داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

تجاوز به آرش

داستانی که میخوام تعریف کنم یک تجاوز هست برای چند سال پیش زمانی که ۱۷ سالم بود.
تابستون بود و خانوادم به خاطر فوت یکی از اقوام دور به همدان رفته بودن، من چون حوصله نداشتم گفتم نمیام و خونه میمونم، اولین بار بود مدت زیاد تنها میموندم هیچوقت بیشتر از ۲ ۳ روز نشده بود ولی خب گفتن تا هفتم متوفی میمونیم، گفتم اشکالی نداره و حوصله ندارم.
چند روز شده بود که تنها بودم، یک شب تازه از حموم اومده بودم، با یه شورت اسلیپ سفید دراز کشیده بودم رو تخت تو گوشی میچرخیدم، چراغ ها هم همه خاموش بود که یکم بعد از آشپزخونه یه صدایی اومد، فکر کردم باد زده چیزی رو انداخته ولی دوباره یه صدایی اومد، رفتم دیدم چراغ آشپزخونه روشنه، اومدم سمت آشپزخونه که ببینم چیه که یکدفعه یه نفر از پشت اومد منو گرفت و با دستش دهنمو گرفت، تقلا کردم بیام بیرون ولی نمیتونستم، با اینکه ۱۷ سالم بود ولی ظاهرم مثل ۱۲ ۱۳ ساله ها بود، بلوغ دیررس داشتم و یه پسر لاغر و ظریف بودم تا ۱۹ سالگی هم همینطور بودم. گفت صدات در بیاد خفت میکنم، منو همونجوری کشوند سمت چراغ ها و بقیه چراغا رو روشن کرد، گفت حالا آروم دستمو برمیدارم خودت میگی طلا پول هرچه دارید کجاست، گفتم به خدا من هیچی نمیدونم داخل خونه چیزی نگه نمیداریم هرچی میخوای بردار ولم کن، باور نمیکرد و اینقدر گفتم و قسم خوردم تا اینکه گفت دست خالی که نمیتونم برم، دستش که دور گردنم بود رو آورد پایین گذاشت روی رانم و گفت خوب سفید هستی، گفتم تروخدا ولم کن هر چی میخوای بردار، گفت هشش صدات در بیاد میکشمت، رونم رو میمالوند و خودشو از پشت چسبوند بهم، دستاش زبر و زمخت بود و خیلی قوی. سرشو آورد پایینو لای گردنم نفس میزد. یکدفعه منو برگردوند با یه دستش گلوم رو گرفت و لباساشو درآورد. ریش داشت، تقریبا سبزه بود و نسبتا لاغر ولی با وجود لاغری بازو و ران بزرگی داشت، سینه و رانش پشمالو بود. هنوز شورت پاش بود منو کشوند سمت خودش رو لبمو لیس زد گفت جوون، به زور لبامو بسته بودم که گفت شل نکنی بدتر بلایی سرت میارم یادت نره هیچوقت، ازم لب گرفت و یکدفعه سرمو کشید پایین گذاشت رو شورتش مالوند به صورتم. شورتشو درآورد و کیرش افتاد بیرون، طولش تقریبا مثل کیر خودم بود(با وجود بدن ظریفم ولی کیر بدی نداشتم انگار فقط اون به بلوغ رسیده بود) کیرش حدود ۱۷ شایدم یه ذره بیشتر بود، ولی خیلی کلفت بود، پشماشو مثل ران و سینش کوتاه کرده بود. سرمو فشار داد گفت به نفعته دندون نزنی، سر کیرشو گذاشت رو لبم کشید روش، داد زد باز کن و کرد دهنم. خودش سرمو جلو عقب میکرد، بلند نفس میزد و میگفت جوون جنده کوچولو جرت میدم، من نفسم کم اومده بود کیرش به زور تو دهنم جا میشد، هیچوقت با کسی رابطه نداشتم و اصلا گی هم نبودم اما اولین سکس زندگیم یه تجاوز شد. چند دقیقه تو دهنم تلمبه زد و یکدفعه کشید بیرون، منو خیلی راحت بلند کرد و برد اتاق انداخت رو تخت. شلوارش که هنوز تا نیمه تو پاش بود رو کند و خودشو انداخت روم منو لب گرفت، از شکم تا سینه هامو لیس زد و انگشتشو گذاشت رو سوراخم، سوراخمو مالید و بعد یه تف انداخت روش گفت جوون این از صد تا کص بهتره، شروع کرد لیس زدن سوراخم و بعد دوتا انگشتشو کرد توم، درد و سوزش داشتم و حرفهای تحقیر آمیزش حالمو بدتر میکرد، گفت خودم کس تنگتو گشاد میکنم خوشگلم، میدونی چند نفرو تا حالا باز کردم؟ پاهامو باز کرد و کیرشو گذاشت روی سوراخم تف انداخت سرش و بعد گردنمو گرفت و کرد توی سوراخم. از درد به خودم میپیچیدم و دهنمو گرفت و ناله میکردم. اونم میگفت
جووون قربون کون کوچولوت برم. شروع کرد تلمبه زدن، وحشیانه نفس نفس میزد و جوون و… میگفت. یکدفعه پرسید چند سالته خوشگلم؟ هیچی جواب ندادم، گلومو گرفت فشار داد و گفت با تو ام کون بچه. با ناله گفتم ۱۷، گفت جوووون چه کونیو افتتاح کردم. یکی دو دقیقه همونجوری تلمبه زد و بعد کشید بیرون منو به پشت خوابوند و افتاد روم، دوباره کرد تو کونم و شروع کرد تلمبه زدن، زیرش نمیتونستم تکون بخورم، نزدیک گردنم نفس میزد. دستشو انداخت زیر شکمم منو آورد بالا داگی کرد، شونه هامو گرفت و محکم چند بار تقه زد و بعد تلمبه زد بعد چند دقیقه تلمبه هاش تند تر شد و صداش وحشی تر و یه ناله کرد و آبشو خالی کرد تو کونم، دستاشو از زیر سینمو حلقه کرد آورد بالا و منو چسبوند به خودشو و گردنمو خورد. کیرشو کشید بیرون و همونجوری خیس مالوند به کیرم و همزمان کونم که پر آبکیر بود انگشت کرد تا اینکه آب منم اومد. خیس عرق بود و آبکیر و همونجوری خودشو انداخت روم و خوابید. سوزش داشتم و نمیتونستم تکون بخورم، نمیدونم کی خوابم برد و اون هم کل شب روی من افتاده بود و خوابید، صبح مجبورم کرد دوباره براش ساک بزنم و بعد ارضا شدنش لباساشو پوشید و بعد گفت هر کس و کونی که افتتاح کردم دوباره برگشتن پیشم، تو هم هر وقت خواستی بیا ساختمون پشتی خوشگلم دوباره بهت حال میدم، فهمیدم از کارگرای ساختمون نیمه کاره پشت خونمون بود. بعد از اون اتفاق تا مدت ها تو خودم بودم و گوشه گیر بودم. از ترس سعی می‌کردم تنها خونه نمونم، یا حتی جلوی پنجره نرم که کارگرای ساختمون پشتی منو ببینن، هیچوقت هم نتونستم اینو به کسی بگم. تو چند رابطه ی اولم مشکل داشتم و موقع سکس یاد اون اتفاق می افتادم، طول کشید تا فراموش کنم. هیچوقت هم سعی نکردم با یه پسر رابطه داشته باشم چون میدونستم که مفعول نیستم و حتی برای فاعل بودن هم اون خاطره نمیذاره

نوشته: آرش

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها