داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

به وقت اولین دادن

اول یکم از خودم میگم تا پس زمینه تو ذهنتون از من داشته باشین.
قدم ۱۷۸ و وزنمم ۷۸. بدنمم سبزست و کون و چهره خوبی دارم. تا قبل این خاطره که مینویسم تا به حال نداده بودم و فقط توی دوران دبیرستان ساک زده بودم و لا پایی داده بودم. این خاطره هم بر میگرده به ۸ ماه پیش که ۲۰ سالم بود و امیر واسه اولین بار پلمپ مو زد.
خب بریم سراغ خاطره:

مثل همیشه شیو کردم و از حموم اومدم بیرون اون شب واقعا حشری بودم و نیاز داشتم پیش یکی باشم. توی هورنت یه چرخ زدم ولی خب کیسی که مد نظرم باشه تا اون زمان چشمو نگرفته بود.
تا که یهو توی قسمت چت که داشتم بالا پایین میکردم چشم خورد به پی وی امیر. یه مرد ۳۱ ساله هیکلی و جا افتاده . قبلا بهم آی دی تلگرام داده بود . حتی قبلا با هم قرار گذاشته بودیم که با هم بخوابیم ولی من بخاطر اینکه هنوز اون زمان آماده نبودم کنسل کردم. دلمو زدم به دریا و آی دی رو دوباره برداشتم و رفتم تلگرام. بهش پیام دادم جوابمو بلافاصله داد. بهم گفت این سری مطمئنی و دیگه قرار رو بهم نمیزنی ؟ از بس حشریت بهم غالب بود که اوکی دادم و واسه فردا شب تو خونش قرار گذاشتیم.
فرداش شد. از صبح سعی کردم خیلی چیزی نخورم تا جایی که فقط ضعف و گشنگیمو از بین بره. واسه شب به شدت استرس داشتم ولی خب میخواستم واقعا حسش کنم.
رفتم حموم دوباره واسه محکم کاری شیو کردم. وقت رفتن شده بود. رفتم خودم خالی کردم و اسنپ گرفتم و راه افتادم. قلبم داشت از سینم میزد بیرون رسیدم.
بهش زنگ زدم تا درو باز کنه.باز کرد و رفتم داخل. یه رکابی تنش بود و یک شلوار تقریبا چسب. تو واقعیتم مثل عکساش واقعا پسندیدم.
یکم توی حال نشستیم و چرت و پرت گفتیم. بهم گفت برو تو اتاق تا من بیام.
رفتم توی اتاق و سویی شرتم در آوردم منتظر شدم تا بیاد. بعد چند دقیقه اومد تو اتاق و تا وارد شد شروع کرد ازم لب گرفتن. زبونش توی دهنم میبرد از پشت کونمو میمالید.یکم ازم لب گرفت و اومد پشتم از پشت چسبید بهم و دستاش از زیر لباس روی تنم میمالید و نوک سینمو میمالید منم در همین حین از روی شلوار کیرشو دست میکشیدم که بلند شده بود.
توی همین حالت شلوارم در آوردم تا راحت تر کیرشو از روی شرتم حس کنم امیرم توی همین وضع گردنمو میخورد و کیرشو روی کونم فشار میداد.
بهش گفتم بزار واست ساک بزنم. سری زانو زدم و کیرشو از توی شرتش درآوردم و واسه اولین بار کیرشو دیدم. کیرش خیلی بزرگ نبود ولی خوش تراش بود. شروع کردم واسش ساک زدن یکم که ساک زدم بلندم کرد و خوابوند روی تخت و کل لباساش در اورد و خودشم اومد زیر پتو. شروع کرد دوباره لب گرفتن و خودشو از پشت بهم مالیدن. با انگشتشم با سوراخم بازی میکرد یکم که گذشت بهم گفت سرتو بزار رو شکمم و شروع کن ساک زدن. رفتم پایین و شروع کردم ساک زدن وسطش سرمو میگرفت تا ته کیرشو توی حلقم میکرد. یه ده دقیقه ای واسش ساک زدم تا که گفت داگی شو. شرتم در آوردم و داگی شدم. یکم کیرشو روی سوراخم مالید و بعد کم کم کرد توش اولش واقعا درد داشت ولی همینطور رفته رفته داشت بهم حال میداد.
دستامو گرفت و گذاشت روی کمرم. تلمبه هاشو بیشتر کرد دستامو ول کرد و حالا نوبت موهام بود که باهشون منو کنترل کنه موهامو میکشید و توی کونم تلمبه میزد. یکم که از کونم گاییدم منو گذاشت پایین تخت تا براش ساک بزنم. شروع کردم ساک زدن. وسط ساک زدن کیرشو از دهنم بیرون آورد تف کرد توی دهنم. از این کارش خیلی خوشم اومد. دوباره شروع کرد توی دهنم تلمبه زدن. یکم دیگه که واسش ساک زدم گفت روی به پشت تخت دراز بکش. دراز کشیدم و اومد روم . کیرشو کرد توی کونم شروع کرد به تلمبه زدن. با پاهاش منو قفل کرده بود بهم دستور داد که بازوهاش سفت بگیرم. توی همین حین ازم لب میگرفت و هرازگاهی یه تف مینداخت توی دهنم رفته رفته رفتارش باهم خشن تر میشد و اینو دوست داشتم.
توی این پوزیشن کیرشو تا ته توم میکرد و واقعا اینو حس میکردم که کیرش تا ته تو کونم مهمونه.
امیر: این کون مال کیه؟
من: مال تو
امیر : از این دفعه باید همش بیای بهم بدی.
من:چشم
امیر:مطمئنی جز من کس دیگه کونت نزاشته؟
من:آره فقط تو دبیرستان لاپایی و ساک بوده
همینو که گفتم بلندم کرد چسبوند به دیوار و گفت میخوای ایستاده کونت بزارم شاید خاطرات دوران مدرسه برات زنده شد.
سرمو با دستش چسبوند به دیوار و شروع کردن تلمبه زدن و محکم پشت خم اسپنک میزد. تقریبا ده دقیقه تو این حالت منو کرد تا اینکه دوباره بهم گفت زانو بزن و واسم ساک بزن. وقتی زانو زدم یه تف انداخت توی دهنم و یه سیلی هم صورتمو مهمون کرد بعد شروع کرد توی دهنم تلمبه زدن.
وقتی کارش با دهنم تموم شد دوباره منو داگی کرد و گذاشت توی کونم. در همین حین دستاشو انداخت دو طرف دهنم و تلمبه هاشو محکم تر کرد.
یکم توی همین وضعیت منو گایید تا گفت داره آبم میاد.
سریع زانو زدم و دهنم باز کردم و آبش اومد . یه کوچولوش رفت دهنم و بیشترش پاشید روی صورتم.
وقتی تموم شد هر دومون له و خسته بودیم .
دیگه وقت رفتن بود ازش بابت تشکر کردم اونم ازم قول گرفت که بازم برم پیشش و اسنپ گرفتم و برگشتم خونه.

نوشته: رها کونی

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها