داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

دوستم زنداداشم رو کرد

داستان از موقعی شروع شد که من فهمیدم زنداداشم به مردای غریبه کس میده. همیشه دوست داشتم کس دادنش رو ببینم .اسمش مریمه اون یه جنده است. یک روز صبح محمد (دوستم) به من زنگ زد و گفت ، کس باحال چیزی داری من بکنم! منم بهش گفتم که باشه بزار ببینم میتونم یکی برات بیارم
بعد رفتم سراغ مریم و بهش گفتم که من میدونم که جندست و اگه میخواد به کسی نگم اماده بشه تا ببرمش که به محمد کس بده.
مریم هم رفت و یک ارایش مشتی کرد و با اون مانتو قرمز که من بهش گفتم بپوشه اومد.
بعد با هم سوار ماشین شدیم و به خونه محمد رفتیم . وقتی وارد شدیم محمد اول از همه هیکل مریم رو برانداز کردو یه چشمک به من زد و من هم لبخندی زدم و رفتم روی مبل نشستم .مریم هم روی یه مبل دیگه نشست و محمد گفت من میرم یه شربتی چیزی بیارم و رفت توی اشپزخونه .
محمد شربتها رو آورد و با هم خوردیم ،من به مریم اشاره کردم که کم کم آماده شه و مریم هم بلند شد وایساد و محمد هم به سمت مریم اومد.
من که رو مبل نشسته بودم و هنوز هیچی نشده بود کیرم داشت شلوارم رو پاره میکرد
محمد صورتش رو به مریم نزدیک کرد و یه لب جانانه ازش گرفت.بعد از چند دقیقه مریم رو دو زانو نشست و زیپ شلوار محمد رو پایین کشید و شلوارش رو تا نیمه پایین آورد و. شرت محمد رو هم پایین داد و کیر محمد رو که تازه داشت قد علم میکرد تو دستش گرفت . همون لحظه محمد یه اهی از سر لذت کشید و مریم هم کیر محمد رو گذاشت تودهنش،بعد کیر محمد رو تا ته تو دهنش میکرد و در میاورد.خیلی باحال ساک میزد.تخمهای محمد همراه کیرش تو دهن مریم میرفت.
کیر محمد کم کم بزرگ شده بود و تو دهن مریم جا نمیشد . محمد دستش رو برد پشت سر مریم و اون رو محکم به کیرش فشار میداد . مریم چند بار نزدیک بود اوق بزنه ولی محمد به کارش وارد بود.بعد از چند دقیقه محمد مریم رو بلند کرد و بهش گفت که مانتوش رو در بیاره.
مریم هم مانتوی قرمزش رو از تنش در آورد و بعد هم شلوارش رو در آورد و با یه شرت و کرست صورتی جلوی محمد وایساد.
اون چیزی که منو بیشتر حشری میکرد این بود که چکمش رو در نیاورد.
بعد محمد به سمت من اومد و یه هزار تومانی به من داد و گفت کسکش این هم پول کسی که برای من آوردی .ولی دمت گرم خوب چیزیه!
بعد من گفتم: بیچاره سعید که داره تو اداره سماغ میمکه و زن جندش داره روی کیر تو بالا پایین میره.
محمد رفت پشت مریم و موهاشو کشید و گفت حالا کیر من بهتره یا کیر اون شوهر جاکشت! مریم گفت کیرت کلفت و درازه ،خیلی دوسش دارم!
بعد مریم روی زمین قمبل کرد و کونش رو تا جایی که میتونست داد بالا .محمد شرت صورتی مریم رو از لای کونش در اورد و کیرش رو دم سوراخ کون مریم گذاشت . بعد دیدم محمد میگه جوووووووون چه کون ردیفیه!
بعد یه تف در کون مریم انداخت و کیرش رو هل داد تو ، مریم یه جیغ کوچیک زد و با دندوناش یه گاز از لبش گرفت . محمد سرعت کردنش رو بیشتر کرد و داشت تو عرش سیر میکرد . کیر محمد حسابی کلفت و دراز شده بود (طولش 20 سانتی میشد)
بعد کیرش رو از کون مریم در اورد و مریم به سرعت برگشت و کیر محمد رو تودهنش گذاشت و یه حالی به کیر محمد داد و دوباره خیسش کرد و برگشت و کونش رو داد بالا
محمد دوباره کیرش رو تو کون مریم هل داد تقریبا یه ده دقیقه ای داشت مریم رو از کون میکرد .
بعد محمد به مریم گفت که دوباره بیا ساک بزن بعد میخوام کست رو بکنم .
مریم هم سینه هاش رو از سوتینش انداخت بیرون و دوباره شروع به ساک زدن برای محمد کرد .
بعد از پنج دقیقه محمد مریم رو رو زمین خوابوند و کیرش رو لای پستونهای مریم حرکت میداد . بعد محمد افتاد رو سینه های مریم و یه چند دقیقه ای پستونهای ناز مریم رو میخورد و با دستش اونا رو میچلوند
بعد بهش گفت که پاهاتو بده بالا میخوام بکنم تو کست و کیرش رو دم کس مریم گذاشت و با یه فشار اونو داخل کس مریم کرد. و بعد بهش گفت که داره ابم میاد و مریم بلند شد و جلوی کیر محمد دو زانو نشست و محمد کیرش رو دست مریم داد و مریم هم با دستش روی کیر محمد می کشید .بعد از چند بار عقب و جلو کردن اب محمد روی صورت و دهن مریم پاشید و مریم هم کیر محمد رو تو دهنش کرد و تمام ابش رو خورد.
محمد سرش رو برده بود عقب و حال میکرد. بعد هردو بیحال روی زمین افتادند.

نوشته: جوان خسته

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها