داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

خونواده سكسي ما9


;بعد از مدتي از خواب پريدم يه نگاه به ساعت كردم ديدم ساعت صبح به ياد شراره افتادم و ميدونستم الان خودشو پاره كرده ; هرچند سرشب يه كون اساسي به بابا داده بود ولي با ديدن اين همه كوس و كون و گير حتما حشرش بالا زده و داره بهم فحش ميده كه چرا نرفتم پيشش ; كمي اطرافمو نگاه كردم همه خوابيده بودن ; آروم از جام بلند شدم و رفتم طبقه بالايي و درو بازكردم ديدم شراره جونم خوابه و دستش لاي پاشه وقتي خوب دقت كردم ديدم انگشتش توي كوسشه و خوابش برده و تموم سيستمها هم خاموشه آروم از پشت بهش چسبيدم و اونو به سمت خودم كشوندم ; يهو برگشت و تا منو ديد زد زير گريه ; تعجب كردم و گفتم قربون همسر خوشگلم برم چرا گريه ميكني ; شراره گفت خيلي بي معرفتي من بخاطر رسيدن به از همه چيزم گذشتم ولي تو حاضر نشدي منو توي اين سكس زيبا شركت بدي ; ميتونستم بيام پايين و خودمو قاطي سكستون كنم ولي به احترام قولي كه بهت دادم نيومدم ولي تو بعد از سكست حتي به ياد منم نبودي ; دريغ از يه سرزدن كوچولو ; اونو توي آغوش كشيدم و ازش معذرت خواستم و گفتم شراره جون من واسه خودت بود كه گفتم تونباش چون ديدي چه بلايي سر مامان آورد كون مامان تمومش پاره شده و خون مالي شده ; شراره گفت خوب من با تو و بابا حال ميكردم يا فقط به شاهين اجازه ميدادم از جلو باهام حال كنه هرچند بهت قول دادم جلوم فقط مال تو باشه ; ولي خودت بهمگفت سوراخكون من ارتجاعيه و دوباره به حالت اول برميگرده ; من بهش گفتم درسته مثل اول ميشه ولي دردش رو چي ميتونستي تحمل كني ديدي كه مامان واسه چند لحظه از حال رفت. حالا هم اگه دوست داشته باشي دير نشده ميتونم تو رو هم وارد اين سكس كنم بعنوان سورپرايز مجلسمون. خوبه ; شراره خنديد و گفت شهرام واقعا ازت بخوام اينكارو واسم ميكني ; گفتم عزيز دلم من اينهمه خوشي و لذت رو مديون تو هستم درسته كه با هم شرط و قرار گذاشتيم ولي اگه بگي همه چي ماليدست ميگم چشم چون ميدونم تو اينجوري دوست داري و چيزي رو كه تو دوست داشته باشي منم دوست دارم ; درب اتاق آروم باز شد و از لابلاي درب سمانه وارد اتاق شد يه لحظه يكه خوردم و موندم چي بگم چون بدجوري سه شده بود داشت دروغم رو ميشد كه يهو شراره از جاش بلند شد و پريد سمت سمانه و همديگه رو بغل كردند و لباشون روي لب همديگه قفل شد و مثل دوتا زن و شوهر از هم لب ميگرفتند. بعد از چند دقيقه ماچ و بوسه تازه فهميدم كه خانمها از سال قبل با هم دوست بودند و چند مورد هم با هم سكس داشتند ولي بعلت جابجا شدن منزل ما اونا ديگه همديگه رو نديده بودند ; چون بعد از انحصار وراثت اموال بابا بزرگ ما از خونه قبليمون اومديم توي اين خونه كهمربوط به بابا بزرگ بود ; سمانه گفت شهرام خيلي بي معرفتي چرا نگفتي شراره همسرته ; شراره پريد وسط حرفش و گفت شهرام علاوه بر اينكه همسر منه برادر منم هست تازه ما ميخواستيم شما رو سورپرايز كنيم و از حالا منم به جمعتون اضافه بشم. زياد نپرس بعدا همه چيزو واست تعريف ميكنم و شراره دست منو گرفت و به اتفاق سمانه به سمت پايين حركت كرديم.همه خواب بودن جز ما سه نفر شراره سمت من اومد و منو بوسيد و گفت با اجازه شوهر گلم ; منم گفتم صاحب اختيار خودتي هر كاري دوست داري بكن منم همون رو دوست دارم. و رفت سمت سمانه و شروع كردن به لخت كردن همديگه ; واي خداي من هر چه از اين بدنها بگم كم گفتم هركدوم از ديگري قشنگتر ; بدنها تراشيده با باسنهاي گرد و سينه هاي برجسته و ايستاده ; هردو بدن تقريبا برنزه و خوش تركيب. تا من تو اين كف و احوال بودم اونا مثل مار بهم پيچيده بودند و لاي كوس همديگه رو ميليسيدن و آخ و اوخشون بالا رفته بود كه منم بيكار ننشستم و رفتم كمكشون و كمي سينه هاي شراره رو ميخوردمو كمي هم سراغ سمانه ميرفتم ; يه لب از سمانه يه لب از شراره ; يه زبون توي كوس شراره يه زبون توي كوس سمانه. بوي شهوت تموم خونه رو ورداشته بود و چوچول هردوشون تيزه كرده بود و برجسته شده بود ; بصورت رفتن لاي پاي همديگه و كوسهاشونو روي كوس هم ميماليدند و ناله هاشون بيشتر ميشد ; چشماي خمارشونو نفسهاي تندي كه ميزدند نشانگر شهوت بالاي اونابود و معلوم بود كه واسه ارگاسم شدن آمادگي كامل دارن ; منم سريع رفتم واونا رو روي هم بروي سينه خوابوندم و از پشت كه بهشون نگاه ميكردم كوس شراره روي كون سمانه بود و دو تا كوس خوشگل مثل يه خونه دوطبقه جلوي من خودنمايي ميكردن و ابتدا كيرمو كردم توي كوس سمانه كه پايين بود و با انگشتم سوراخ كون شراره رو ميماليدم و بعد از چند تا تلمبه كيرمو درآوردمو كردم توي كوس شراره و با انگشتم كون سمانه رو ميماليدم ; اونا هم بيكار ننشستن و همديگه رو خوب ميماليدن ; اونقدر اين كار رو تكرار كردم تا اينكه هر دو نزديك شدند به ارگاسم شدن و منم شدت تلمبه هامو بيشتر كردم تا با اونا ارضا بشم و هرسه تاييمون با جيغ و داد زدن بلند ارضا شديم وقتي كه هركدوم به طرفي افتاديم و تا به خودمون اومديم ديديم همه دارن ما رو نگاه ميكنن و همگيبا هم واسهما كف زدن و هورا كشيدن و شاهين با چهره بهت زده گفت شهرام ايننازنين خوشگلواز كجا آوردي اين وقت صبح ; گفتم اين نازنين همينجا بود ولي گذاشتم تا سورپرايزتون كنم ايشون همسرمه شراره خانوم يابهتربگم خواهرجونم شراره. شاهين گفت به به خيلي ناقلا شدي شهرام واقعا دست مريزاد آفرين منكه يكه خوردم. عجب تيكه ايه ; دمت گرم شهرام ; تو كه حالتو كردي حالا نوبت من و كامران خانه كه باهاش حال كنيم البته با اجازه شما اول بعدشم با اجازه خانوم خانوما شراره جون گلم. كه شراره پريد وسط حرف و گفت شاهين خان تعريف كيرتونو خيلي شنيدم و اينكه كسي جز مامانم زيرش تحمل نياورده ; خوب منم طالبم امتحانش كنم ولينه باتفاق بابام بلكه خودم و خودت تنها و از كسي كمك نگيري ببينم چندمرده حريفي ; و باتنازي اومد سمت شاهين و يه لب خوشگل از شاهين گرفت و با دست از روي شورت كير شاهينو لمس كرد و گفت امممممممممم عجب چيزيه بايد خوردش تافهميد چيه و شورت شاهينو كشيد پايين و بادستاش به آرومي كير شاهينو لمس كرد و باهاش بازي ميكرد اونو خوب ورانداز كرد بالاشو پايينشو زير و بمشو خوب نگاه كرد و گفت شهرام خان با اجازه شما ميخوام دوستتو روشو كم كنم. منم گفتم هر چي تو بخواي و بگي همونه. شراره با زبونش به نوك كير شاهين يه ليس كوچولو زد شاهين با گفتن اوف فففففف جوابشو داد و شراره سر كيرشو توي دهانش برد و تا نصفه كيرشو كرد توي دهانش و محكم شروع به مك زدن كرد و اونو با فشار از دهانش بيرون آورد كه صداي آخخخخخخخ شاهين بلند شد و شراره زبونش رو از زير تخم شاهين تا زير كله كيرش كشيد و شاهين رو تا سر حد جنون پيش برد و شاهين رو هل داد روي تشك و خودش رفت و روي سينه شاهين نشست و كوسشو تنظيم كرد با دهان شاهين و شاهين هم با استقبال از كوس شراره شروع به ليسيدن كوس خوشگل شراره شد و تموم صورت خودشو به كوس شراره ميماليد آب كوس شراره تموم صورت شاهين رو خيس كرده بود و وقتي آب كوسش خوب راهافتاد شراره خودشو عقب كشيد و دهانه كوسشو با كير شاهين تنظيم كرد و آروم آروم سر كير شاهين رو وارد كوسش كرد و با چندينبا بالا و پايين شدن كيرشو به زحمت تا دسته توي كوس خودش جا كرد و بعد از مكث كوتاهي شروع به بالا پايين شدن كرد از تنگي كوس شراره كه لبه هاي كوسش مثل حلقه دوركيرشاهين رو گرفته بود شاهين خيلي زود به اوج لذت رسيد و شدت تلمبههاشو بيشتر كرد و سريع از زير شراره بلند شد و سمانه رو صدا كرد و كيرشو چپوند توي دهان سمانه و تموم آبشو خالي كرد توي دهان سمانه. تموم حال كردن شراره با شاهين دقيقه نشد ; همگي آج و واج و حيرت زده داشتيم اونا رو نگاه ميكرديم و شاهين هم با خجالت سرشو زير انداخت و گفت با وجودي كه امشباينهمه حال كرده بودم و آبم بايد خيلي ديرتر از اينها ميومد ولي اقرار ميكنم كم آوردم نميدونم چكار كردي كه آبم اينقدر زود آومد ; شراره هنوز ارضا نشده بود واسه همين من رفتم سمتش و بلندش كردم و اونو سر پا چسبوندم به خودم و پاهاشو آوردم بالا و كيرمو به كمك سمانه كردم توي كوسش و مثل يه بچه اونو تو بغلم گرفتم و بالا و پايين كردم و سمانه هم از زير با زبونش كون شراره رو ليس ميزد تا با هم ارضا شديم و روي تشك دراز شديم.كنار هم خوابمون برد حدود ساعت قبلاز ظهر بيدار شدم فقط مامان بيدار بود و توي آشپزخونه مشغول تدارك نهار بود سردرد عجيبي داشتم نميدونستم از بيخوابيه يا اينكه از سكس زياد بود فكر كنم نسبت به سن و سالم زيادي از خودم كار كشيده بودم. بهر صورت با بيحالي رفتم صورتمو شستم و صبح بخيري به مامان گفتم و رفتم توي اتاق خوابم لباس مناسبي رو پيدا كردم و پوشيدم ; يه دستي به سر و گوشم كشيدم و رفتم توي پذيرايي ديدم همه آش و لاش خوابن ولي اثري از شراره و شاهين نيست.

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها