. با صدای بلند ناله کرد و فهميدم آبش اومده.برگشتم و ازش
لب گرفتم. زبونش رو مک ميزدم و اونم موهام رو نوازش ميکرد. بعد که آرومتر
شد از روی پاش بلند شدم و رفت روی تخت دراز کشيد. کنارش نشستم و بهم گفت
براش شربت بيارم.وقتی برگشتم گفت که هميشه دلش ميخواسته اينجوری آبش بياد
و احساس خوبی بهش دست ميده با اين کار ام;ا زنش حاضر نشده اين کار رو
براش بکنه.کمی که شربت خورد و حالش جا اومد گفت: – حالا با اين وضع که
لباسم رو کثيف کردم چه کار کنم; بهش گفتم:- شرتت رو در بيار بده من
بشورم; ميذارم رو شوفاژ تا خشک بشه. از من خواست اين کار رو بکنم.نشست
لبهء تخت و من روی زمين جلوی پاش نشستم. سرش رو آورد پائين و از هم لب
گرفتيم. تموم صورتم رو ليس زد. گونه هام; لبام; چونه ام.. گردنم. منم
دستم رو گذاشته بودم روی کيرش و آروم از رو شلوار ميماليدمش. دکمه های
شلوارش رو باز کردم و شلوارش رو در آوردم; شرتش از خيسی آبش خيس شده بود.
سرم رو به سمت کيرش هل داد و گفت: – بخورش.. ليسش بزن.از روی شرت کمی
کيرش رو ليس زدم و بعد شرتش رو در آوردم. کيرش خيس بود و آبش همه جا بود.
کمی با شرتش ابه کيرش رو تميز کردم و بقيه اش رو هم ليس زدم. تخمش رو
ليسيدم و تميزش کردم براش شرتش رو شستم و گذاشتم روی شوفاژ. هنوز لبهء
تخت نشسته بود و تی شرتش رو هم در آورده بود. من که اومدم تو اتاق بهم
گفت:- برام لخت شو.اما فقط تاپ و شلوارت رو در بيار; بقيه اش با من.کاری
رو که گفت انجام دادم. جلوش ايستاده بودم و داشت حسابی سر تا پام رو ديد
ميزد. دستش رو گذاشته بود رو کيرش و من رو نگاه ميکرد. گفت: -دستت رو بکن
تو شرتت.. خيسه کست; نه;- آره مهدی خيسه خيسه.- واسه کی خيس شده; – واسه
تو… کير تو رو که ميبينم اينجوری ميشم. – تو خيلی جنده هستی. اينو که
گفت بی اختيار ناله کردم.- جوووووووون.. خوشت اومد نه; دوست داری بهت بگم
جنده; – آره دوست دارم.- تو چی هستی; – جنده; من جنده هستم – جندهء کی
هستی تو; – جندهء تو هستم.- آره تو جندهء من هستی. هر کاری بخوام برام
ميکنی. مگه نه; – آره هر کاری بخوای ميکنم. – دستت رو بکن تو شرتت. آب
کست رو بخور منم اين کار رو کردم. بعد ازم خواست از آب کسم که روی انگشتم
بود به اون هم بدم. انگشتام رو مک ميزد و آروم دستش رو برد لای پام.-
آاااااااااااااه مهدی – چيه جنده; خوشت مياد; – آره خيلی حال ميده.خوابيد
روی تخت و از من خواست برم کنارش.. خوابيدم کنارش و اومد روی من.. ازم لب
گرفت; زبونش رو ميکرد توی دهنم و همزمان سينه هام رو ميماليد. همينجور من
رو بوسيد تا به سينه هام رسيد. يه سوتين مشکی پوشيده بودم که نصفه سينه
هام رو ميگرفت و بالای سينه هام لخت بود. ميليسيد بدنم رو و از جلو دکمه
سوتينم رو باز کرد. سينه هام آزاد شدن. از شدت شهوت سينه هام باد کرده
بودن و نوکشون سفت شده بود. نوک سينه هام رو مک ميزد و با زبونش بازی
ميداد. اروم لای دندوناش ميگرفت و ميکشيد. من ناله ميکردم و اسمش رو صدا
ميکردم.پاهاش رو لای پاهام ميکشيد و دستش رو گذاشت روی کسم و من با صدای
بلند آه کشيدم.- جووووووووون چه کست داغه جنده. ميخوامش اين کس مال کيه;-
مال توئه عزيزم; همش مال تو.- ميخوام جرش بدم اين کسو – هر کاری ميخوای
باهاش بکن مال خودته تنم رو ليس زد تا رسيد به کسم.- شرتت رو هم که خيس
کرده جنده.. چقد شهوتی شدی تو.. ببين چوچولت چجور باد کرده. و از روي شرت
با انگشتش به چوچولم ضربه ميزد. دردم ميومد اما لذت داشت. ناله ميکردم.-
جون ناله کن جندهء من.. ناله که ميکنی حال ميکنم. اممممممم.دستش رو
انداخت پشت زانوهام و با فشار ازم خواست پاهام رو ببرم بالا; منم پاهام
رو بردم بالا و از هم باز کردم. شرت توری پوشيده بودم و ميتونست کاملا;
کسم رو ببينه. – جون چه کسی.. چه خيسه; چقدر خوشگل کست. ستاره تو جندهء
منی; اين کس مال منه. و کسم رو از روي شرت ليسش ميزد.با يک حرکت شرتم رو
در آورد و چند لحظه به کسم خيره شد. چشماش پر از شهوت بود.نگاهی به من
کرد و گفت: – خوشگل ترين کس دنيا رو داری.- مال خودته عزيزم. وحشيانه
شروع به خوردن کسم کرد. من از شد;ت لذ;ت و شهوت ميلرزيدم. زبونش رو به
همه جای کسم ميکشيد. لبای کسم رو توی دهنش ميگرفت و مک ميزد. صدای ملچ
ملوچ مک زدنش بيشتر تحريکم ميکرد.خارج شدن آب و خيس شدن کسم رو احساس
ميکردم. زبونش رو کرده بود توی کسم و تا جائی که ميشد داخل کسم رو ليس
ميزد.- آخ ستاره چی ميشد تو دختر نبودی; اين کس رو بايد گائيد. – آاای
مهدی; بخور کسمو; مکش بزن; ليسش بزن و خودم سينه هام رو ميماليدم و گاهی
سينه هم رو مياوردم بالا و ليس ميزدم. نوک سينه هام رو ميکشيدم و پاهام
رو تا جائی که ميتونستم باز کرده بودم. مهدی زبونش رو لای کونم هم ميکشيد
و کونم رو هم ليس ميزد. از لای کونم رو ليس زد تا بالای کسم رو.لباش رو
گذاشت رو لبای کسم و فشار ميداد. مک زد و چو چولم رو با نوک زبونش بازی
ميداد. من داشتم کم کم ارضأ ميشدم. – آااااااه بليس مهدييييييييی آاااای
مک بزن کسمو. ليس بزن.. بخورش. واای داره آبم مياد. آااه باسنم رو از روی
تخت بلند کرده بودم و کسمو به دهن مهدی فشار ميدادم. کمی به خودم فشار
آوردم و آب کسم رو تو دهنش خالی کردم. مهدی غافلگير شده بود و تند تند
کسم رو تا لای کونم ليس ميزد. – جون چقدر آب کست زياده تو.. چه داغه; جون
و اينقدر ليس زد تا من آروم شدم و باسنم رو پائين آوردم. مهدی من رو ليس
زد و بوسيد تا اومد کنارم. – اصلا; فکر نميکردم آب کست اينقدر زياد باشه.
رو تختی خيس شده و قبل از اينکه من حرفی بزنم لباش رو روی لبام گذاشت. آب
کسم رو از روی لباش مک زدم و چشمام رو بستم.نميدونم چه مدت بود که خوابم
برده بود ام;ا با احساس اينکه يکی لای پام هست و داره به کسم فوت ميکنه
از خواب بيدار شدم. مهدی وقتی ديد بيدار شدم و دارم عکس العمل نشون ميدم
و ناله ميکنم شروع به ليسيدن کسم کرد. از پائين تا بالا کسم رو ليس
ميزد.با ناله گفتم: – مهدی من کير ميخوام.. – واسه چی کير ميخوای جنده; –
ميخوام بخورم کيرتو. تا اينو شنيد شديم و شروع کردم به خوردن کيرش..
ناله ميکرد و کيرش رو ميکرد تو حلقم; ديگه من رو ليس نميزد. ميگفت: –
بخور جنده.. کير بخور; تو کير خور منی.. جندهء منی. و کيرش رو تو دهنم
عقب جلو ميکرد.- دارم دهنتو ميگام ستاره..منم با تمام احساس گرسنگی که به
خوردن کير داشتم; داشتم کيرش رو ميخوردم و لذ;ت ميبردم. دوباره شروع کرد
ليس زدن کسم. گاهی هم با دستش به کسم ضربه ميزد که صدای با حالی
ميداد.بعد از من خواست که ديگه کيرش رو نخورم چون نميخواست به اين زودی
دوباره آبش بياد. از تخت رفت پائين و گفت که لبهء تخت بشينم و پاهام رو
بدم بالا. منم همين کار رو کردم. زانو زد جلوی پام و با دقت انگار اولين
بار بود که کسم رو ميديد.کمی رونهام رو ليس زد و لبای کسم رو بوسيد; گفت:
– اينقدر حال ميده از کست لب ميگيرم. و زبونش رو کرد توی کسم. دلم
ميخواست ميتونست تا ته زبونش رو بکنه تو ام;ا من دختر بودم و اونم
نميخواست بکارت من رو بگيره.انگشتش رو گرفت جلوی دهنم و ازم خواست با آب
دهن خيسش کنم; منم انگشتش رو مک زدم و خيسش کردم. بعد انگشتش رو کشيد رو
کسم.. خيلی حال داد و بعد کرد تو دهنش و مک زد. خيلی تحريک شده بودم;
گفتم: – منم ميخوام مهدی.. آب کسم رو بده بخورم.انگشتش رو از توی دهنش در
آورد و کشيد وسط کسم و گرفت جلوی دهنم.. گرم بود و من با لذ;ت مک ميزدم و
ميليسيدم.وقتی من داشتم انگشتش رو مک ميزدم اون آروم کسم رو با لباش لم
ميکرد و بعد انگشتش رو از دهن من در آورد و گذاشت لای کسم و به سمت پائين
کشيد تا رسيد به سوراخ کونم. بلند آه کشيدم. گفت: – ميشه از کون بکنمت
که; – نميدونم; ميترسم دردم بياد.- نه اگه دردت اومد نميکنم – باشه خودم
هم بدم نمياد امتحان کنم. – از بس جنده ای اينو گفت و کمی آب دهنش رو
ريخت رو سوراخ کونم و انگشتش رو فشار داد تو.- چه تنگه کونت. تو با اين
همه شهوت چطور تا حالا از کون هم سکس نکردی; من در جوابش ناله کردم. –
جون; جنده به تو ميگن که فقط از روی شهوت ناله کنه.کمی که انگشتش رو کرد
تو گفت:- اينجور فايده نداره. رفت توی حمام که توی اتاق بود و شامپو رو
با خودش آورد و توی ليوان جا مسواکی هم آب آورد. کمی شامپو ريخت رو سوراخ
کونم و کمی هم آب و شروع کردم گشاد کردن سوراخ کونم. گاهی هم کسم رو
ميماليد.وقتی که تونست دو انگشتی بکنه تو کونم گفت:- حالا وقتشه که
بکنمت.. حسابی کونت باز شده. ميخوای; – آره ميخوام.. – چی ميخوای جنده; –
کيرتو ميخوام; بکن منو; کونمو بکن.ايستاد جلوم و سر کيرش رو گذاشت رو
سوراخ کونم. دستاش رو گذاشته بود دو طرف بدنم و خم شده بود روی من. لبام
رو توی دهنش گرفته بود و مک ميزد و آروم آروم کيرش رو ميکرد تو کونم.کمی
که کرد.. کيرش رو کشيد بيرون; باز کمی شامپو و آب ريخت رو سوراخ کونم و
دوباره سر کيرش رو گذاشت روی سوراخ کونم و خيلی راحت تر از قبل کرد تو..
من خيلی دردم ميومد ام;ا واسه اينکه هميشه دوست داشتم تجربه کنم سعی
ميکردم با ناله هام تحريکش کنم.خودم کسم رو ميماليدم و مهدی گاهی به کيرش
توی کونم نگاه ميکرد و گاهی زبونم رو مک ميزد و گاهی سينه هام رو ليس
ميزد. کيرش تا ته رفته بود و اونم حرکت نميکرد و فقط لبام رو ميخورد.
کيرش رو که عقب کشيد ديگه نتونستم تحمل کنم و با صدای بلند ناله کردم که
از روی درد بود ام;ا چون دهن مهدی روی دهنم بود همين ناله بيشتر تحريکش
کرد و از بين راه کيرش رو که تا نيمه داخل بود با فشار کرد تو.- بار
کيرش رو تو کونم عقب جلو کرد. خيلی حال ميداد; ديگه دردی احساس نميکردم و
هرچی بود لذ;ت بود. چشمام رو بسته بودم و از تجربهء جديدم لذ;ت ميبردم.
مهدی گفت:- ستاره پشتت رو کن به من; خم شد.. ميخوام از پشت بکنم تو.منم
همين کار رو کردم. قبل از اينکه کيرش رو بکنه تو پشتم نشست و کمی کسم رو
ليس زد.بعد ايستاد و کيرش رو گذاشت جلو کونم و گفت:- خودت آروم آروم بيا
عقب. منم همين کار رو کردم و کيرش کم کم رفت تو. بهم گفت کمی برو بالاتر;
خودش هم اومد روی تخت و پاهاش رو گذاشت به موازات زانو های من; خم شد روم
و در حاليکه پشت گردنم و گوشم رو ميليسيد کيرش رو توی کونم عقب جلو
ميکرد. کيرش سفت شده بود و خيلی بزرگ شده بود. منم دستم رو بردم لای
پاهام و کسم رو ميماليدم.از صدای ناله هاش ميفهميدم که اون هم داره لذ;ت
ميبره. صدای نفس هاش تند تر و عميق تر شده بود. کيرش رو با فشار بيشتری
توی کونم ميزد. مدام ميگفت: – جون.. چه کون تنگی داری ستاره جون; جندهء
من.. کونت رو پاره ميکنم; جرش ميدم. آااه داره آبم مياد جنده.. جوووووون
و داخل کونم داغ شد. کسم رو ميمليدم و بعد از مهدی من هم با صدای بلند
ناله کردم و آب من هم اومد.مهدی بی حال و بی رمق از روی من بلند شد; من
همون طور به شکم روی تخت خوابيدم و مهدی کنارم دراز کشيد. با موهام بازی
ميکرد. از پشت من رو بغل کرده بود و پشت گردنم رو ميليسيد. بعد من به
طرفش چرخيدم. نگاهی به من کرد و گفت: – چقدر خوشگل شدی ستاره. و لبم رو
بوسيد. دستش رو گذاشت پشت کمرم; موهام رو نوازش ميکرد بعد کمرم و بعد
کونم رو. فقط يادمه گفت:- خيلی حال دادی.. و در حاليکه لبش روی لبم بود
خوابم برد.پایان

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها