داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

زن کون گنده من و کیر همشهریام

سلام
من سیامک ۳۵ از سنندج
زنم توران ۳۳ سنندج قد ۱۶۰ وزن ۶۰ بدن کاملا معمولی بسیار سفید با کونی بزرگ
نیاز به گفتن نیست که زنهای کورد بسیار شهوتی و کون گنده هستن زن من هم مثل اکثر همشهریام کون بسیار بزرگی داره که دلیل اصلی بی غیرت شدن من هست
از اول آشنایی با زنم توران بگم
همسایه بودیم و همیشه از توران خوشم میومد و سوژه ی ۹۰ درصد جق هام بود همیشه تو کفش بودم
توران خیلی سفیده و خوشتیپ
میدونستم که با چند نفری رفیق بود که دوتاشون دوستام بودن
دو سال قبل ازدواج با توران دوست شدم بعد از یکی دو هفته باهاش سکس کردم از پشت
کیر من ۱۴ سانت و نه خیلی کلفت و نه نازکه
سری اول از کون کردمش اولش یه خورده تنگ بود ولی بدون هیچ زحمت و دردی فرو رفت که معلوم بود خیلی از کون داده ولی پرده داشت و از جلو نداده بود
من خودم علاقه زیادی به کون دادن داشتم و بدن سفید و خیلی کم مویی داشتم چند باری هم کون داده بودم انگشت شمار
تو دوران رفاقت با توران در مورد سکس هاش می پرسیدم اولش نمیگفت بعد که راضی شد وقتی از کون دادنش یا کیرهای بزرگ دوستهای قبلیش که میگفت ناخودآگاه کیرم مثل سنگ سفت میشد لذت عجیبی داشت خودش هم می فهمید لذت میبرم و میدید کیرم سفت میشه تعجب میکرد میگفت الان باید ناراحت بشی نه شهوتی گفتم دست خودم نیست لذتی داره که برای خودمم قابل فهم نیست
کم کم باهم راحت شدیم بهش گفتم چند باری کون دادم و توران میگفت تو هم باید تعریف کنی
از کون دادنم میگفتم اون هم از کون دادنش هر دو شهوتی میشدیم خیلی دوستش داشتم با اینکه با دوستام سکس کرده بود رفتم خواستگاریش بعد ازدواج از محل خودمون رفتیم یک محله دیگه
وقتی بیرون با هم راه میرفتیم نگاه ها به کون بزرگ توران بود
نگاه مردهای غریبه به کون زنم منو شهوتی میکرد هر شب بیرون بودیم بیشتر جاهای شلوغ و بازار می بردم تا از چشم چرانی همشهریام لذت ببرم جوری شهوت وجودمو میگرفت که دوست داشتم توران و جلوی چشمام وسط خیابان با کیرهای بزرگشون بکنن من هم تماشاگر باشم
توران میدونست و خوشش میومد از بیغیرتی من و روز به روز لباسهای تنگ تر و ساپورتهای نازک تر می پوشید هر دوی ما خیلی شهوتی بودیم و دیگه سکس عادی چندان لذتی نمیداد
بین سکس هامون از کیر دوستام میگفت از کون دادنش از کون دادنم از فانتزی کون و کس دادن به چند نفر
توی تلگرام عکس های کس و کون و بدن زنمو به دوستام و همسایه و هر کسی که شمارشو داشتم میفرستم با آیدی و شماره ای که کسی نداشته باشه یک بار هم برای پسر عموی زنم فرستادم و با توران شروع به شهوت رانی میکردیم
یه روز تصمیم گرفتیم توران یه لباس تنگ و باز بپوشه بیرون بریم تو شلوغی و من فاصله بگیرم توران شماره بده با یه مرد غریبه دوست بشه
یادمه تابستون بود چند روز بعد از ماه رمضان
رفتیم بازار
من دور شدم از زنم
از دور دنبالش بودم وای یه ساپورت نازک مشکی و کوتاه که پاهای سفیدش برق میزد و یه کون گنده که در حال حرکت انگار داشت آدامس می جویید
توران با ناز و عشوه راه میرفت دم مغازه ها می ایستاد و شروع میکرد لاس زدن دو تا جوان دنبال توران راه افتادن و میخ شده بودن به کون زنم
چیزی نمی گفتن و کاری نمیکردن فقط از فاصله نزدیک اندام توران و دید میزدن خیلی دوستداشتم به مالن به کون زنم ولی کاری نمیکردن
توران رفت تو مغازه عطر فروشی کمی صحبت کرد با مغازه دار که یه مرده حدود ۴۵ تا ۵۰ ساله بود امد بیرون چشمش دنبال من بود پیدام کرد نگاهم کرد و خندید نمیدونستم که شمارشو داده آخه فکر نمیکردم به میانسال بده
انتهای بازار رفتم پیشش و گفت بهش شماره داده با تعجب گفتم این همه پسر جوان چرا اون که گفت اینجوری دوست دارم
فردای همون روز همشهری پیام داد سلام و …
توران جوابشو میداد فردا وقت رفتن به سرکار گفتم پیامهای سکسی بده که آمد ببینم
غروب که برگشتم دیدم حرفهای سکسی و عکسهای سکسی فرستان
توران عکس اندامشو فرستاده همشهری هم عکس کیرش
یه کیر خوب گفتم این برای خودش نیست حتما که توران گفت خودشه چون هر جوری گفتم فرستاد
همشهری تو کف توران بود التماس میکرد بیا سکس کنیم تو مغازه
بعد از دو سه روز پیامهای سکسی که هر سه تای مارو شهوتی کرده بود به توران گفتم دوست داری به کیر بزرگش حال بدی
سریع با خوشحالی گفت آره اگه تو بخوای
گفتم به شرط اینکه برای من مو به مو تعریف کنی
قرار شد روز شنبه ۸ صبح بره مغازه همشهری موقع خلوتی
صبح یه لباس سکسی از زیر مانتو و ساپورتش پوشید با هم رفتیم تا نزدیکی مغازه و از هم فاصله گرفتیم
خلوت بود و مغازه همشهری باز توران رفت داخل مغازه چند دقیقه بعد کرکره مغازه رو داد پایین
استرس تمام وجودمو گرفته بود و بیشتر از استرس شهوت
همینجوری آب بیغیرتی از دولم جاری شده بود یه حسی تمام بدنمو مور مور میکرد چشمام از شهوت داشت پاره میشد حدود یک ساعتی طول کشید کرکره مغازه رفت بالا همشهری امد سمت در اینور اونور و نگاه کرد حرف میزد و میخندید توران هم میخندید خداحافظی کرد امد بیرون و سریع رفت به سمت عکس من
یجوری راه میرفت انگار فشار امده بود بهش رفتم دنبالشو به سرعت رفتیم سمت خونه هیچی نمیگفت
رسیدیم خونه گفت برم حموم بیام بهت میگم رفت حموم منم رفتم باهاش لخت که شد ممه های سفیدش تمام سرخ شده بود روی کونش سرخ بود گفتم مگه جنگ میکردی گفت بدتر یه جوری میکرد دوست به قصد کشت حس میکنم کونم جر خورده اونقدر درد میکنه
از حموم که اومدیم بیرون یه قرص دوقلو انداخت و خوابید رو تخت رفتم دراز کشیدم بغلش کردم گفتم خب نمیخوای برام تعریف کنی
توران با ناز و عشوه گفت خیلی دردم اومد ولی عالی بود حسودیت نشه
کیرش راحت دو برابر مال تو بود
کرکره که آمد پایین سریع بغلم کرد دستشو گذاشت رو کونم و بوسم میکرد منو تو بغلش داشت له میکرد با اون دستهای قوی
سفتی و بزرگی کیرشو حس میکردم هی بوسم میکرد منم بغلش کردم و همراهی میکردم کونمو میمالید دوستداشتم ببینم کیرشو دست انداختم از رو شلوار کیرشو گرفتم
واااای خیلی سفت و بزرگ بود مثل دیوونه ها شروع کرد لباسهامو کندن انگار هیچی نمیفهمید فقط میخواست بکنه لخت لخت شدم شلوارشو کشید پایین کیرشو انداخت بیرون دست گذاشت رو شونهای منو فشارم داد به سمت پایین گفت ساک بزن کیرشو دستم گرفتم بزرگ بود سرشو کردم دهنم سرمو گرفت و تند تند کیرشو میکرد دهنم خیلی وحشی بود داشتم خفه میشدم یکم که خوردم منو برد نشوند رو صندلی با سینه هام بازی کرد خورد بعد نشت و کصمو شروع کرد به خوردن
توران تعریف میکرد و منم کصشو میمالیدم نمیتونستم به کیرم دست بزنم هر آن ممکن بود آبم بیاد
توران گفت منو خوابوند رو میز پاهامو باز کرد و کیرشو تا ته کرد تو کصم و تند تند شروع کرد به کردن اولش سوخت و دردم امد ولی خیلی حال میداد آب کصم همینجوری جاری بود آه و ناله میکردم جلو دهنمو گرفت و فقط میکرد
از روی میز اورد پایین و سرپا شدم پشت کردم بهش از پشت کیرشو کرد تو کصم شروع کرد تلمبه زدن با دستهاش سینهامو فشار میداد تو بغلش گم شده بودم خیلی زورش زیاد بود
چند دقیقه کرد و کیرشو در آورد چند باری ارضا شدم شل شده بودم ولی بازم میخواستم نشست لای کونمو باز کرد گفت این کون کردن داره چقدر بزرگه خیلی کون دادی انگاری
یه توف انداخت روی سوراخ کونم یه خورده با انگشت مالید بلند شد و سر کیرشو گذاشت دم سوراخ کونم گفتم توروخدا یهو نکن تو
گفت باشه یواش میکنم
یه خورده فشار داد دید نمیره فشارو بیشتر کرد درد کل بدنمو فرا گرفته بود سره کیرش که رفت تو تمام بدنم تیر کشید جیغ و داد کردم با دستش جلوی دهنمو گرفت
کم کم کیرشو بدون عقب جلو کردن فرو میکرد تو کونم داشتم از حال میرفتم کمی مکث کرد بعد یواش یواش شروع کرد عقب جلو کردن
چند دقیقه بعد دردش قابل تحمل شد کیرش تموم سوراخ کونمو پر کرده بود حس میکردم الان پاره میشم
تند تند تندتر داشت حال میداد
میزد روی کونم هی میگفت جوون چه کونه سفیدی داری جرش میدم
دوست داشتم تا همیشه این کیر تو کونم بمونه مرد بود مرد واقعی
بهترین حس دنیارو داشتم بهترین سکس عمرم بود
کیر کلفتشو تو کونم فرو میکرد و با دستهاش پوست کونمو قرمز میکرد
تلمبه هاش تندتر شد خیلی تند محکم میکرد توی کونم
کیرشو وسط دلم حس میکردم داشت سوراخ کونمو جر میداد ناله میکردم جیغم در اومد محکم بغلم کرد و فشارم داد به خودش
کیرشو تا دسته کرد توی کونم و همونجا نگهش داش
صدای نعرش بلند شد کیرش مثل قلب میتپد آب کیرشو حس میکردم که با فشار داخل کونم پمپاژ میشه
شل شد نشست رو صندلی منم نشستم کنارش بوسم کرد خیلی لذت بخش بود
من که فقط آب بیغیرتی از جاری بود از شدت شهوت کیرم و کردم تو کس فاطمه با دو سه تا عقب جلو کردن آبم با شدت زیادی خالی شد

فقط کسانی که این حسو چشیدن میدونن
هیچ لذتی تو دنیا بالاتر از لذت بی غیرتی روی زنت نیست
توران زن جنده ی من نظرهاتون و میخونه ❤️❤️

نوشته: Tori

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها