داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

خاطره کون دادن محمد

سلام دوستان اولین باره داستان مینویسم
این دستان واقعیه ولی اسما واقعی نیستن
این خاطره مال خیلی وقته اون زمان۱۷یا۱۶ سالم بود الان ۲۵ سالمه اون زمان من همیشه خونه بودم حوصلم که سر می رفت با دوستم میرفتیم پارک پارک هم نزدیک خونه مون بود…بگذریم…دوستم یه رفیق داره اسمش علیه
علی ازم بزرگتر بود باهم خوب بودیم همیشه میشستیم توی پارک بگو بخند کم کم با دوستاش آشنا شدم یه چند وقت گذشت علی بهم گفت میخوام بریم پیکنیک میای گفتم کی گفت فردا ظهر گفتم باش گذشت ساعت۲ یا ۳ زنگ زد گفت بیا
بیرون من دم خونم رفتم بیرون دیدیم علی سوار ماشین ۵نفر هم سوارن با خودم میشیم ۶ نفر یه نفر از بچه ها نمی شناختیم که راننده ماشین بود علی رو گفتم کیه؟؟ گفت پسر عموم
سوار ماشین شدم خودمم لاغرم بودم یه جوری جا شدم رفتیم قرار بود کنار دریا بشینیم ولی شلوغ بود بچه ها الکی بهانه آوردن رفتیم بیابون یه جای رسیدم خلوت پتو پهن کردن نشستن عرق خوری کردن نمی دونستم میخوان عرق بخورن هر چقدر تعارف کردن گفتن بخور بخور ولی نخوردم دیگه بیخیال شدن نشستیم بگو بخند تا عرق تمام شد…علی گفت بریم خونه سوار ماشین شدیم یکی کنارم نشسته بود اسمش سعید بود بچه خیلی خوشگل سفید بود خیلی مست بود همش میخندید یه لحظه سرشو نزدیک گوشم کرد آروم گفت بچه ها میخوان زورگیرت کنن و با صدای بلند خندید گفتم داره شوخی میکنه صدای آهنگ بلند بود تا به خودم دیدیم داریم میریم سمت یه تپه ای که پشتش آب جمع بود ایستادیم راننده ماشین اسمش امیر بود اومد سمتم دستمو گرفت گفت بیا کارت دارم من فهمیدم دستشو زدم فرار کردم ولی خوب فایده نداشت هر چقدر دویدم به جای نرسیدم خلاصه گرفتنم بردنم پشت تپه امیر یه پتو پهن کرده گفت شلوار دربیار من قبول نکردم یه نیم ساعت کتکم زد هر چی قسم خوردم بابا من کونی نیستم بیخیال شو قبول نکرد قسمش دادم فایده نداشت
با زور گرفتم شلوار کشید پایین البته بگم من خودم شل گرفتم دیگه التماس گریه فایده نداشت دلش سنگ بود شرتم کشید پایین یه دستش رو کیرم بود یه دستش رو کونم گفتم امیر دست به کیرم نزن اون گفت گوه بخور شروع لیسیدن کونم یه ۵ دقیقه گذشت بلند شد شلوار شرتمو کامل درآورد از پام پیراهن هم همین طور لخت لختم کرد اون موقعه هوا هم سرد بود شروع کرد بوسم کرد لبو بوسید سینه هام خورد دستشم تو کونم بود بلند شد پاهام گرفت زد بالا هفتیم کرد سوراخمو لیسید یه چند دقیقه کیرشو نزدیک سوراخ گذاشت کم کم فشارش داد ۵ دقیقه اروم اروم کردم . خوابید روم بوسم میکرد میخواست لب بگیره من نمیذاشتمش کم کم سرعت تلمبه زیاد کرد من از درد داشتم میمردم از بوس کردن دست کشید خودشو بلند کرد دو تا پاهام نزدیک صورتش کرد انگشت پای چپ یه گاز گرفت جوراب از پام کشید شروع کرد خوردن چند دقیقه گذشت ایستاد گفت ساک بزن منم ایستادم رو زانو ساک زدم ۵ دقیقه ساک زدم گفت بخواب رو کمرت تو بلد نیستی خوابیدم اومد کیرشو گذاشت تو دهن شروع کرد به تلمبه زدن از اینقدر زد تا آبش اومد ریختش تو بلند شد رفت من حالم بد شد بالا اوردم امدم لباس بپوشم علی امد سمتم گفت لباس نپوش هنوز کار داریم بگیر بخواب خوابیدم رو شکمم علی نشست رو رونم کیرش شق نمی شد هی تف میزد جق میزد اینقد تف کرد دهن خشک شد دستشو گذاشت جلو صورتم گفت تف کن من تف کردم با کیرش بازی کرد تا یکمی کیرش جون گرفت اول لاپای زد.گوشامم میخورد تا کیرش خوب شد یه تفی ازم گرفت مالوند به سوراخ کونم کیرشو وحشیانه کرد تو شروع کرد به تلمبه زدن… با دستش کمر با سرم فشار می داد هی می گفت تو کونی کونت پارست تا آبش اومد ریختش رو کمرم با یه کهنه پاکش کرد رفت گفت حواست به جعفر باشه کیرش کلفته بعد دو دقیقه جعفر اومد کیرش بزرگ بود بهم گفت نترس امیر با علی سوراخت گشاد کردن زیاد درد نداره خوابید کنار یه پام با دست گرفت بردش هوا با یه دست بقلم کرده چسبیده بوده بهم گفت پات همینطوری نگه دار کیر گذاشت دم سوراخ آروم گذاشت داخل صدام در اومده بود گفتم جعفر پارم کردی یکم خندید گفت یکم صبر کن دردش میره کیرشو تا ته کرد داخلم حتی تخماشو حس میکردم گریم گرفته بود دو بار محکم زد لپ کونم اروم اروم تلمبه سرعتش بیشتر شد از اون طرف گردنم داشت میخورد کیرشو دراورد گفت داگی شو من داگی شدم ایستاد کونم گرفت اورد بالا کیرشو گذاشت داخل یه چند دقیقه تلمبه زد تا ریختش تو جعفر رفت بجاش رضا امد کیرشو گذاشت رو برو صورتم گذاشت گفت جق بزن منم زدم براش یکم گذاشت …سرشو اورد سمت لبم لب گرفت زبونشو گذاشت دهنم چرخوند ۱۵ دقیقه همینطوری لب میگرفت من جق میزدم براش خوابید روم لب میگرفت برا همدیگه جق میزدیم بعدش خوابید رو کمر گفت بشین روش کیرشو گرفتم گذاشتم دوم سورخ اب کیر جعفر تو کونم که بود نم نم ریخت روش کیرش دراز بود ولی کلفت نبود خیلی راحت رفت داخل کم کم بالا پایین کردم تا چند دقیقه گذشت با دوتا دستاش کونم باز کرد شروع کرد خودش تلمبه زدن محکم میزد صدام صداش در امده بود ۱۰ دقیقه گذشت درش اورد گفت بشین کیر گذاشت جلو صورتم جق زدم تا ریختش تو صورتم گفت یکم ساک بزن یکم ساک زدم رفت
تا الان ۴ نفر کردنم سعید با احمد موندن رضا رفت…احمد امد سمتم خوابید کنارم گفت ساک بزن من شروع کردم دستش گذاشت رو موهام فشار سرمو سمت کیرش اورد اینقدر ساک زدم تا آبش امد ریختش تو دهنم من قولتش ندادم تفش کردم رو کیرش بلند شد دوتا لگنام گرفت اورد بالا از رون کمر اورد بالا هفتی جوری که انگشت پام میخورد به زمین …گردنم درد گرفت از بس خمم کرده او یه تفی زد به سوراخ کیرشو تا ۲۰ دقیقه تلمبه میزده هر ۳ یا ۴ دقیقه یه رو صورتم تفی میزد تا ابشو ریخت تو کونم بعدش خوابوندم رو شکمم برعکس روم خوابید طوری که سرش سمت پام بود پاش سمت سرم گفت نگاه کن این طوری پام بلیس زبونشو گذاشت رو کف پام تا انگشت کشید منم مثلش پاشو لیسیدم همین پا لیسی کردیم کیرش دوباره شق شد کیرش گذاشت تو سوراخ گفت بهم دو تا انگشت پام بزار تو دهنت منم گذاشتم دهنم اون شروع کرد به کردن نزدیک ۴۰ دقیقه کردم تا ریختش تو تا ازم دست کشید رفت
بعد احمد سعید امد سمتم اروم بهم گفت عشقم میخوای یه کاری کنم ولی بین خودمون باش گفتم چی چیزی نگفت فقط بوسم کرد رفت سمت کیرم برام ساک زد کیرشم اورد سمتم با دست اشاره کرد به کیرش من شروع کردم براش ساک زدم همین طوری ساک میزدیم چند دقیقه گذشت گفت هفتی شو هفتی شدم کیرشو کرد تو سوراخ ارم ارم تلمبه میزد برام جق میزد کیرشو دراورد بلند شد خیلی آروم نشست رو کیرم تا نصف کیرم تو سوراخش بود سوراخ تنگ تنگ کیرم تو کج میشد خوابید روم شروع کرد لب گرفتن …اروم اروم کیرومو کردم توکونش…لبشو گذاشت پیش گوشم اخ معصومانه میکرد تو گوشم هوا سرد بدنش گرم دستم میکشم رو کمر تا لپ کونش فشار دادم کشیدم رو رون تا ساق پاش فشار میدادم کف پاش یه قلقی کردم چشمش بسته بود بازش کرد تو چشم نگاه کرد لبخند ملیح کرد لبو خیلی دوستانه بوسید گفت که دوست ندارم کسی اذیتت کنه ولی دستم من نیست خودش برا خودش جق زد ابشو ریخت رو سینه ام
من سرعت تلمبه یکم بیشتر کردم ابشو ریختم تو
یکم ناراحت شد ولی چیزی نگفت فقط شورت پوشید داشتم خودم خشک میکردم امیر بدو بدو امد سمتم گفت زود داگی بشو نامرد سیر نشده بود داگی شدم کیرشو خیس کرد کردش تو چند دقیقه کرد گفت بچرخ چرخیدم دوتا پام داد بالا یکم لیسید گفت با پات جق بزن منم زدم چند دقیقه گذشت دوتا پام جفت کرد کیرشو از بینش رد کرد دوباره گفت بچرخ سجده کن دوتا پام جفت کرد لیست یکم…انگشتش هم میکرد تو کونم کیرشو دراورد خیلی تلمبه کرد تو و با دستش پهلومو میگرفت میبرد جلو عقب طولی نکشید کیرشو ابشو ریخت رو کف پام گفت بچرخ میخوام برات ابتو بیارم نمی دوست سعید کردم انگار …خوابید کنار دستمو گذاشت پشت کمرش سینه پهلو زیر بغل و خورد بعد اومد رو لبامو خورد گفت زبونت در بیار بخورم در اوردم زبون گذاشت تو دهنش می مکید با دستش برام جق زد تا آبم اومد لباس پوشیدم سوار ماشین شدم برگشتم خونه تا ۱ سال نمی تونستم از خونه در بیام همش میترسیدم

نوشته: محمد

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها