داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

خونواده سكسي ما8


;به شاهين پيشنهاددادم همينجا توي پذيرايي چون بزرگتره كارمونو شروع كنيم ; اون هم قبول كرد و من هم تشك دو نفر آوردم و انداختم گوشه پذيرايي كه جاي خالي داشت و مامانو كشوندم تا اونجا و شروع به لخت كردنش كرديم و اونو لخت مادرزاد كرديم ; تا سمانه اين صحنه رو ديد از دستهاي بابا خودشو خلاص كرد و اومد پيش ما و مستقيم سرشو برد لاي پاي مامان و براي چندلحظه خيره به كوس مامان شد و خيلي آروم گفت خداي من عجب كوسي داره با اين سن و سال هنوز گوشتهاي دورش تپل هستند و پلاسيده نشده با وجود اينكه اينهمه ازش كار كشيده ; منم آروم رفتم سمت سمانه و گفتم چيه كوس مامانم خوشگلهنه ازش خوشت اومده ; گفت شهرام معركه است فوق العاده زيباست ; خوش بحال شما و شاهين كه امشب اونو ميگايين. گفتم قابل شما رو نداره ميخواين ميل كنيد نوش جانتون ; سمانه گفت شهين خانوم ناراحت نشه منكه از خدامه ; گفتمتموم حالتو بكنه نترس ;منتظر پايان حرفم نشد و سرشو چپوند لاي كوس مامان و شروع كرد مثل آدماي گرسنه كوس مامانو خوردن واي جيغ و داد مامانو در آورده بود كه بابا سمانه رو بلند كرد وگفت بچه ها بهش صفا ميدن تومال منو بيارسرحال و كيرشو تادسته چپوند تودهن سمانه و اونم شروع به خوردن كيربابا كرد و منم با هماهنگي باشاهين خوابيدم زير ومامان اومد روي سينه من و كيرمو با كوسش در حالي كه آب ازش سرازير شده بود تنظيم كرد و كيرم وارد كوس مباركش شد چقدر ليز شده بود و براحتي تادسته رفت ته كوس مامان ومامان يه جيغ از سر لذت نه از تنگي و فشار كوسش زد و حالا نوبت شاهين بود ; به شاهين گفتم اصلا رعايت حال مامانو نكنه و اونطوري كه دوست داره كون مامانو بكنه اونماول كمي واسهمامان ليس زد و بعد هم با آب دهنش اول كونمامانو خيس كرد بعد هم كير خودشو و با يه فشار كيرشو كرد توي كون مامان براي يك لحظه ديدم كه مامان چشماش به اندازه يك سيب بزرگ شد و زبونش بند اومد ; نميتونست داد بزنه ; كمي تكونش دادم تا بخودش بياد كه يهو داد زد كامران سوختم ; جر خوردم ; اينو ميگن كير الهي كهمن فداي اين كير بشم ; بابا برگشت و ديد چه كير گنده اي توي كون زنشه و زنش داره از خوردن اين كير و پركردن شكمش توسط اين كير لذت ميبره ; بابا گفت عزيزم نوش جونت بخور وقتي كه تو سيراب ميشي از كير منم لذت ميبرم و خوشحال ميشم نوش جون ;الان ميام چون مال منم بايد ساك بزني و اومدبالاي سر من و كيرشو كرد تو دهن مامان.واي خداي من باورم نميشد سه كير همزمان تو سوراخهاي مامان بود و داشت از اونها لذت ميبرد شاهين تازه تلمبه زدنشو شروع كرده بود و كلفتي كيرش توي كون مامان جارو واسه كير من توي كوس مامان تنگ كرده بود و كردن كوسش تازه به من حال ميداد چون خيلي از گشادي كوسشو بر طرف كرده بود و كوسش واسه من تنگ تنگ شده بود. من نميتونستم زياد كيرمو تكون بدمميترسيدم در بياد ديگه با ضخامت كيري كه توي كونش بود نتونم كيرمو دوباره تو كوسش كنم ; اما شاهين با حرص و ولع كونمامان رو ميگاييد ; اونقدر عقب و جلو كرد تا من نزديك به ارضا شدن شدم و مجبور شدم جامو بدم به بابا و از زير مامان در بيام و بابا با كمك شاهين شروع به گاييدن مامان كردند ; مامان همش ميگفت خدايا شكرت بلاخره به آرزوم رسيدم و يه كير ديگه غير از كير خانوادم رو زيارت كردم نوش جونم حقمه لايق اين همه كير هستم بكنيد منو جرم بديد پارم كنين ; محكمتر منو بكنيد ; اين حرفها باعث جري تر شدنشاهين و بابا شد و اونو تا اونجا كه ميتونستند ميكردن. منم پاي كارسمانه بودم و داشتم از كوس اونو ميكرد ولي تموم نگاهم به گاييدن مامان بود. صحنه بسيار جذاب و ديدني بابا با اينكه زير بود و عملا كار زيادي نميتونست بكنه و خيلي تقلا ميكرد و خودشو بالا و پايين ميكرد چون بزرگي كير شاهين سوراخ كون مامان رو پر كرده بود و باعث شده بود كوس مامان تنگ تر بشه و بابا هم از اين تنگي كوس مامانمثل من خوشش بياد و با ولع بيشتر اقدام به كردن كوس مامان بكنه ; كه همين باعث فعاليت شديد بابا شد و آبش رو با تمام قدرتش توي كوس مامان خالي بكنه و همزمان نيز منم آبمو با فشار توي كوس سمانه خالي كردم و بابا هم بعد از چند لحظه كيرش خيلي آروم از كوس مامان بيرون افتاد و مامان به تنهايي زير پاي شاهين بود و داشت كون ميداد ; شاهين مامان رو به بغل خوابوندش و از كون شروع به كردنمامان كرد و بعد از مدتي پوزيشن رو عوض كرد و مامان رو به پشت خوابوند و رفت وسط پاش و به جاي اينكه بذاره توي كوسش محكم چپوندش توي كون مامان و مامان هم همش جيغ ميكشيد راستش هيچ متوجه نشدم كه مامان آيا ارضا شد يا نه ولي بعد از برنامه سئوال كردمو گفت همون موقع كه بابات ارضا شد منم شدم و موقعي كه شاهين روي بغل منو خوابوند و كونمو ميگاييد براي بار دوم و سومين بار هم با شاهين ارضا شده بود.خلاصه شروع به عقب و جلو كردن كيرش كرد و تندتند تلمبه ميزد ; بعد از چند دقيقه مامان رو بلند كرد سرپا و چسبوندش به ديوار و از پشت مجددا كون مامان رو فتح كرد ; توي اين پوزيشن كون دادن خيلي سخته و كون كردن اوج لذت رو داره ; مامان كمي از ديوار فاصله گرفت و به سمت پايين خم شد تا كون دادن براش راحت تر باشه و حالا كاملا كمر مامان تو دستهاي شاهين بود و با عقب جلو كردن كمر مامان كير شاهين بيرون ميومد و به ته كون مامان كوبيده ميشد ; ميديدم كه مامان ديگه ناي مقاومت نداره و پاهاش زير تنش سست ميشد كه نعره هاي شاهين بلند شد و از صداي داد زدن شاهين ماماننعره هاي شاهين بلند شد و از صداي داد زدن شاهين مامان نيز حشري تر شد و جيغ هاشو بلندتر كرد و محكم چوچول كوسشه ميماليد و هردو همزمانبه اوج لذت رسيدند و بيحال كف اتاق افتادند ; خداي من علاوه بر اينكه آب شاهين از سوراخ كون مامان داشت بيرون ميزد از بالاي سوراخ كون مامان نيز چند قطره خون سرازير شده بود كه فهميدم از فشار ضخامت كير شاهينه. بالاي سرش رفتم و نوازشش كردم و بوسيدمش و گفتم مامان خوبم از كون دادنش راضيه ; با بي حالي برگشت و گفت دست پسر گلم درد نكنه توي تموم عمرم حتي تعريف همچين كيري رو از كسي نشنيدم چه برسه كه ببينم ; فقط يه كم شهرام جون كونم سوزش داره ; گفتممامان كجاي كاري كونتو پاره كرده نفهميدي ازبالا يه كم چاك خورده و خون اومده مامانبجاي اينكه بترسه و ناراحت بشه با رضايت كامل گفت عيبي ندارم پسرم خوب ميشه اما مهم اينه كه من يه كير حسابي پيدا كردم و تا صبح هم نميذارمش بخوابه بايد از همه طرف كونمو جر بده بابات رو هم بگو حالا ديگه آزاده سمانه جونو ببره توي اتاق خوابمون و هركاري ميخواد باهاش بكنه من از اين به بعد كونم مال شاهين جونه ببينم شاهين كونم بهت مزه داد ; شاهين گفت خانم جون تا حالا كونهاي زيادي كردم اما هيچكدوم تا حالا زير پام تا اين حد دوام نياورده هر كدومشون بعد از يك بار كه ارضا مبشدند فراري ميشدند. اما من متوجه سه بار ارضا شدن شما شدم ولي كم نياوردي و تا آخرش پا به پام اومدي. اگه دوست داشته باشين و منو لايق بدونين دلم ميخواد امشبو تا صبح كنارتون باشم و حال كنيم. و اگه بزرگواري كني و منو غلام خودتون بدونين هر چند روز يكبار باهاتون سكس كنم ; مامانكه آب از لب و لونچش سرازير شده بود گفت بايستي از كامران جونم اجازه بگيرم كه شاهين پريد وسط حرف مامان و گفت اصلا هر چند روز يه بار منو سمانه جون دعوتيم پيش شما و جاتونو با هم عوض ميكنيد ; اين پيشنهاد رو به كامران خان ميديم ; شهرام هم ميشه تك نخودي من كه ميدونم كامران خان هم مثل من عاشق كونه خوب من و اون كون تو و سمانه ميزاريم كوسهاي شما هم واسه شهرام خان. منم گفتم عاليه از اين بهتر نميشه فقط ميمونه راضي كردن بابا. مامان گفت با اين پيشنهاد اونش با من كارتون نباشه كه يهومن بخودم اومدم و گفتم هي خبري از سمانه و بابا جون نيست بريم ببينيم رفتن كجا و چه ميكنن ; كمي گوش وايساديم سر و صداشون از توي اتاق ميومد. رفتيم سمت اتاق خداي من چه ميديديم بابا سمانه رو به كمر خوابونده بود و دستهاشو به تخت بسته بود و پاهاي سمانه رو تا دور سر سمانه بالا برده بود و اونا رو با هم به تخت بسته بود و داشت سمانه رو از كون ميگاييد و سمانه هم با رضايت كامل همش ميگفت كامي من بهتر كون ميدم يا شهين جون ; بابا هم ميگفت عزيزم كون تو بهتره و بهتر هم كون ميدي. سمانه عزيزم از اين به بعد هفته اي دو سه بار بايد بياي و بهم كون بدي باشه اونم ميگفت قربون اون كير خوشگلت برم كون كه قابلي نداره ; دو سه روز چيه اگه داداش شاهين بذاره هر روز ميام خونتون بهت هم كوس ميدم هم كون. اينقدر واسه هم تعارف تيكه پاره كردن تا اينكه بابا با داد زدن خودشو به مرز ارضا رسوند و كيرشو از كون سمانه بيرون آورد و به سمت دهان سمانه برد و بعد از چند بار فشار دادن كيرش آبش با فشار پاشيد توي صورت سمانه.حدود ساعت بامداد بود كه همگي از زور خستگي فعاليت شبانه هركدام به سمتي دراز كشيده بوديم و از لذتي كه توي سكس برده بوديم بدنمون واسه يه خواب ناز آماده شده بود و كم كم داشت خوابمون ميبرد.

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها