داستان های سکسی | انجمن سکسی کیر تو کس

بیش از سی هزار داستان سکسی

عکس و کلیپ های سکسی ایرانی در KiR2KOS.NET

فیلم های سکسی خارجی در MAME85.COM

از عشق تا نامزدی

يه سالي ميشدبا آرمان دوست شده بودم!آرمان بهترين پسري بود ك توعمرم باش آشناشده بودم!قد بلند و بانمك بود!
بعد1سال دوستي،ما عاشق هم شديم!من با مامانم همه چيو در ميون گذاشتم!باباومامانم 2تاشون شاغلند!واسه همين خيلي ميشه من تنها توخونم!درضمن تك فرزندم هسم!
ازوقتي من و آرمان عاشق هم شديم حرفامونو خيلي رك وروراست بهم ميزديم!پسره خيلي نازو باشعوري بود!ي بار نصفه شب بود داشتم باهاش حرف ميزدم بش ميگفتم ما ماله هميمو تا آخرش پات هسم! و ازين حرفا…
پشت تلفن بش گفتم لباتو بخورم و حرفايي زدم ك خودش گفت ميام كار دست ميدما! منم ميگفتم:عاشق كاراتمو…
تو اين 1سال خيلي شده بود ك دست همو بگيريم و بهم بخوريم ول تااون موقه اصلن لب و بوسش نكرده بودم!
يروز مامانمو بابام بخاطر فوت يكي از آشناها مجبورشدن برن شمال!صبح زود راه افتادن! من تندي زنگ زدم آرمان ك بيادپيشم! بعده 1ساعت اومد!تا درو بست پريدم بغلش گفتم خوش اومدي عشقم!خنديدو گفت ديونه!گفتم ديووونه ي توام!وقتي اينو گفتم:منو توبغلش گرفتو گفت:من عاااااشقتم ديونه!بغلم كردو گذاشتم رو مبل،خودشم كنارم نشست گفت نميخاي به شوهرت ي ليوان آبميوه اي و چايي بدي؟يه بوس رو لپش زدمو دويدم تو آشپزخونه و واسش ي ليوان آب پرتغال+آوردم!
ليوانو ك گذاشت لب دهنش،لبمو بردم روليوان كنار لبش!ي قلوپ كردتودهنش لباشوچسبوند ب لبام!زبونمو بزور فرو كردم تو دهنش!نتونس طاقت بياره،آب پرتغالو ريخت تو دهنم!منم غورت دادم! نگام كردو گفت واقعا دوست دارما!
بش گفتم بريم اتاقم ،بغلم كردو منو برد تواتاقم!
روتختم ولو شد گفت چقد سنگيني شقايق!و خنديد!اصلنم چاق نيسما!قدم 165تا-و وزنم 56!!باهاش حرفايه عاشقونه ميزدم!!يدفه بم گفت داري ديونم ميكنيا!باخنده گفتم جرات نداري!دسمو گرفتو كشوندم روتخت قلقكم داد!منم ازخنده داشتم ميمردم،جيغ ميزدمو ميگفتم تسليييم،غلط كردم آرماااان ،تورو خدا بسه!
اون روم بود و دسامو گرفته بود! يدفه زل زد بچشام!و آروم صورتشو آوردنزديك صورتمو لبايه همو خوردم!5 دقيقه لب ميخورديم اونم محكم بغلم كرده بود! پاهامون يكي درميون بين هم بود!مم ك خيس شده بودم!كسمو هي فشارميدادم ب زانوش!زانو خودمم فشار ميدادم ب كيرش!بدجور قلمبه شده بود!بش خنديدم گفتم عشقم ديونه شدم،گفت منم هينطور!گفتم لخت بشيم!خنديدوگفت بشيم!
اول من پيرهنشو درآوردم!بعدش شلوارشو،اومد لباسايه منو دربياره يدفعه شورتشو كشيدم پايين!كيرش خيلي بزرگ بود!خنديدم گفتم شما چطوري اينو قايم ميكنين!گفت اين ك همش سرجاشه،وقتي تو روميبينه شيطون بلا ميشه!!اومد نزديكم گفت تو چي قايم ميكني؟گفتم هرچي هس خودت پيداكن!لباسامو همه رو درآوردو خابوندم روتخت!واييي چي بود اين جيگرم!لبايه همو ميخورديم!اومد پايين تر،گردنمو ليس ميزد تارسيد ب سينه هام!واااي بدجور ميخورد!آهم در اومده بود،سرشوفشارميدادم بسينه هام!اومد بين پام و پاهامو باز كرد!وقربونم رفتو گفت يعني اين كوجولو ين روز ماله من ميشه!خنديدم و گفتم ماله توه!شروع كرد ب ليسيدن زبونشو ميكشيد رو كسم! بخودم ميپيچيدم،و دسمو گذاشتم رو سرش!باسنمو بلند كردمو خودمو عقب جلو ميكردمو آه ميكشيدم!!عضلات بدنم سفت شدو ي نفس عميق كشيدمو ارضا شدم! زبونشو ميزد ب نوك سينم ،ميگفت چقد آب داشت!
كنارم خوابيدو قربون صدقم ميرفت،بدش ك جا اومدم!بش گفتم حالا نوبته توه!گفت نه من تا با هم ازدواج نكنيم چيزي نميخام ازت!ما هميگرو واقعا دوست داشتيم!و بش خيلي اعتماد داشتم!نشسم روش!كيرشو گذاشتم رو كسم و به كسم مالوندم!فك نميكرد كاري ميخام بكنم،چشاشو بسه بودو من كيرشو ب كسم ميمالوندم!بش گفتم آرمان پردمو،تو آخرش ميزني!چرا زود تر نه؟گفت آخه نميخام مشكلي واست پيش بياد!گفتم خب از عقب ك ديگه جيزي نيس!گفت درد داره ها!گفتم منو بكن واسه خودت!امضا كن سندمو خنديد!گفت شقايق تا آخرعمرم هسم بات!همونجوري ك نشسه بودم روش كيرشو نزيك سوراخ كسم كرد!سينه هامو تو يكم بطرفش خم شدم! سينه هامو تو دساش گرفتو مالوند!يدفعه كيرشوفشار داد،ي جيغ بلند كشيدم!گفتم نه درش بيار!نخاسم!بحرفم گوش نداد!تا ته كسش فشاردادو چند ثانيه نگه داشت،منم زدم زير گريه،نميتونسم تكون بخورم دردم مياومد!كيرش كلفتو دراز بود!منو خابوند اومد روم كيرشو تا نصفه كشيد بيرون منم آخ و اوخم بلند شد!دوباره فرو كرد!كم كم تلمبه زد!وسينه هامو ميمالي و قربون صدقم ميرفت!وااااي داشتم حال ميكردم !همچين اووووف ميكرد وقتي كسمو جر داد! من آه واوهم بش انرژي ميداد!بعد 10مين تلمبه زدن من ارضا شدم!اونم داشت ارضاميشد تند تند تلمبه زد يدفه كيرشو كشيد بيرونو آبشو ريخت رو سينه هامو واسم مالوند!بدش رفتيم حموم!
عشقم،آرمان جونم الان ماله خودمه!يه ماه بعده اين ماجرا اومد خواستگاريم!و الان نامزديم!بش گفتم ميخام خاطرمونو پخش كنم!!عاشقتم آرمااااان!!
ببخشيد اگ خاطرم جالب نبود!منو آرمان خوشحال ميشيم نظراتتونو بدونيم!
مرسي!باي

نوشته:‌شقایق

دسته بندی:

بازگشت به صفحه اول وب سایت و لیست تصادفی داستان ها