داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

دوازده ساعت (۲)

…قسمت قبل

قسمت دوم

دوش گرفتنم رو تموم کردم، آب رو بستم و همونجوری لخت اومدم تو اتاق اون رفته بود تو آشپزخونه و من حوله رو لبه تخت رو برداشتم و خودمو و سرمو باهاش خشک کردم، حوله رو رو دور خودم پیچیدم و رفتم توی هال و بهش گفتم که سشوار داری ؟ من باید خشک کنم وگرنه خیلی بی ریخت میشه موهام ! گفت آره عزیزم، اومد تو اتاق و از تو کشوش بهم سشوارش رو داد، بعد از اینکه کارم تموم شد صداش کردم و بهش گفتم یه شلوار بهم میدی! من همین تیشرت رو تنم میکنم. چون اومدنی جین پام بود دیگه نمیخواستم همون رو دوباره تو خونه بپوشم. رفت توی کشوش رو گشت و یه شلوار راحتی و نسبتا گشاد برا خودش رو آورد، خب منو شیوا اختلاف قد و هیکل داریم و شلوار مثلا گشادش برام مثل شلوار برمودای تنگ میشد! ازش گرفتم و گفتم برو بیرون اتاق که یکهویی ببینی بخندی ! رفت من هم حوله رو باز کردم گذاشتم رو پشت دری اتاق، شلوارش رو پام کردم، همونطور که حدس میزدم شلوار تا پایین زانوم می رسید، کیرمم که هنوز درست و حسابی نخوابیده بود توش بدجوری زده بود بیرون! تیشرتم رو هم پوشیدم و رفتم توی هال، به تیپ من خندید و گفت اونو ببین ! منظورش کیرم بود که تو شلوار زده بود بیرون! بهش گفتم دسته گل خودته دیگه عزیزم!
دیگه یک کم حالم جا اومده بود و مستی ام هم یک کم پریده بود، دیدم که هنوز بطری شراب روی میز هست و بهش گفتم، لیوان میدی، میخوام یکی دیگه بخورم! یه لیوان دیگه ریختم و نشستم همونجا، اونم لباسش رو عوض کرده بود و یه شلوارک با یه تاپ تنش بود، یه دید به تنش زدم و سعی کردم از رو تاپش نیپل اش رو پیدا کنم و ببینم، یک کم دیگه دور میز با هم گپ زدیم و تایم گذاشت، دیگه ساعت دوازده-یک رسیده بود، چراغای هال رو کم کرده بود و نور های کمرنگ دور سقف روشن بود، شراب و سکس باعث شده بود که خیلی تشنه ام بشه، یه لیوان آب ازش خواستم که بخورم، بعدش دستش رو گرفتم و دوباره رفتیم با هم روی تخت دراز بکشیم.
کنار هم دراز کشیده بودیم و به هم نگاه میکردیم، با زبون بی زبونی و فقط با دنبال کردن نگاه هم و چشمهامون داشتیم حرفها رد و بدل میکردیم، مجددا آروم رفتم سمت صورتش و بوسش کردم، لباشو آروم بوس میکردم، هر لب اش رو جداگانه بارها می بوسیدم و بعد میون لبهای خودم میگرفتم و میک میزدم، دلم نمیخواست تایمی که کنار همیم رو بدون لذت بردن فراوان از هم تموم کنم، تو ذهنم چیده بودم که حالا برای سکس بعدی چکار می‌خوام بکنم.
خودمو کشیدم روش و دوباره بدون اینکه خیلی وزنم رو روش بندازم لب بازیمون رو ادامه دادیم، این سری هیجان اولیه کمتری داشتم و میخواستم با آرامش لذت ببریم هردو، دستمو انداختم پشتش بلندش کردم تا بتونم تاپ اش رو دربیارم راحت، راضی و کیفور بودم از اینکه میتونم یکبار دیگه لذت درآوردن لباس اش رو داشته باشم، روش بودم و نشسته بودم روی پاهاش، داشتم بدن اش رو از سر شرتش تا گردن و صورتش دقیق نگاه میکردم، پوست صاف و سبزه اش رو برانداز کردم و رفتم پایین و نوک سینه اش رو با دهنم کامل گرفتم، آروم میک میزدم و هی از دهنم میاوردم بیرون و مجددا میک میزدم نوک هر دوشون رو، بعد از اینکه حسابی که نوکشون خیس و سیخ شدن با زبونم از وسط سینه اش میکشیدم پایین تا لب شرت و شلوارکش، یک کم اومدم پایین از اونجایی که روش نشسته بودم، خم شدم روش و همونطور که هنوز روش بودم و داشتم تو صورتش نگاه میکردم دستم انداختم پشتش و به کون و شرت و شلوارکش با هم چنگ زدم، یه جوری گرفتم که بتونم شرتش رو از تو شلوارکش هم بگیرم و بتونم هر دو رو بکشم پایین، همون‌طور چشم توی نگاه اش داشتم و دقیقا هر دو رو یک کم از پاش کشیدمش پایینتر، اما دیگه وضعیت بدنم روش اجازه نمیداد که کامل درشون بیارم یا حتی از زانو اش فراتر بره، اومدم کنارش نشستم و حالا که دستم آزاد و راحت بود دو لبه لباس رو گرفتم و تا قوزک پاش کشیدم پایین.
همون شرت قبلی رو پاش نکرده بود، حدس میزدم چون جلوی اون یکی زیادی خیس شده بود عوض کرده بود مثلا، اما این یکی هم شده بود مثل همون، عملیات لب بازی و زبون کشیدن روی بدنش انقدری تحریک اش کرده بود که کسش رو کاملا خیس کنه که به شرتش پس بده، پایین قوزک و پاهاش رو لمس کردم و بعد شرت رو کاملا از پاش کشیدم بیرون، آروم گذاشتمش کنار بالش خودم، دلم میخواست این شورت رو به یادگاری این شب قشنگ برای خودم بردارم و ببرم اما حیف نمیشد !
حالا دیگه اون لخت بود و من هنوز لباس به تن کنارش، تیشرت خودم رو تو یه حرکت از سرم کشیدم بیرون و پرت کردم کنار تخت! نگاهم رو کردم به اون مثلا شلوارم و جایی که نوک کیرم بود یه نقطه تقریبا بزرگ خیس شده بود یه نگاهی به اون نقطه و بعد به هم کردیم و سریع به کمر دراز کشیدم پاهامو دادم بالا تا شلوارمم یه تیکه بکشم بیرون از پام. حالا دیگه هر دو لخت بودیم!
بهش گفتم قبلی رو تو گفتی چیکار کنیم دیگه این سری به روش من پیش میریم، روغن طبیعی داری تو خونه؟! گفت اره روی اپن روغن زیتون هست، میخوای چیکار ؟!؟!
نگران نباش کاری ندارم!
بلند شدم رفتم آوردمش، درشو با احتیاط باز کردم و یک کم روغن ریختم کف دستش، گفتم بمال به هم دستتو که نریزه، اون خوابیده بود روی تخت و منم کنارش برعکس رو زانو شدم، موقعیتم رو جوری تنظیم کردم که با کمترین جابجایی حالت دستش تو دراز کش بتونه کیرم رو بگیره و بازی کنه و منم بتونم کسش رو بخورم. کیرم رو گذاشتم تو دستش و یه نگاهی بهش انداختم و بدون حرفی رفتم پایین، سرمو بردم لای پاش و شروع کردم کسش رو لیسیدن و خوردن، اینبار دلم نمیخواست دست ازش بردارم و ادامه دادم، کل کس اش رو میکردم تو دهنم و بعد چوچول اش رو بین لبام میگرفتم و میک میزدم، سرمو میچرخوندم و فشار میدادم به کسش تا بتونم زبونم رو همسو با چاک کسش کاملا بکنم توش، بیشتر صورت و دماغم کاملا با آب کسش خیس شده بود، داشت حال میکردم خودم از این وضعیت، صدای شهوتی اش رو دوباره درآورده بودم و داشت آروم ناله میکردم و آخ و جون میگفت، از اونور کیرم با دستش قشنگ چرب شده بود و وسط خوردنش گاهی آروم برام جلو عقب میکرد و میزد، سرمو آوردم بالا و بهش گفتم خیلی باهاش کاری نداشته باش، چندین دقیقه به همین منوال گذشت، نفس هاش تند شده بود و هی کونش رو میداد بالا تر که بتونه کسش رو بیشتر به سرم نزدیکتر کنه و فشار بده، منم محکم و محکمتر میک میزدم تا اینکه بالاخره یه آآآه نسبتا بلند کشید و کل بدنش رو کش‌ داد و منقبض کرد و ارضا شد.
خیلی سریع، تو همین حین و حال ارضا و تکون خوردن که بود اومدم روش، چون کیرم کاملا چرب بود و کسش هم خیس یکهو تو یه حرکت به راحتی همه اش رو فرو کردم توش، همون‌طوری روش بودم و اصلا تکون نمیدادم کیرم رو اون تو، هنوز از شدت ارضا داشت یک کم بالا پایین میکرد کون و کمرش رو، قشنگ داشتم با کیرم نبض زدن و تنگ و باز شدن کس اش رو دور کیرم میفهمیدم، آروم که گرفت، سرمو گذاشتم کنارش و بهش گفتم آخییش، ارضا شدی عزیزم، چون تا همین سی ثانیه پیش داشتم واسش میخوردم لبام هنوز از آب کسش خیس بود، چشا رو بستم و با همون لبا رفتم برا لب بازی، اینسری با ولع بیشتری داشتیم لبای هم رو میخوردیم، بعد که دوباره چشم تو چشم شدیم، هنوز کیرم توش بود و تکون نداده بودم، انقدر تنگ و خیس بود و پالس زده بود که بدون جلو عقب کردن هم کم مونده بود خودمم ارضا بشم همونجا، اما خیلی بنظرم زود بود دلم خیلی بیشتر از اینا میخواست، بخورده که گذشت با آهسته ترین ریتمی که میتونستم تازه آروم آروم شروع کردم به جلو عقب کردن، خیلی داشتم تمرکز میکردم که به لبه‌ی ارضا شدنم برسم و هی ول میکردم و تکون نمیدادم تا نیاد، چند باری اینجوری کردم و تا مرز اش رفتم، اما دیدم نمیشه و آروم کیرم رو کشیدم بیرون، دیگه نمیتونستم تو اون پوزیشن ادامه بدم وگرنه قطعا آبم میومد، به پهلو و روبه روی هم دراز کشیدیم تا جایی که میشد به هم نزدیک شدیم و پایین تنه‌مون رو نزدیکتر، یه جوری تنظیم کردم که کیرم به کسش برسه و بتونم لای چاک اش بکشم و بمالم، سعی میکردم تو اون موقعیت کیرم رو بکنم تو سوراخ کسش اما پوزیشنمون جوری نبود که کاملا بشه اینکارو کرد شکم هامون کاملا بهم چسبیده بود و نمیشد، یک کم از سر کیرم بیشتر نمیرفت تو ، هی میمالیدم به چاک کسش و هی همون‌جوری میکردم تو، داشتم لذتی وصف ناپذیر رو میبردم، سر کیرم خیلی حساس شده بود و هر لحظه رو داشتم به زور کنترل میکردم که نشم، ازش یک کم جدا شدم و اومدم عقب تر، رو تخت همونجایی که بودم دراز کشیدم به کمر و بهش گفتم بیا روش بشین، بلند شد و و روی به من اومد روم، اولش پاهاش رو گذاشت کنارم و با دستم سریع کیرم رو دم سوراخش تنظیم کردم و یه تیکه نشست رو کیرم، این پوزیشن باعث شد کیرم تا میلیمتر آخرش بره توی کسش، سوراخ کونش رو میتونستم روی خایه ام حس کنم، مطمئن بودم یکی دو تلمبه بیشتر نمیتونم تو این حالت دووم بیارم چون اینجوری خیلی تنگ و خیس بود و کیرم رو کاملا در برگرفته بود، دو سه بار که بالا پایین رفت بهش گفتم که اینجوری نه، زانوهات رو کمتر خم که بیان رو زمین، با دستم پاهاش رو دادم عقب تر که یک کم وضع رو متعادل تر کنم و کمتر کیرم توش باشه، حالا دیگه میتونست روی من خم بشه و سرش رو بذاره رو شونه ام، ازش خواستم که همین کارو بکنه، یک کم بغل هم آروم گرفتیم و بعد بیشتر لب بازی میکردیم و اون پشت هم داشتم آروم و با حواس پرتی با بوسه و حرف زدن کیرم رو جلو عقب میکردم، دستام رو بردم پشتش و کونش رو میگرفتم تو دستام و حسابی همه جای بدنش رو لمس میکردم، دستم رو بردم نزدیک کسش تا بتونم خیسی و باز شدن چاک کسش با کیرم رو قشنگ لمس کنم، دور و بر کس اش کامل خیس بود، با همون آب یک کم به سمت سوراخ کونش هم بردم و یه فشاری ریزی دادم، اما خیلی ور نرفتم، از قبل اینو میدونستم که کلا از کون دوس نداره. دیگه خیلی تو این وضع مونده بودم و به اندازه کافی لذتبخش بود برام، بهش گفتم همینو برگرد عزیزم، برگشت و منم دستم رو گذاشتم رو کمرش تا قوس بیشتری بهش بدم و کونش بیشتر بزنه بیرون، آروم با دستم کیرم رو هدایت کردم سمت کوسش، یک کم اومد عقبتر تا بره تو، منظره فوق‌العاده‌ایی شده بود و داشتم یه کوس باز شده با کیرم با یه سوراخ کون زیبا رو میدیدم، موهاش هم ریخته بود رو کمرش و به شدت از تصویر روبه روم راضی، و غرق در لذت بودم، با دستم بغلای کون اش رو گرفتم که بهش ریتم آرومی که دوست دارم رو نشون بدم، چند باری که جلو عقب کردم دستم رو ول کردم و دیدم که خودش گرفته ریتم رو. دیگه وقتش شده بود، یکی دو دقیقه که همونجوری آروم جلو عقب کرد خودم دیگه با دستم کیرم رو در آوردم و شروع کردم تند تند زدن برا خودم، اولین پاشش آبم خیلی زیاد بود و یه خط بلند از آب منی از ناف تا سینه ام روی خودم درست کردم ! دیگه باقی اش رو با لذت و فشار ریختش روی خودم، اونم همونجوری خم شده بود بود من و کونش قلمبه زده بود بیرون، بهش گفتم بیا کنارم، با دست چپم هدایتش کردم که بیاد کنارم دراز بکشه تا بتونم با به دستم بغلش کنم، اون دستم چون آبم روش دیگه بود رو همون کیرم نگه داشته بودمش. یک چند دقیقه آروم تو همون حالت بغلش کردم و بعد بهش گفتم که
عالی بود عزیزم، مرسی.
اونم منو بود کرد و گفت آره عزیزم، خیلی خوب بود، خیلی وقت بود که …
حرفش رو نصفه گذاشت اما میدونستم که منظورش چی بود، چون مدتها بود که سکس نداشت، تک به تک رفتیم و خودمون رو تو دستشویی شستیم، وقتی برگشتیم اون فقط یه شرت پاش کرده بود، همونی که کنار بالش من بود، دیگه دیر وقت بود و باید فردا میرفتم خونه، بهش گفتم فردا من چجوری صبح از اینجا برم سمت آزادی ؟ گفت خودم میبرمت، کنار هم همونجوری دراز کشیدیم و بهش گفتم برگرد تا بغلت کنم، رفتیم زیر پتو، دستم رو از پشت بردم سمت شرتش و کردم تو، خیلی این حرکت رو دوست دارم که وقتی میخوام بخوابم دستم رو کس باشه تا خوابم ببره اونم پاهاش رو باز تر کرد و داد بالا که قشنگ بتونم با یه دست کسش رو بگیرم، و هر دو همونجوری خوابمون برد…
صبح که بیدار شدیم منو رسوند و بالاخره دوازده ساعت تکرار نشدنی من به پایان رسید.

نوشته: شایان

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها